Покажи брой 
Заглавие Посещения
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2022 г. 80
Коментар на промените в ЗКПО за 2022 г. 65
Декларация по чл.87а от ЗКПО 526
Отчитане на приходи от финансирания за Ковид 2384
Коментар на някои от промените за осигуряването 2021 г. 355
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2021 г. 528
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2021 г. 419
Промени в СС 17 лизинг 2572
Коментар на някои от промените в ЗДДС 2020 г. 1779
Коментар на промените в ЗДДФЛ 2020 г. 1075
Коментар на някои от промените в ЗКПО 1077
Коментар на промените в осигуряването през 2020 г. 969
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 1435
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 2913
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 1942
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 1707
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 27901
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 3235
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 2623
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 3320
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 10150
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 6584
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 3112
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 3351
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 3248
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 3022
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 3396
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 10133
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 3796
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 3609
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 3395
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 3853
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 4794
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 5914
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 26470
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 5788
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 7025
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 7262
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 5002
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 17236
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 9490
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 6954
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 3897
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 10717
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 5797
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 5405
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 5960
Закон за стоковите борси и тържищата 5818
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 3751
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 4850
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 9852
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 6868
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 4099
Правила за прилагане на ГФО 10988
Правила за изтовяне на ГФО 7531
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 9092
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 5091
Как се облага през 2012 г. д 3519
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 6397
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 5747
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 3936
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 7596
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 4302
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 4656
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 5223
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 2160
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 12268
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 4384
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free