1. Отчетът се изготвя за календарната година – 2011 г., тя се нарича дата на отчета, но датата на съставянето на отчета е от 01.01 до 31.03.2012 г. Тази дата се записва на всеки един от елементите на отчета.2. Съгласно изискванията на СС 1 отчетът съдържа: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Справка за движението на ДА и оповестяване.
                3. Доклад на ръководството – изготвя се от предприятията, които подлежат на одит и има определено съдържание, регламентирано в ЗСч.
                4. Съкратен ГФО – изготвя се от предприятията, които не подлежат на одит и съгласно СС 1 включва: съкратен баланс, ОПР, справка за ДА и оповестяване.
                5. Отчетът се изготвя в хиляди лева, представят се данни от текуща и предходна година. Отчетът трябва да не съдържа празни редове, съгласно изискванията на СС 1. Не е уточнено, но е логично разделите и групите да се запазят, независимо от това, че нямат данни.  
                6. Компенсацията на дебитни и кредитни салда не е допустима, освен ако не се изисква от стандарт, както на приходи и разходи.
                7. Авансовите плащания за ДА се посочват в раздела за ДА, а тези за СМЗ в съответния раздел.
                8. Отчетът се подписва от съставителя, а ако той е счетоводно предприятие, се подпечатва и с печата на счетоводното предприятие.
 
 
Задача, свързана с изготвяне на Баланса
Условие: Дружество, прилагащо НСФОМСП има следните дебитни и кредитни остатъци в разчетните сметки:
 

сметка

Дебитни анал.  салда

Кредитни  анал. с-да

Дебитно салдо в оборотна вед.

Кредитно салдо в оборотна вед.

401 Доставчици

1 000

30 000

-

29 000

402 Дост. Аванси – за строит.

80 000

-

80 000

-

 

402 Дост. Аванси – за СМЗ

20 000

-

20 000

-

411 Клиенти

50 000

5 000

45 000

-

4111 Обезц. Клиенти

-

12 000

-

12 000

498 Други дебитори

26 000

3 000

23 000

-

499 Други кредитори

8 000

60 000

-

52 000

Общо

 

185 000

110 000

168 000

93 000

 
Задача – Как ще се представят в баланса тези активи и пасиви?
 
Решение:
ДМА с процес на изграждане       80 000
Аванси за СМЗ                                  20 000
Вземания от клиенти и достав.   39 000  (50 000 – 12 000 + 1 000)
Други вемания                                   34 000 (26 000 + 8 000)
 
Задължения към доставч. и кл.    35 000 (30 000 + 5 000)
Други задължения                           63 000 (60 000 + 3 000)
 
 
Задача 1, свързана с изготвяне на ОПР
                              
Дружество, което се отчита по НСФОМСП, произвежда непреработена селскостопанска продукция и отглежда животни. ССП към 01.01.2011 г. е с балансова стойност 5 500 лв., а разходите за незавършено производство, свързано с животните е 10 000 лв.
През 2011 г. са извършени следните операции, във връзка с продукцията, за които са взети съответните счетоводни статии:
а) Изписана е като разход продукция – зърно на стойност 2 000 лв., за семена за новата реколта:
Д-т с-ка 6111 Разходи за СС дейност / К-т с-ка 303 Продукция                       2 000 
 
б) Бракувана е продукция – зърно на стойност 500 лв.
Д-т с-ка 609 Други разходи / К-т с-ка 303 Продукция                                              500
 
в) Заприходен е излишък на продукция от инвентаризация на стойност 400 лв.
Д-т с-ка 303 Продукция / К-т с-ка 709 Други приходи                                              400
 
г) Към 31.12.2011 г. наличната продукция е обезценена
Д-т с-ка 609 Други разходи / К-т с-ка 303 Продукция                                           3 000
 
През 2011 г. са извършени следните операции, във връзка с отглеждането на животни, за които са взети съответните статии:
д) Заприходени приплоди и прирасти на стойност 10 000 лв.:
Д-т с-ка 311 Млади животни / К-т с-ка 6112 Разходи за животновъдство      10 000 
 
е) Продадени са млади животни за 2 800 лв., които са изписани на стойност 2 500 лв.
Д-т с-ка 411 Клиенти / К-т с-ка 7012 Приходи от продукция-животни                            2 800
Д-т с-ка 7012 Приходи от прод. / К-т с-ка 311 Млади животни                          2 500
 
ж) Бракувани са умрели млади животни  на стойност 500 лв.
Д-т с-ка 609 Други разходи / К-т с-ка 311 Млади животни                                     500
 
з) Млади животни на стойност 7 000 лв. са прехвърлени към ДМА 
Д-т с-ка 202 Животни / К-т с-ка 311 Млади животни                                                            7 000
 
и) През 2011 г. са извършени следните операции във връзка с изграждането на ДМА, за които са взети съответните счетоводни статии:
Д-т с-ка 602 Разходи за външни услуги / К-т с-ка 401 Доставчици                                  45 000
Д-т с-ка 613 Разходи за изграждане на ДА              / К-т с-ка 602 Разходи за външни услуги   45 000
 
Задача 2: Отразете възникналите операции в ОПР за 2011 г. като имате предвид само тях.
 
Решение:
 
2.1.Определяне на финансовия резултат от тези операции
- 500 – 3 000 + 400 – 500 + 300 = - 3 300 лв. Загуба
 
2.2. Определяне увеличението и намалението на запасите от продукция и незавършено производство
 

Сметка

С-до 01.01.11

С-до 31.12.11

Разлика

Кор. 609

Кор.709

Разлика

303 Продукц.

5 500

400

- 5 100

+ 3 500

- 400

- 2 000

6111 Р-ди ССП

-

2 000

+ 2 000

-

-

+ 2 000

6112 Р-ди жив

10 000

-

- 10 000

-

-

- 10 000

Общо

15 500

2 400

- 13 100

+ 3 500

- 400

- 10 000

 
2.3. Изготвяне на ОПР
Разходи                                                                                             Приходи
Намаление на запасите                   10 000                                  Приходи от продажби                     2 800
Разходи за външни усл.                   45 000                                  Други приходи                                     400
Други разходи                                     4 000                                   Разходи за ДМА                             45 000
БСПА                                                     2 500                                   Приплоди, прирасти                     10 000
Общо разходи                                   61 500                                Общо приходи                                 58 200
                                                                                                             Загуба                                               3 300
Всичко                                                61 500                                  Всичко                                            61 500
 
2.4. Правила при изготвяне на ОПР:
1. Всички суми, които са минали през група 60, трябва да намерят отражение или в група 61, в група 70 или в с-ка 123.
2. Кредитните обороти на сметките от гр. 70 трябва да са чисти, т.е. да включват само приходи от продажби. Загубата се приключва Д-т с-ка гр. 70 / К-т с-ка 123 с червено.
3. По дебита на гр. 70 се приключват сметките от гр.61, 303, 302, 304, 311, гр.20.  Обичайно по дебита не кореспондират други сметки. Ако има други сметки, анализирайте и коригирайте операциите.
4. Сметките от гр. 62 и 69 се дебитират срещу съответни сметки при възникване и се приключват като се кредитират срещу дебита само на с-ка 123. Същото, но обратно важи за сметките от група 72 и 79.
5. Ако ОПР не излиза, прегледайте главна книга на сметките от група 60, 61, 70, 62, 69, 72, 79, 123, 303.
6. Разгледайте кореспонденциите от главната книга и ако съществуват подобни операции:

Д-т с-ка 601 / К-т с-ка 303 или Д-т с-ка 304 / К-т с-ка 303,  трябва да се анализират и намерят от някъде. 


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free