Покажи брой 
Заглавие Посещения
Декларация по чл.87а от ЗКПО 142
Отчитане на приходи от финансирания за Ковид 265
Коментар на някои от промените за осигуряването 2021 г. 75
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2021 г. 168
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2021 г. 76
Промени в СС 17 лизинг 1483
Коментар на някои от промените в ЗДДС 2020 г. 1170
Коментар на промените в ЗДДФЛ 2020 г. 733
Коментар на някои от промените в ЗКПО 764
Коментар на промените в осигуряването през 2020 г. 723
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 1218
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 2445
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 1672
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 1370
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 24473
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 2931
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 2311
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 3042
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 9432
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 6130
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 2830
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 3046
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 2990
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 2755
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 3007
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 9356
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 3563
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 3374
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 3127
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 3546
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 4564
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 5569
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 22247
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 5552
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 6589
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 6957
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 4700
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 16408
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 9180
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 6662
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 3657
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 10410
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 5516
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 5149
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 5720
Закон за стоковите борси и тържищата 5527
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 3537
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 4574
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 9286
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 6542
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 3868
Правила за прилагане на ГФО 9862
Правила за изтовяне на ГФО 6629
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 8796
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 4855
Как се облага през 2012 г. д 3285
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 6147
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 5466
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 3689
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 7281
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 4044
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 4399
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 4950
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1952
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 11208
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 4034
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free