Покажи брой 
Заглавие Посещения
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 52
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 151
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 121
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 68
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 13698
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 1544
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1147
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 1383
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 6603
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 4022
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 1354
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 1482
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 1782
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 1551
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 1791
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 7334
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 2440
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2235
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 1944
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 2435
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 3347
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 3705
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 13413
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 4238
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 4749
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 5107
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 3113
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 11545
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 7847
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 4979
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 2513
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 8204
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 4163
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 3960
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 4575
Закон за стоковите борси и тържищата 4234
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 2600
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 3248
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 6813
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 5097
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 2764
Правила за прилагане на ГФО 7767
Правила за изтовяне на ГФО 4390
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 7305
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 3579
Как се облага през 2012 г. д 2155
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 4755
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4134
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 2597
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 5903
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 2950
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3240
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 3722
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1426
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 9092
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 2825
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free