Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 
            В ДВ бр. 54//17.07.2012 г. е обнародвана промяна на Наредба № 18. Основното изменение, в § 20 от ПЗР, засяга продажбите чрез автомати на самообслужване, които в срок до 31,10,2012 г. имат задължение за регистриране и отчитане на тези продажби по реда на наредбата.
            1. Създадена е т.10 от § 1 от ДР за определение на „автомат на самообслужване” – всяко устройство, електронно, електрическо и/или механично, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително с развлекателен характер. Регистрирането и отчитането на продажбите се извършва от фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване ФУВАС или от фискални устройства електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери№, които се вграждат в автомата.
           
2. Две са основните групи автомати на самообслужване:
- за продажби на услуги с развлекателен характер и продажба на стоки (чл.3, ал.5) – детски люлки, автомати, предоставящи достъп по интернет и продажби напитки, храни, играчки и други. За тях се допуска съгласно чл.3, ал.5 фискалната касова бележка да не се издава на хартиен носител, фискалната касова бележка се визуализира на контролния дисплей на ФУВАС.
 
            - за продажби на други услуги (чл.3, ал.6) – валута, заплащане на комунални сметки. За тях има задължение, съгласно чл.3, ал.6 за издаване на касова бележка на хартиен носител.
           
3. Други правила
- В чл. 31 е създадена ал. 5: не се допуска сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване.
- В чл. 36, ал. 1 - Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време. В тези случаи продажбите, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, не се документират с касови бележки от кочан, като работата на автомата следва да се блокира.
- В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 няма задължение да отпечатва дневен финансов отчет, той се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети.
           
            4. Останалите изменения на наредбата са повече технически
 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free