Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание

Съгласно чл. 40 ал. 5 от Закона за здравното осигуряване лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.

   От тези текстове следва, че лицата, които не са осигурени на друго основание, през 2012 г. са длъжни сами да си внасят 8% здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход в размер на 210 лв. Това се отнася и за лицата, които получават доход само от наем.

За да онагледим този случай, ще разгледаме следният пример:

      Физическо лице, което е безработно, т.е. не е осигурено по чл. 40 ал. 1 – 3 от ЗЗО, получава месечен наем от м. 01.2012 г. до м. 05.2012 г. в размер на 300 лв., т.е общо за 2012 г. 1500 лв. През цялата година лицето има задължение да внася здравноосигурителни вноски в размер на 8% върху 210 лв. или 16,80 лв. месечно, т.е. годишно 201,60 лв.

      През 2013 г. лицето ще има задължение да подаде ГДД за 2012 г. заедно с приложение 4 и таблица 2 за здравно осигуряване, в която ще изравнява доходите си.

 Таблица 1 – Доходи от: наем на недвижимо имущество – код 01; вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество - код 02                                                                                                                                 

 

 

 

ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАП и наименование/име на наемателя

 

Адрес и вид на недвижимото имущество

Код

Доход в лева

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1101

 

1500,00

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1102

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1103

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1104

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1105

 

 

 

1.6

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнит. редове и отбележете тук  >>

Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв

4-1106

 

1.7

Разходи за дейността – 10% от ред 1.6

4-1107

150,00

1.8

Облагаем доход (ред 1. 6 – ред 1.7)

4-1108

1350,00

 

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа                                                           

1

Общ размер на облагаемия доход по Част І (ред 1.8 + ред 2.7 + ред 3.7 + 4.5)

4-2001

1350,00

2

Задължителни осигурителни вноски по ЗЗО, в т.ч.:

4-2002

  225,60

2.1

Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината

4-20021

  201,60

2.2

Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години

4-20022

    24,00

3

Годишна данъчна основа (ред 1– ред 2)

4-2003

1124,40

                                                                                                           Впишете тази сума на ред 3, Част ІV  образец 2001  

Таблица 2

за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски

 

Осигурителен доход

Месеци

Доходи по чл. 40, ал.1, т.1, 4 и 5 от ЗЗО, като наето лице в случаите по чл.14в, б.”б” от Регламент

1408/71 върху които се дължат осиг.вноски

Избран осиг. доход, в/у който се дължат авансово осиг. вноски от само-осиг. се лица

Месечен осигурителен доход от трудова дейност като:

Общ осигу-

рителен доход за месеца, върху който се дължат осигури-телни вноски

к.3+к.4

Общ осиг. доход за месеца, в/у който се дължат осиг. вноски, не по-голям от максим. осиг.доход

к.3+/к.5.1 до к.5.6/

Макси-мален

размер на осигури-телния доход

 

Едно-

личен

търговец

 

Собственик или съдружник в търговско  или неперсопи-фицирано дружество.

 

Свободна професия и занаят-чийска дейност

 

Лице, извърш-ващо дейности по

реда на ЗМДТ /патентни дейности/

Доходи, получени за работа без трудови правоот-н.  извън деклари-раните в колони 5.1 до 5.5

Други доходи от дейности, подле-жащи на данъчно облагане

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6

7

8

1

Януари

 

210,00

 

 

 

 

 

270,00

210,00

270,00

2000,00

2

Февруари

 

210,00

 

 

 

 

 

270,00

210,00

270,00

2000,00

3

Март

 

210,00

 

 

 

 

 

270,00

210,00

270,00

2000,00

4

Април

 

210,00

 

 

 

 

 

270,00

210,00

270,00

2000,00

5

Май

 

210,00

 

 

 

 

 

270,00

210,00

270,00

2000,00

6

Юни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

7

Юли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

8

Август

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

9

Септември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

10

Октомври

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

11

Ноември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

12

Декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

13

Общо:

 

1050,00

 

 

 

 

 

1350,00

1050,00

1350,00

2400,00

 

1. Общ годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7

 - ред 13, колона 6/           300.00                      лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне на осигуреното лице /8% от общия годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски/        24,00                     лв.   /виж т.9 от Указанието/.

 

Попълването по този начин на таблица 2 - без да се пишат в колона 4 всички месеци, в които лицето е внасяло авансови осигуровки, сме направили след уточнение от НАП. В указанието към таблица 2 няма текстове, от които да е видно това попълване на колона 4.

 

          Тъй като наемателят също е физическо лице, наемодателят има задължение сам да си внася авансов данкък по ЗДДФЛ за всяко тримесечие. Следователно през м. 04.2012 г. лицето е внесло авансов данък, изчислен по следния начин: (300,00 – 10%) – 16,80 = 253,20 лв. данъчна основа и данък – 253,20 х 10% = 25,32 лв.; 25,32 х 3 мес. = 75,96 лв.

          През м. 07.2012 г. е внесен данък за два месеца т.е. 50,64 лв.

          Сумата на авансовия данък, внесен през годината е 75,96 + 50,64 = 126,60 лв.

          Видно от горните таблици, в ГДД за 2012 г. лицето ще посочи данъчна основа в размер на 1124,40 лв. и данък върху нея – 112,44 лв. т.е. лицето има надвнесен данък в размер на 14,16 лв.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free