Покажи брой 
Заглавие Посещения
Промени в СС 17 лизинг 657
Коментар на някои от промените в ЗДДС 2020 г. 650
Коментар на промените в ЗДДФЛ 2020 г. 391
Коментар на някои от промените в ЗКПО 426
Коментар на промените в осигуряването през 2020 г. 395
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 934
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 1957
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 1333
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 1064
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 22120
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 2615
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1998
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 2623
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 8806
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 5623
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 2442
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 2613
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 2696
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 2451
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 2694
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 8844
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 3273
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 3079
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2836
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 3253
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 4287
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 5128
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 19677
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 5256
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 6116
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 6520
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 4237
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 15168
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 8858
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 6274
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 3366
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 10050
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 5188
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4862
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 5442
Закон за стоковите борси и тържищата 5207
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 3315
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 4235
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 8766
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 6231
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 3563
Правила за прилагане на ГФО 9292
Правила за изтовяне на ГФО 5941
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 8460
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 4573
Как се облага през 2012 г. д 2995
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 5799
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 5154
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 3410
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 7007
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3766
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 4103
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 4622
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1823
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 10431
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 3744
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free