Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г.


В сила от

Промените на ЗДДФЛ влизат в сила от 01.01.2012 г., с изключение на промяната в чл.9, ал.3, която касае освобождаването от издаване на документ за придобитите доходи от лицата, получаваащи рента или аренда. Публикувани са в ДВ брой 99 от 16,12,2011 г.

Чл.9, ал.3

Лицата,, които получават доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, се добавят към групата лица по ал.3 на чл.9, които се освобождават от издаване на документ с реквизитите по ЗСч. Тази промяна е логична, тъй като при получаването на тези доходи, платците на дохода изготвят ведомости за получени суми или други документи, което е много по-удобно от издаването на документ от името на всяко физическо лице, получаващо такъв доход.

Чл.22, ал.1, т.3

От кръга на лицата, в чиято полза ако е направено дарение, което се ползва като данъчно облекчение, отпада Център  „Фонд за трансплантация”.

Чл. 32 и

 чл. 36

Чл.32 Прави се уточнение при облагането на доходите от наем, че се приспадат ЗОВ, които лицето прави за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО. Това уточнение е редакционно, тъй като само лицата, които не подлежат да друго здравно осигуряване (лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО) са длъжни сами да правят осигурителни вноски..
Чл.36  Същото уточнение се отнася и за лицата, получаващи доходи от други източници.

Чл.38, ал.1; ал.3 и  ал.12;

Чл.65, ал.1 и ал.3 и 9;

Чл.73, ал.3

Чл. 38, ал.1, т.1 Добавен е нов текст към облагането с окончателен данък по чл.38, ал.1 на дивидентите на едноличните търговци. Когато лицето получава дивидент като ЕТ, тогава този дивидент също се облага с окончателен данък от платеца на дохода. Чл.73, ал.3 Дивидентите, изплатени на ЕТ също се вписват в справката по чл.73.
Чл.38, ал.3 При скрито разпределение на печалба доходът се определя не от брутната сума на начислените разходи (стария текст), а от брутния размер на начислените суми (новия текст).
Чл.38, ал.12 С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. Направена е  промяна и в чл.65, ал.3 и ал.9, касаеща внасянето на данъка върху доходи от скрито разпределени ена печалбата пак в този слимъл- думата суми заменя думата разходи. Същата е промяната и в чл.73, ал.3.
Чл.65, ал.1 Данъкът по ал.12 се внася в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.

Чл.45

 

Ал.1 Работодателят по основното трудово правоотношение издава не по-късно от 31.01. служебна бележка за дохода на лицето, като в нея посочва данъкът, удържан или възстановен при годишното изравняване.
Ал.2 Работодателят издава и предоставя на лицето служебна бележка когато:
1. трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;
2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби - личен труд;
3. не е работодател по основното трудово правоотношение към 31.12. на данъчната година - това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;
4. удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 (годишното изравняване на основният работодател) не е извършено до 31 януари на следващата година.
Ал.6 Служебната бележка по ал. 2 се издава и предоставя на работника/служителя в следните срокове:
1. до един месец от датата на последното плащане по правоотношението по ал. 2, т. 1, но не по-късно от 31 декември на данъчната година (при прекратено правоотношение);
2. до 10 януари на следващата година - в случаите по ал. 2, т. 2 и 3 ( доходи от личен труд и работодател по допълнителен договор);
3. до 5 февруари на следващата година - в случаите по ал. 2, т. 4 (основен работодател, който не е извършил изравняване до 31.12.).
Ал. 8 Образците на служебни бележки по трудови и извънтрудови правоотношения се предоставят на лицето, придобило дохода или на опълномощено от него лице.

Чл.46, ал.1

Данъкът е 10% и за доходите по чл.38, ал.12 - наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците.

Чл.48, ал.8 и § 19  ПЗР

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се закръгля към всеки пълен лев.
Това правило важи и при изчисляването на данъка за 2011 г.

Чл.52, ал.1, т.1 и т.2; ал.2

и

§ 19 от ПЗР

Не са задължени да подават ГДД лицата, които са получили само:
Чл.52, ал.1 т.1 доходи от трудови правоотношения, когато към 31.12 на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е направил годишно преизчисление на данъка до 31.01 на следващата година. Важи и за 2011 г.!
Чл.52, ал.1, т.2  доходи от трудови правоотношения, когато към 31.12 на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е направил годишно преизчисление на данъка за всички доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или
Остават алинея 3,4 и 5, които включват: необлагаемите доходи; доходи обложени с окончателен данък по чл.38, с изключение на доходите по чл.50, ал.1 и 3; доходите на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл.37а.
Важи и за 2011 г.!
Чл.52, ал.2 Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 5 и ал. 3.  Промяната в тази алинея е включването в група на лицата, които задължително подават ГДД на тези, които са придобили акции и дялове в чужбина.  Останалите задължени лица по тази алинея са лицата, които са задължени да декларират заеми по чл.50, ал.2, т.5,; лицата, които имат доходи от личен труд, както и лицата, които имат доходи по буква „е” на ДР на ЗДДФЛ (на чуждестранни лица от трудови правоотношения на територията на страната и на местни лица от трудови правоотношения с чуждестранен работодател и труд положен извън територията на страната).
Важи и за 2011 г.!

Чл.53, ал.4, § 19 ПЗР

Отстъпката по ал. 2 и 3 се ползва, при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67. Важи и за 2011 г.!

Чл.65, ал.7

Ал.7 Данъкът върху доходите по чл.38, ал.11 за придобитите от член на кооперация облагаеми доходи от лихви по заеми към кооперацията се удържа и внася от кооперацията до края на месеца, следващ месеца, през който данъкът е придобит от лицето.

Чл.81, ал.2

При повторно нарушение по ал. 1 на чл.81 за лице, задължено, но не удържало данък, глобата или имуществената санкция е в размер до 2000 лв.

Чл.81а

Ал. 1 Лице - платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.
Ал.2 При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

§ 1, т.26 от ДР

Към приравнените трудови отношения е направено уточнение в буква „д” и е създадена нова буква „к” за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.

§ 10а от ПЗР, ал.3

Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

§ 17 от ПЗР

Доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени, но неизплатени до 31 декември 2011 г., се облагат по реда на чл. 38, ал. 12 при изплащането им

§ 18 от ПЗР

Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като ЕТ, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.
От този текст следва, че ФЛ, регистрирани като ЗП или тютюнопроизводители, които в 2011 г. са получили доходи от субсидии за 2009 или предходни години, не декларират тези доходи в 2011 г. Трябва лицата да подадат коригираща ГДД за съответната година, за която се отнася субсидията. Субсидиите по принцип са освободени от облагане с данък когато са за производство на непреработена селскостопанска продукция, но в ГДД за съответната минала година трябва да се посочат.


 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free