Съгласно чл.9 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) има две форми на управление на етажна собственост:

- общо събрание и

- сдружение на собствениците.

1. По-рядко срещаната форма е сдружение на собствениците. Сдружението на собствениците е юридицеско лице, съгласно чл.25, ал.1 от ЗУЕС и като такова подлежи на регистриция по закона за БУЛСТАТ по чл.3, ал.1, т.1. Като такова лице, то трябва да издава фактури за отдаването под наем имущество. Авансово облагане при изплащане на наема трябва да няма, тъй като лицето се разчита данъчно самостоятелно.

2. По-често срещаната форма е общото събрание на собствениците. С промените за ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2012 г. се въвежда промяна в облагането с данък на доходите от наем в тези случаи. Към чл.38 Облагане с окончателен данък се създава ал.12, която гласи: „С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица”.

Съгласно чл.9, ал.3 разпоредбите на ал. 2 за издаване на касова бележка не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр "Сметка за изплатени суми" или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста, както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24.

От тези текстове следва, че когато се изплаща наем на имущество в режим на етажна собственост,  трябва да се има предвид формата на управление на етажната собственост. Ако тя е общо събрание, тогава се удържа 10 % окончателен данък от платеца, не се издават сметка и служебна бележка. Лицата, собственици на етажната собственост не декларират доходи от наем.


 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free