ПРОМЕНИ В ППЗДДС

 

В сила от

Промените са публикувани в ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г. и влизат в сила от деня на обнародването , с изключение на някои параграфи, които влизат в сила по-късно, отразени в материала по-долу.

чл. 9,

ал. 2

 т. 4

Чл.9, ал.2, т.4 - писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени, в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга – номер на товарителница.“

 Член 40

Ал.1 За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона (настаняване), когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същият следва да разполага със: 1. копие от регистъра на настанените туристи; 2. удостоверение за категоризация на туристическия обект; 3. фактура, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително по чл. 113, ал. 3 от ЗДДС..

Ал.2 За доказване на доставката по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата по настаняване в туристически обект се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от закона, същият следва да разполага със: 1. фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти; 2. фактура за доставката.

Чл. 73,

ал. 4

След думите „ чл. 107, т. 3“ се добавят думите „буква „а“- отнася се за основанието за дерегистрация на ЕТ при заличаването му.

Чл. 74

Ал. 3 т. 3 се изменя така - копие от документите за самоличност, ако лицето – акредитиран представител, е физическо лице (отнася се за заявление за регистрация по чл.133 от ЗДДС).

Ал. 4 се отменя.

Чл. 77, 3

Отменя се.

Чл. 79, ал. 2,

 т. 1

Думите „чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС“ се заменят с „чл. 141 2006/112/ ЕО“ – отнася се основание във фактурата за доставки на стоки като посредник в тристранна операция.

Чл. 85,

 ал. 1 и 2

В думите „или туристическият агент“ и „или туристическия агент“ се заличават, а думата „туристът“ се заменя с „пътуващото лице“.

Чл. 86

 В ал. 1 , ал.2 и 4 думите  туристическите агенти се заличават. 

Чл. 87

 ал. 1

Ал.1 При възникване на данъчно събитие за доставката на ОТУ туроператорът начислява данъка за извършената от него доставка на ОТУ, като съставя протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие.

Чл. 87а

Доставки на обща туристическа услуга

Чл. 87а. За доказване на доставките по чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е ДЗЛ, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба.

Чл. 102

 ал. 1

Данъкът, дължим за ВОП, се внася от лицето по чл.101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем (отнася се за внасяне на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство).

Чл. 110, 2

Отнася се за освобождаване от ДДС, лицо по чл.109, ал.1, т.1 и по чл.173, ал.5 от ЗДДС

Чл. 112,

ал. 3,

 т. 1

Думите „7/9 %“ се заменят с „9 %“, отнася се за хотелиерските услуги. Влиза в сила от 01.06.2012 г.

Текстът става: В отчета за извършените продажби се включва общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки - поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 9 %, съответно 0 %). Влиза в сила от 01.06.2012 г.

Чл. 117

Ал. 2 VIES декларацията включва

а) в т. 4, буква „б“ след думите „от закона“ се добавя „включително получените авансови плащания“ (във VIES декларацията се включват и авансовите плащания за доставка на услуги по чл.21, ал.2, по които получател са ДЗЛ, регистрирани по ЗДДС в друга държава членка).

б) в т. 9 след думите „чл. 21, ал. 2“ се добавя „от закона, включително получените авансови плащания“ (отнася се за общата сума, която включва и авансовите плащания).

Ал. 4 - след думите „не се включват“ се добавя „издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по вътреобщностни доставки на стоки, както и“.

Ал. 5  - VIES декларация не се подава в случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:

1. не е извършило вътреобщностни доставки;

2. не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка;

3. не е извършило доставки като посредник в тристранна операция;

4. не е отразило пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС

§ 3 от ПЗР

- ал.5

Ал.5 Лицата по ал. 4, вписани в регистър БУЛСТАТ по реда на § 2 от ПЗР на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е ЕИК по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“. Правото на избор се осъществява с подаване на писмена декларация пред компетентната ТД на НАП. Разпоредбата влиза в сила от 01.03.2012 г.

Пр. 12, 13

Промени, отнасящи се към изисквания за съдържанието на файловете, в сила от 01.03 и от 01.06.2012 г.

§19 ПЗР

Прекратяването на дейността на дружествата и кооперациите съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т.4 от ЗДДС.

 


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free