Покажи брой 
Заглавие Посещения
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 377
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 635
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 589
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 456
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 16806
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 1935
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1458
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 1867
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 7531
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 4606
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 1719
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 1882
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 2142
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 1872
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 2126
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 7962
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 2755
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2552
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2279
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 2724
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 3760
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 4204
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 15768
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 4693
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 5277
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 5699
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 3486
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 12842
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 8234
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 5502
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 2794
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 9390
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 4589
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4315
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 4929
Закон за стоковите борси и тържищата 4641
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 2925
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 3682
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 7799
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 5613
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 3066
Правила за прилагане на ГФО 8367
Правила за изтовяне на ГФО 4974
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 7794
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 3995
Как се облага през 2012 г. д 2471
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 5217
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4582
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 2901
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 6434
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3246
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3566
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 4100
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1601
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 9571
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 3178
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free