Покажи брой 
Заглавие Посещения
Промени в СС 17 лизинг 983
Коментар на някои от промените в ЗДДС 2020 г. 897
Коментар на промените в ЗДДФЛ 2020 г. 539
Коментар на някои от промените в ЗКПО 578
Коментар на промените в осигуряването през 2020 г. 534
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 1066
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 2164
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 1484
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 1208
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 23065
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 2763
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 2140
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 2807
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 9079
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 5850
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 2625
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 2805
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 2834
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 2590
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 2832
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 9020
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 3411
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 3215
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2972
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 3367
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 4413
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 5346
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 20972
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 5397
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 6339
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 6720
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 4442
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 15801
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 9013
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 6457
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 3505
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 10214
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 5332
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4993
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 5563
Закон за стоковите борси и тържищата 5343
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 3408
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 4389
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 8959
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 6376
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 3694
Правила за прилагане на ГФО 9523
Правила за изтовяне на ГФО 6180
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 8609
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 4705
Как се облага през 2012 г. д 3127
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 5945
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 5293
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 3531
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 7137
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3895
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 4245
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 4761
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1880
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 10879
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 3861
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free