Покажи брой 
Заглавие Посещения
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 276
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 487
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 456
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 322
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 16007
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 1826
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1355
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 1706
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 7282
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 4437
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 1587
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 1746
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 2038
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 1764
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 2025
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 7791
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 2658
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2446
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2181
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 2630
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 3641
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 4041
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 14997
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 4569
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 5105
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 5512
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 3361
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 12489
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 8123
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 5326
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 2710
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 8584
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 4449
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4199
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 4820
Закон за стоковите борси и тържищата 4518
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 2835
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 3553
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 7611
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 5483
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 2972
Правила за прилагане на ГФО 8204
Правила за изтовяне на ГФО 4824
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 7649
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 3890
Как се облага през 2012 г. д 2376
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 5094
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4446
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 2808
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 6298
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3152
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3468
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 3995
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1550
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 9437
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 3101
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free