Покажи брой 
Заглавие Посещения
Промени в СС 17 лизинг 350
Коментар на някои от промените в ЗДДС 2020 г. 327
Коментар на промените в ЗДДФЛ 2020 г. 227
Коментар на някои от промените в ЗКПО 256
Коментар на промените в осигуряването през 2020 г. 225
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 784
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 1697
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 1140
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 890
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 21028
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 2418
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1834
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 2392
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 8485
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 5348
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 2229
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 2392
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 2545
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 2263
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 2536
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 8621
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 3114
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2929
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2681
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 3096
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 4127
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 4862
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 18423
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 5088
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 5890
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 6277
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 4006
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 14773
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 8663
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 6043
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 3189
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 9826
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 5015
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4695
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 5311
Закон за стоковите борси и тържищата 5044
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 3217
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 4078
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 8558
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 6039
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 3421
Правила за прилагане на ГФО 9051
Правила за изтовяне на ГФО 5701
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 8276
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 4382
Как се облага през 2012 г. д 2848
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 5639
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4997
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 3266
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 6856
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3615
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3944
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 4475
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1740
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 10217
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 3448
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free