Коментар на някои от по-основните промени в ЗДДС, в сила от 2013 г.      
        
В сила от
Измененията са направени в ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Данъчен кредит на ремонт на нает актив– чл.9, ал.4, т.2; чл.70, ал.3, т.3
От 01.01.2013 г. възниква право на данъчен кредит за разходите за ремонт на нает актив, независимо от срока на ползването.
Съгласно изменението в чл. 9, ал. 4, т. 2 безвъзмездното извършване на услуга от държател/ ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив, няма да се счита за възмездна доставка на услуга, независимо от срока на ползване на наетия актив. Въпреки това, за тази доставка ще възниква право на данъчен кредит, съгласно изменението в чл. 70, ал. 3, т.3.
Старите текстове бяха, че ако регистрирано лице извърши разходи за ремонт на нает актив, който ще се използва за период по-кратък от три години, то тази доставка се считаше за безвъзмездна и за нея не възникваше право на данъчен кредит.
Подобре-ние на нает актив –
чл. 9, ал. 3, т. 2;   чл. 25, ал. 3, т. 6;  чл. 27, ал. 3, т. 3;  чл. 70, ал. 3, т. 4;  
§ 1, т. 32
- Когато регистрирано лице извърши подобрение на нает актив, възниква задължение за начисляване на ДДС на датата на фактическото връщане на актива с подобрението при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на актива. Данъчната основа е сумата на преките разходи, съгласно чл. 27, ал. 2.
- Ако това подобрение е предвидено, като условие и/или задължение по договора, то датата на данъчното събитие се определя, съгласно чл. 130 (като при бартер).
- Съгласно чл. 53, ал. 3 от ППЗДДС, при извършване на безвъзмездна облагаема доставка на услуга по чл. 9, ал. 2, т. 4 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика (наемателя), а не на наемодателя, който е получател на доставка.
Съгласно § 1, т. 32 създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение.
Данъчен кредит за леките автомобили и мотоциклетите -     чл. 70, ал.1, т.4 и 5;
Чл.70, ал.2, т.5;
§ 1, т.18 и 18а
- Съгласно измененията в чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 01.01.2013 г. вече ще e налице право на данъчен кредит за наем на леки автомобили и мотоциклети, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на наетите мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
- Няма да е налице право на данъчен кредит за  придобити или внесени мотоциклети или леки автомобили и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им.
- чл. 70, ал. 2, т. 5, във връзка с § 1 т. 18а на ДР, в сила от 01.01.2013 г., ако една или повече от изброените дейности:  транспортни и охранителни услуги;  таксиметрови превози;    отдаване под наем на леки автомобили и мотоциклети;  куриерски услуги;  подготовка на водачи на моторни превозни средства; препродажба на леки автомобили и мотоциклети
представлява повече от 50% от общата стойност на всички изпълнени от регистрираното по ЗДДС лице доставки през последните 12 месеца, то лицето ще има право на данъчен кредит за леки автомобили и мотоциклети, които използва и за различни от тези дейности, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.
- Промяна в определението на § 1, т. 18. Според него при определяне на броя на местата на лекия автомобил отпада изискването седалките да са монтирани от производителя.
Опис за наличните активи
Удължен е от 7 на 45 дни срокът за подаване на опис за наличните активи, придобити преди датата на регистрация, за които може да се ползва данъчен кредит - промените са в множество членове на закона.
Чл.23, ал.4 и 5 - Място на изпълне-ние
В чл. 23 са добавени нови ал. 4 и ал. 5, които определят място на доставките при отдаване под наем на превозни средства и плавателни съдове на данъчно незадължени лица, които са различни от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне.
Ал. 4 Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване.
Ал. 5 Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на плавателен съд, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на плавателен съд, за развлекателни и за спортни цели или за лични нужди на данъчно незадължено лице, независимо от ал. 4, е мястото, където плавателният съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на получателя по доставката, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото на установяване на стопанската му дейност или от постоянен обект, разположен на това място.
Корекции по чл.80, ал.2, т.2
Чл. 80, ал. 2 т. 2, - промяна, според която корекции по на данъчен кредит не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката.
Издаване на сборна фактура
В чл.113, ал.13 се дава възможност за две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура, като сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9 - 15 за всяка отделна доставка, отразена в нея. Издава се не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки - в срока по ал. 5.
Изисква-ния към фактури-те
- Според изменението в чл. 114, ал. 4, когато данъкът е изискуем от получателя във фактурата се вписва „обратно начисляване“.
- В чл. 142, ал. 1 е въведено изменение, с което се въвежда задължение във фактурата за обща туристическа услуга да се вписва „режим на облагане на маржа - туристически услуги”.
- В чл. 148, е допълнен с ал. 1, според която във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“ или „режим на облагане на маржа – произведения на изкуството“ или „режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети”.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free