Коментар на промените на ЗКПО за 2013 г.
 
В сила от
Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 94/30.11.2012 г. и влизат в сила от 01.01.2013 г.
Чл.26, т.6 и т.12; както и чл.27, ал.1, т.2
Чл.26 Непризнати разходи за данъчни цели:
Т.6 за начислени глоби, конфискации, (се добавя) включително по чл. 307а от Наказателния кодекс, и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения;
Т.12 (нова) разходи за подкуп и/или прикриващи подкуп на длъжностно лице или на чуждо длъжностно лице. Дадено е определение на подкуп в § 1, т.65 от ДР - „Подкуп" за целите на чл. 26, т. 12 са престъпленията по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс.
Чл.27 Непризнати приходи за данъчни цели:
Ал.1, т.2 приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26, т. 3, 4, 5, 6, 8 и 10, до размера на непризнатите разходи (добавена е т.6 на чл.26)
База за авансови вноски за корпора-тивен данък
Правилата за определянето на авансовите вноски за корпоративен данък са съвсем нови:
- Чл.71, ал.2 се отменя (текстът, който е в сила до 31.12.2012 г. е - данъчната загуба се приспада при определяне на тримесечните авансови вноски за корпоративния данък)
- Чл.83 има следните текстове:
Ал.1 Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година (не забравяйте, че тя се формира по реда на ЗКПО чрез преобразуване на счетоводния резултат с данъчните разлики, между които е и данъчната загуба за приспадане - чл.71).
Ал.2 Авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.;
Ал.3 Лицата по ал. 2 могат да правят тримесечни авансови вноски по реда на тази глава, като в този случай не се прилага чл. 89.
- Чл.84 Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв.
Правила за изчисление
Чл.86 определя правилата за изчисление на месечните авансови вноски -
прогнозната печалба за годината/ 12 х 10%.
Чл. 87 определя правилата за изчисление на тримесечните авансови вноски -
прогнозната печалба за годината/ 4 х 10%.
Деклариране на авансови вноски
Чл.87а Деклариране на авансовите вноски -
Ал.1 Определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година се декларират с ГДД за предходната календарна година.
Ал.2 Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се декларират с декларация по образец в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.
Ал.3 Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество в случаите по чл. 83, ал. 3 се декларират с декларация по образец в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска.
§ 56. С годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г. се декларират определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за корпоративния данък за 2013 г.
Деклара-ция за промени на ав. вноски
Чл.88 Декларация за промени на авансови вноски
Ал.1 Данъчно задължените лица могат да подават декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък.
Ал.2 Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
Ал.3 Декларацията по ал. 1 се подава и в случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след преобразуването авансови вноски. Декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.
Лихви
Чл. 89 Лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски
Ал.1 Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва.
Ал.2 Дава формули за определяне на сумата, върху която се дължи лихва.
Ал.4 Дава определение за "определени авансови вноски" по смисъла на този член.
Ал.5 Лихвата по ал. 1 се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване - от датата, следваща датата, на която изтича срокът за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември на годината на преобразуването.
Срокове за внасяне на авансови вноски
Чл.90 Внасяне на авансовите вноски
Ал.1 Месечните авансови вноски се внасят, както следва:
1. за месеците януари, февруари и март - в срок до 15 април на текущата календарна година;
2. за месеците от април до декември - в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.
Ал.2 Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска!!!
Преотс-тъпване на ав. вн.
Чл. 91. На данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от определените авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването.
Надвнесен данък
Отменя се чл.94, който даваше право надвнесеният корпоративен данък да може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за корпоративен данък.
Авансови вноски от приемащи или новоучре-дени дружества
Чл. 118, Ал.1 В годината на преобразуването приемащите дружества правят след преобразуването същия вид авансови вноски както преди преобразуването, а новоучредените дружества правят тримесечни авансови вноски.
Ал.2 При преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от Търговския закон новоучреденото дружество прави месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона въз основа на прогнозната данъчна печалба, определена от преобразуващото се дружество.
Чл. 147, Ал.1 В годината на преобразуването приемащите дружества правят след преобразуването същия вид авансови вноски както преди преобразуването, а новоучредените дружества правят тримесечни авансови вноски.
Ал.2 В случаите по чл. 144, ал. 2 получаващите дружества правят месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона въз основа на нетните приходи от продажби на преобразуващите се дружества.
Чл.201 и чл.202, както и § 54 и 55 от ПЗР
Чл. 201, Ал.1 Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195, декларират дължимия данък за тримесечието с декларация по образец в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава в ТД на НАП, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода.
Ал.2 Когато платецът на дохода не подлежи на регистрация, данъчната декларация се подава в ТД на НАП - София.
Ал.3 В случаите, когато платецът на дохода е лице, което не е задължено да удържа и внася данък, декларацията се подава от получателя на дохода.
Ал.4 По искане на заинтересованото лице за внесения по реда на този закон данък върху доходи на чуждестранни юридически лица се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от ТД на НАП, където е подадена или подлежи на подаване декларацията по ал. 1.
Чл.202, ал.1 Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 194, са длъжни да внесат дължимите данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивиденти или на ликвидационни дялове.
Ал.2 Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 195, са длъжни да внесат дължимите данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода.
§ 54. Лицата, внесли през четвъртото тримесечие на 2012 г. данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО, и лицата, начислили през четвъртото тримесечие на 2012 г. доход по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от ЗКПО, подават декларация по образец по действащия към 31.12.2012 г. ред, предвиден в глава двадесет и шеста от ЗКПО.
§ 55. По реда на глава двадесет и шеста от ЗКПО (чл.201) се декларират дължимите данъци след 01.01.2013 г., включително данъците, дължими, но невнесени към 31.12.2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31.12.2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗаКПО е 31.07.2013 г.
Данък върху разходите
Чл. 211. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 1 (представителните разходи) са начислените разходи за календарната година.
Чл. 212. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 2 са начислените социални разходи, предоставени в натура, намалени с приходите, свързани с тези разходи, за календарната година.
Чл. 213, ал.1 Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 2, буква „а" е сумата от данъчните основи за месеците на календарната година, определени по реда на ал. 2 и 3.
Ал.2 Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите за календарния месец по чл. 204, т. 2, буква "а" е превишението на тези разходи над 60 лв. месечно за всяко наето лице.
Ал.3 Когато данъчно задължените лица имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на начисляване на разходите, данъчната основа за определяне на данъка върху разходите е целият размер на начислените разходи за календарния месец.
Аналогични са промените в чл. 214 - Данъчна основа за данъка върху социалните разходи за ваучери за храна.
Чл.215 Данъчна основа за данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства
Ал.1 Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 са начислените през календарната година разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство, до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.
Ал.2 Когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, при определяне на данъчната основа по ал. 1:
1. разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри през календарната година;
2. разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответното превозно средство за календарната година.
Ал.3 Когато основата за облагане по ал. 1 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите години
Чл. 217. Ал.1 Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице.
Ал.2 Данъкът върху разходите се внася до 31 март на следващата година.
Чл.75, ал.3
Коригиране на счетоводни грешки
Чл. 75, Ал.1 При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
Ал.3 В случаите по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
Съществена промяна - корекция на грешки за минали години ще може да се прави само след писмено уведомление на НАП и действия от тяхна страна!!!
Хазарт и опериране на кораби
Промени в членове от 219 до 260
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free