Покажи брой 
Заглавие Посещения
Промени в СС 17 лизинг 113
Коментар на някои от промените в ЗДДС 2020 г. 108
Коментар на промените в ЗДДФЛ 2020 г. 86
Коментар на някои от промените в ЗКПО 84
Коментар на промените в осигуряването през 2020 г. 85
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 627
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 1334
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 935
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 733
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 19746
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 2210
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1672
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 2181
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 8165
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 5052
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 2022
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 2181
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 2381
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 2112
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 2374
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 8358
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 2969
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2776
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2523
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 2951
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 3978
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 4593
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 17377
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 4929
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 5647
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 6055
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 3795
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 14301
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 8486
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 5832
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 3009
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 9646
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 4847
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4529
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 5153
Закон за стоковите борси и тържищата 4895
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 3112
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 3920
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 8263
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 5874
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 3279
Правила за прилагане на ГФО 8788
Правила за изтовяне на ГФО 5436
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 8090
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 4226
Как се облага през 2012 г. д 2695
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 5476
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4845
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 3116
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 6701
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3473
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3790
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 4335
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1688
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 10047
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 3352
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free