Таблица за сроковете за внасяне на някои данъци и осигуровки и декларациите към тях за доходи на физически лица, дължими от предприятията през 2013 г.

Вид доход

Вид осигуровка/данък

Срок за плащане на осигуровка/данък

Вид декларация

Срок за подаване на декларацията

От трудови правоотношения

Осигуровки по КСО и ЗЗО

25-то число на месеца, следващ месеца на полагането на труда

Декларация 1

и

Декларация 6

 

 

 

- 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

- при начислено или изплатено възнаграж-дение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнагражд.

 

Данък по чл.42 от ЗДДФЛ

до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направе-ни частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Декларация 6

В сроковете, посочени по-горе, а когато с декларацията се пода-ват данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ

По извънтрудови правоотношения

Осигуровки по КСО и ЗЗО

до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението

Декларация 1

и

Декларация 6

до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението

 

Данък по чл.43, ал.3 от ЗДДФЛ

до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримес., не се удържа и внася авансов данък

Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ

до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримес., не се подава декларация.

Доходи от наеми на физ. лица

Данък по чл.44, ал.3 от ЗДДФЛ

до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримес., не се удържа и внася авансов данък

Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ

до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримес., не се подава декларация.

Доходи от дивиденти

Данък по чл.38, ал.2 от ЗДДФЛ

до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент

Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ

до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент

Доходи на чуждестранни лица по чл.37 от ЗДДФЛ

Данък по чл.37, ал.1

до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода

Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ

до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free