Покажи брой 
Заглавие Посещения
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 117
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 280
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 279
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 147
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 14802
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 1643
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1209
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 1476
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 6886
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 4151
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 1394
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 1539
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 1866
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 1608
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 1857
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 7519
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 2496
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2301
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2015
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 2486
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 3446
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 3807
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 13994
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 4358
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 4836
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 5234
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 3175
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 12073
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 7939
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 5077
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 2573
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 8361
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 4248
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4038
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 4652
Закон за стоковите борси и тържищата 4340
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 2672
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 3337
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 7286
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 5244
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 2815
Правила за прилагане на ГФО 7969
Правила за изтовяне на ГФО 4587
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 7436
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 3715
Как се облага през 2012 г. д 2226
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 4886
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4244
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 2664
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 6045
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 2994
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3304
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 3814
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1471
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 9248
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 2968
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free