Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2013 г.

 I. Промени в ЗБДОО за 2013 г. ДВ бр.99/14.12.2013 г.

1. Осигурителни прагове – чл.8
Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2013 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 и 2013 г. е 420 лв.
За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
 
2. Проценти за осигуряване от 01.01.2013 г.
Няма промени в процентите за осигуровки, запазват се действащите през 2012 г. Няма промени и в съотношението между работодателя и осигурения.
     а) фонд пенсии ФП – 17,8 % за лицата, родени преди 01.01.1960 г. и 12,8 % за лицата, родени след 31.12.1959 г.
       Създава се нова т. 3 на чл.6, ал.1: 40,8 % за фонд „Пенсии“ за лицата, които съгласно чл. 127, ал. 5 не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд - отнася се за служителите в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерството на отбраната и Държавна агенция "Национална сигурност".
       б) Фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд ДЗПО УПФ – за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 5 %
в) допълнителна вноска за ФП за лицата по I и II категория за сметка на работодателя - 3 %
г) Фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове           ДЗПО ППУ– 12 % и 7 % съответно за I и II категория за сметка на работодателя
д) Фонд ОЗМ – 3,5 %
е) Фонд Безработица ФБ – 1 %
ж) Фонд Трудова злополука и професионална болест ФТЗПБ – от 0,4 % до 1,1 % съгласно приложение № 2 на ЗБДОО.
з) Фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите ФГВРС– за 2013 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС.
и) Здравно осигурителни вноски ЗОВ– 8 % (чл.2 от ЗЗО)
 
3. Съотношение на разпределение - за ОЗМ, Безработица и ЗОВ съотношението се запазва в размер на 60:40. За фонд Пенсии и ДЗПО УПФ не е посочен процент за разпределение, а конкретни проценти за сметка на работодателя и за сметка на лицето, които се запазват от 2012 г.
 
II. Някои други промени в КСО - бр. 99/14.12.2012 г.
1. В чл. 4 от КСО
       - ал. 1, т.7 се изменя така: управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества. Старият текст е: изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите.
       - В ал.1, т. 8 думите „и получаващи доходи“ се заличават - отнася се за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности;
              - Алинея 8 се отменя - Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение на лицата по ал. 7, и на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска организация, се урежда от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.
 
2. В чл. 5, ал. 10, изречение трето след думите „съдебно решение за заличаване“ се добавя „или заличаването подлежи на вписване в търговския регистър“ и след думите „постановяване на решението“ се поставя запетая и се добавя „съответно за вписването в търговския регистър“.
 
3. чл. 6, ал.5 - Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 ,4 и 10 се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения по тези правоотношения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и са за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт (отнася се за държавните служители; съдии, прокурори и др. подобни; военнослужащи и кандидати за младши съдии и прокурори).
 
4. Чл. 40, ал.5 Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
 
         5. В чл. 50 се създава ал. 8: Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6 и 7, ако отговарят на условията по чл. 48а.
 
III. Промени в КСО и ЗЗО в ДВ бр.94/30.11.2012 г.
1. Промени в чл.7 на КСО
- Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Вече няма обвързване на срока с месеца на изплащането или с месеца на начисляването.
       - Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
       - Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
       - Отменя се ал.9 и чл.111 - изискването на банките да се представяне на платежно нареждане и декларация за внесени осигурителни вноски при искане на теглене на суми, както и санкциите за банката, свързани с това.
   - алинея 11 се изменя така: Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3, не се удържа от авансовите плащания.
 
              2. Промени в сроковете за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, обезщетение за бременност и раждане, обезщетение за отглеждане на малко дете
        Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси – до 15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица – до 15-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.
 
        3. Лихвен процент - променен е чл. 113, ал.1 - Вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта.
 
        4. Чл. 159, ал.2 - Осигурителите и самоосигуряващите се лица внасят осигурителните вноски по ал. 1 по съответната сметка за ДЗПО на компетентната ТД на НАП.
ал.4 Член 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага за осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. При наличие на няколко задължения, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано.
ал.5 При несъответствие между подадените данни за осигурените лица и внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване преводите към пенсионноосигурителното дружество се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата, изчислени съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1.
 
   5.. Промени в ЗЗО
а) чл.40    
- сроковете за внасяне на ЗОВ са същите както и за осигурителните вноски - до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
        - Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
2. подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход. ЗОВ за лицата, които са подали декларация по чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО преди датата на влизане в сила на този закон, се определят върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО. Лицата, които по свой избор желаят да се осигуряват върху осигурителен доход, по-висок от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, подават нова декларация в срок до 31 януари 2013 г.
б) Чл. 41, ал.1 Осигурителните вноски по този закон се внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
ал.2 При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 могат да заявят по ред, определен с наредба, издадена от министъра на финансите, кои задължения за осигурителни вноски по този закон погасяват. В този случай чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага. Съгласно § 50 тази разпоредба се прилага и за неплатени задължения, срокът за плащане на които е изтекъл преди влизането в сила на този закон.

Таблица за разпределение на фондовете по проценти

                              между работодател и осигурено лице, III категория

 

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

Раб.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

12

13

   14

   15

Преди

01.01.

1960

 

9,9

 

7,9

 

 

 

17,8

 

2.1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

0

След

31.12.

1959

 

7,1

 

5,7

 

12,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

2,8

 

2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

0

 

 

ЗОВ

Раб.

ЗОВ

лице

ЗОВ общо

Общо раб.

 

Общо

лице

общо

  

   16

   17

   18

19

20

   21

Преди

01.01.

1960

 

4,8

 

3,2

 

 

 

8,0

 

от 17,8 до 18,5

 

12,9

 

30,7

29,0

След

31.12.

1959

 

4,8

 

3,2

 

8,0

 

от 17,8 до 18,5

 

12,9

 

30,7

31,4

 

                           Таблица за дължимите осигуровки за самоосигуряващите се лица

 

 

ФП за сметка на лицето

ФОЗМ за сметка на лицето

ДЗПОУФ за сметка на лицето

ЗОВ за сметка на лицето

     Общо

Родени преди

01.01.1960

 

       17.8

 

         3,5

 

           -

 

   8,0

 

         29,3

Родени след

31.12.1959

 

       12,8

 

         3,5

 

           5,00

 

     8,0

 

         29,3

 

 

                      

 

 


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free