1. Променена е формата на справката, сега тя е в ГДД, като част VІ и VІІ. През 2013 г. беше в самостятелно приложение.
2. Справката за 2014 г. има 4 реда:
- общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица
- общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица
- вземания от свързани лица - салдо/ остатък към 31 декември на съответната година
- задължения към свързани лица - салдо/остатък към 31 декември на съответната година.
Във всеки един ред има в т.ч. с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

ІІ. Свързани лица, за които се попълват данни
Свързаните лица, за които се попълват данни са лицата по §1 от ДР на ДОПК, от следните точки:
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
н)  местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:
аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна - членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и
бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.
За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България, или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви "аа" и "бб".
За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност, и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база;
о) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите по буква "н".

ІІІ. Кои приходи и разходи трябва да включим в справката

1. Термините счетоводен приход и разход дават отговор на въпроса какво трябва да включим тези редове. Счетоводният принцип е начисляване, а не плащане, имайте това предвид когато се питате кои разходи да посочите: изплатените или начислените. Свързаността на лицата се установява към датата на сделката.

2. Какво би трябвало да включим в реда на счетоводни приходи: приходи от продажби на свързани лица.

3. Какво би трябвало да включим в реда на счетоводни разходи: заплати и осигуровки на свързаните лица (по ДУК, личен труд, доходи по чл.29 от ЗДДФЛ-граждански договори, авторски и др.); разходи от наем от свързани лица; командировъчни на свързани лица. Разход е и балансовата стойност на продадената продукция, и балансовата стойност на продадените активи, които са закупени от свързани лица.

ІV.  Кои задължения и вземания трябва да включим в справката

Тези вземания и задължения от свързани лица, които имат салда към 31.12.2014 г.  Свързаността на лицата се определя към 31.12.2014 г.
В задълженията могат да попаднат: по заеми, за дивиденти, за заплати и личен труд и други подобни.

Може да възникнат още много въпроси във връзка с тези данни, но в момента се сетихме за това.


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free