Покажи брой 
Заглавие Посещения
Декларация по чл.87а от ЗКПО 398
Отчитане на приходи от финансирания за Ковид 1198
Коментар на някои от промените за осигуряването 2021 г. 274
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2021 г. 405
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2021 г. 255
Промени в СС 17 лизинг 2114
Коментар на някои от промените в ЗДДС 2020 г. 1562
Коментар на промените в ЗДДФЛ 2020 г. 919
Коментар на някои от промените в ЗКПО 970
Коментар на промените в осигуряването през 2020 г. 882
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 1369
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 2771
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 1856
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 1595
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 26561
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 3117
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 2493
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 3253
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 9902
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 6455
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 3026
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 3282
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 3177
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 2946
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 3224
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 9791
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 3725
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 3537
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 3307
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 3723
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 4719
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 5795
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 24524
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 5719
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 6910
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 7172
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 4936
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 16959
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 9392
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 6893
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 3817
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 10624
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 5719
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 5334
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 5887
Закон за стоковите борси и тържищата 5739
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 3674
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 4782
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 9638
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 6777
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 4036
Правила за прилагане на ГФО 10533
Правила за изтовяне на ГФО 7169
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 8983
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 5026
Как се облага през 2012 г. д 3451
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 6330
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 5649
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 3869
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 7475
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 4220
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 4574
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 5155
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 2060
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 11705
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 4234
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free