Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г.

 

§ 89 от ПЗР на ЗДБ
В § 89 от ПЗР на Закона за бюджета на Република България за 2012 г. са направени промени и в Закона за счетоводството. С тези промени в ръцете на Министерството на финансите са предоставени всички права запубликуване на стандартите, сметкоплан и указания към тях.
Това е странна ситуация, която дава абсолютни правомощия за тълкуване на счетоводни стнадарти от данъчната администрация. Чии ли интереси обслужва?
В случая е пренебрегнат изцяло Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, най-компетентният орган в областта на счетоводството и стандартите.
Чл. 5а:
 
„(4) Стандартите по ал. 1 се обнародват в „Държавен вестник“ и се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите. Сметкопланът по ал. 1 и методическите указания по ал. 2 се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.“;
б) създават се ал. 5 и 6:
„(5) Със заповед, съгласувана с председателя на Националния статистически институт, министърът на финансите може да определя предприятия, които не са бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби, да прилагат стандартите и сметкоплана по ал. 1, както и методическите указания по ал. 2, когато тези предприятия попадат в сектор „Държавно управление“ и не са търговски дружества.
(6) Заповедта по ал. 5 се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Националния статистически институт.“
Чл. 5в
Министърът на финансите:
1. осъществява координацията и взаимодействието с Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз при хармонизация на българското счетоводно законодателство с европейските счетоводни директиви;
2. изготвя становища и методически указания по прилагането на този закон и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;
3. предприема мерки за развитието и усъвършенстването на счетоводството.
Чл. 26, ал. 7
След думата „предприятия“ се добавя „и на предприятията по чл. 5а, ал. 5.
§ 1, т.17
17. „Сектор „Държавно управление“ е сектор „Държавно управление“ (General government) съгласно ESA 95 по Приложение А на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността, включително нейните изменения и допълнения
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free