Коментар на промените на  ЗДДС за 2012 г.
 
В сила от
Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 99/16.12.2011 г. и влизат в сила от 01.01.2012 г.
Чл.27, ал.1 и 3
Ал.1 Правилото, че данъчната основа не може да бъде по-ниска от цената на придобиване или себестойността остава да въжи само при доставки по чл.6, ал.3 и чл.7, ал.4. Отпада това изискване при доставките на земя УПИ и при новите сгради и прилежащите към тях терени.
Ал.3 Данъчната основа е пазарната цена при следните доставки:
т.1 доставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл. 26, е:
а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
Точка 2 и 3 се запазват.
Чл.45, ал.2,
Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка по ал. 1 до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.
Старият текст беше до момента на завършване в груб строеж на сградата.
Чл. 66, ал.2
Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто.
СТарият текст се отнасяше само за настаняване, предоставено от хотелиер.
Чл.92, ал.8
Независимо от разпоредбите на ал. 1, т. 4 и ал. 3 - 6, когато е започнала ревизия на лицето, срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 6 месеца
Чл. 102, ал. 3
Промяната се отнася за регистрация по инициатива на органа на приходите в случаите, когато лицето не е подало заявление за регистрация при получаване на облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя.
Чл. 107, т.3
Основание за задължителна дерегистрация е:
т.3 заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако:
а) лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2;
б) не са налице условията по буква "а" и лицето в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на чл. 100, ал. 1;
Чл.111, ал.2, т.5
Начисляване на ДДС на наличните активи при дерегистрация – извършена е промяна в ал.2, т.5 – изключение от правилото:
при дерегистрация по чл. 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период - за стоките и услугите, които се били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация.
Чл.118, ал.4;
чл.185, ал.2; чл.186, ал.1
Чл.118, ал.4 Редакционна промяна – към изискванията за наредбата за фискалните устройства е прибавено и съхранението на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства.
Чл.185, ал.2 Към нарушенията във връзка с фискалните устройства и санкциите, свързани с тях е добавено изискване за съхранението на документи, издаваниот/или във връзка с фискалните устройства.
Чл.186, ал.1, т.1, буква „д” мярката за запечатване на обект се прилага и при неспазване на реда или начина за съхраняване на документи, издаваниот/или във връзка с фискалните устройства.
Чл.125 ал.12
Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съдържа повече от пет записа, тогава справка-декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по ал. 3 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Когато справка-декларацията и отчетните регистри са подадени по електронен път, ал. 6 не се прилага (отнася се за това, че и подаването на VIES трябва да е по електронен път).
Чл.131, ал.1, т.1
Промяната е във връзак с изискванията на чл.131 за публична продан, по реда на ал.1:
т.1  да преведе дължимия данък по продажбата по банкова сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, която се явява компетентна за съдебния изпълнител или заложния кредитор или банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в обхвата на която работи публичният изпълнител;
Чл.136 - 141;
§ 1, т.37, 37а, 45
Промяната в тези членове е свързана с облагането на обща туристическа услуга:
Чл.136, ал.1 Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.
Чл.136, ал. 2 Стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение.
Чл.136, ал. 3 Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на:
1. доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице;
2. доставка от туроператор към туроператор.
Чл. 137 Място на изпълнение на доставка на обща туристическа услуга е мястото, където туроператорът е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, от който извършва изпълнението.
Чл. 138, ал. 1 Дата на възникване на данъчното събитие за доставката на обща туристическа услуга е датата, на която пътуващото лице се възползва за първи път от доставката.
Чл. 138, ал. 2 Данъкът за доставката на общата туристическа услуга става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 1.
Чл. 139, ал.1 Данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга е маржът, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:
1. общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от пътуващото лице или от третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, включително данъка по този закон.
Чл. 139, ал. 2 Данъчната основа по ал. 1 не може да бъде отрицателна величина.
Чл. 140, ал. 1 Доставката на обща туристическа услуга е облагаема с нулева ставка, ако доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии.
Чл. 140, ал. 2  Когато само част от доставките на стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии, облагаема с нулева ставка е само съответстващата им част от доставката на общата туристическа услуга.
Чл. 141. Туроператорът няма право на приспадане на данъчен кредит за доставките на стоки и услуги, получени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице се възползва пряко.
§ 1, т.37 Понятието туроператор е понтие по смисъла на Закона за туризма.
§ 1, т.37а "Пътуващо лице" е всяко лице - получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.
§ 1, т.45 Настаняване" са основни туристически услуги по смисъла на т. 12 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма с изключение на доставка на обща туристическа услуга от туроператор към пътуващо лице.
Чл.147, ал.6 и 7;
Чл.151, ал.4;
§ 1, т.19
Чл.147 Право на данъчен кредит – добавени са две нови алинеи:
Чл.147 ал. 6 Дилърът има право на данъчен кредит за внесените стоки втора употреба по общия ред на закона.
Чл. 147, ал. 7 Дилърът има право на данъчен кредит за внесените произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети, или произведения на изкуството, доставени му от техния автор или от наследниците му, по общите правила на закона, при условие че не е упражнил правото на избор по чл. 143, ал. 3.
§ 1, т.19 от ДР В определението за стоки втора употреба отпада изразът „индивидуално определени”.
§ 22 от ПЗР
§ 22. За начисления данък по внос към 31 декември 2009 г. на стоки втора употреба, налични към 31 декември 2011 г., които не са обхванати от специалния ред за облагане на маржа, правото на приспадане на данъчен кредит, което не е упражнено към датата на влизане в сила на този закон, може да се упражни в някои от дванадесетте данъчни периода от влизането му в сила.
§ 23 от ПЗР
Когато до 31 декември 2011 г. е получено авансово плащане, включително за освободена доставка, за която с този закон е променено данъчното третиране в облагаема, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. Издадената фактура във връзка с полученото авансово плащане се анулира и за анулирането се издава протокол по чл. 116. В случаите по чл. 119 корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по този закон.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free