Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък
 Дружество, което има приходи от продажби над 3 млн.лв. за 2012 г., е декларирало в ГДД по чл.92 прогнозна данъчна печалба за 2013 г. 60 000 лв., от което следва месечен данък в размер на 500 лв.
За месеците 01, 02, 03, 04, 05 и 06 дружеството е внесло по 500 лв. или общо 3 000 лв. авансов корпоративен данък, който отговаря на печалба от 30 000 лв. за тези 6 месеца.
Счетоводният и данъчен финансов резултат към 30.06.2013 г. се установява, че е 15 000 лв., а перспективата за годишния финансов резултат е около 35 000 лв. Ръководството счита, че внесеният авансов данък от 3 000 лв. до м. юни е достатъчен за годината и решава да прекрати авансовите вноски. За целта до 15.07.2013 г. подава декларация по чл.88 от ЗКПО и намалява вноската от 500 лв. на нула лева считано от м.07 до м.12.
През м. ноември 2013 г. се предвижда счетоводната и данъчна печалба към 31.12 да е 50 000 лв., което отговаря на корпоративен данък от 5 000 лв., а внесеният авансов данък е 3 000 лв. Разликата между двете цифри е 2 000 лв.
 
Какво следва за годишното облагане с корпоративен данък?
 
Вариант 1: Дружеството не променя авансовата вноска на корпоративния данък и дължи лихва на основание чл.89 от ЗКПО.
Да приемем, че след приключване на 2013 г. данъчната печалба е 53 000 лв., дължимият годишен корпоративен данък е 5 300 лв. Определените месечни авансови вноски за годината са:
За 01-06 – 3 000 лв.
За 07-12 -        0 лв.
Общо   - 3 000 лв.
 
Лихвата се изчислява върху сума, определена по формулата:
5 300 – 1,2 х 3 000 = 5 300 – 3 600 = 1 700 лв.
Лихвата се дължи върху основен лихвен процент плюс 10 пункта за периода от 16.04 до 31.12.2013 г., независимо, че до м.06 дружеството е било изрядно относно авансовия данък!!!
В ГДД за 2013 г. дружеството ще има данък за довнасяне 2 300 лв. и ще дължи лихви.
 
Вариант 2: Дружеството променя авансовата вноска за данъка като подава декларация по чл.88 до 15.12.2013 г. Промяната е за м.12 от нула лева на 2 000 лв.
Да приемем, че след приключване на 2013 г. данъчната печалба е 53 000 лв., дължимият годишен корпоративен данък е 5 300 лв. Определените месечни авансови вноски за годината са:
За 01-06 – 3 000 лв.
За 07-11 -       0 лв.
За м.12 - 2 000 лв.
Общо   - 5 000 лв.
 
Прилагаме формулата:
5 300 – 1,2 х 5 000 = 5 300 – 6 000 =   - 700 лв., цифрата е отрицателна величина, лихва не се дължи.
В ГДД за 2013 г. дружеството ще има данък за довнасяне 300 лв. и няма да дължи лихви.
 
Извод: Можем да направим следния извод, за тези, които правят месечни вноски: ако авансовите вноски сборно за годината са равни или по-големи от годишната вноска делена на 1,2, тогава лихва не се дължи.
В примера: 5300 / 1,2 = 4416 лв.
Ако авансовите вноски за годината са не по-малко от 4416 лв., лихва няма да се дължи.
 
Пример 2, свързан с тримесечни авансови вноски на корпоративен данък
Дружество, което има приходи от продажби над 300 хил.лв. и под 3 млн.лв. за 2012 г. и данъчна загуба за приспадане от 20 000 лв., е декларирало в ГДД по чл.92 прогнозна данъчна печалба за 2013 г. 0 лв., от което следва тримесечен данък в размер на 0 лв.
За месеците от януари до ноември дружеството не е внасяло авансов корпоративен данък.
През месец ноември 2013 г. се установява, че счетоводният финансов резултат към 30.09.2013 г. е 18 000 лв., а след приспадане на данъчна загуба остава нулев данъчен резултат. Перспективата за годишния счетоводен финансов резултат е около 35 000 лв., след приспадане на данъчна загуба остава 15 000 лв.
За трето тримесечие срокът за внасяне на авансовия данък е 15.12., а за четвърто тримесечие данък не се дължи.
 
Какво следва за годишното облагане с корпоративен данък?
 
Вариант 1: Дружеството не променя авансовата вноска на корпоративния данък за третото тримесечие и дължи лихва на основание чл.89 от ЗКПО.
Да приемем, че след приключване на 2013 г. данъчната печалба е 15 000 лв., дължимият годишен корпоративен данък е 1 500 лв. Определените тримесечни авансови вноски за годината са: 0 х 3 = 0.
Лихвата се изчислява върху сума, определена по формулата:
0,75 х 1 500 – 1,2 х 0 = 1 125 – 0 = 1 125 лв.
Лихвата се дължи за периода от 16.04 до 31.12.2013 г.!!!
 
В ГДД за 2013 г. дружеството ще има данък за довнасяне 1500 лв. и ще дължи лихви върху по-малко внесените авансови вноски.
 
 
Вариант 2: Дружеството променя авансовата вноска за данъка като подава декларация по чл.88 до 15.12.2013 г. Промяната е за третото тримесечие от нула лева на 1 500 лв.
Да приемем, че след приключване на 2013 г. данъчната печалба е 17 000 лв., дължимият годишен корпоративен данък е 1 700 лв. Определените тримесечни авансови вноски за годината са: 0 х 2 + 1 500 = 1 500.
Прилагаме формулата:
0,75 х 1 700 – 1,2 х 1 500 = 1 275 – 1 800 =   - 525 лв., цифрата е отрицателна величина, лихва не се дължи.
 
В ГДД за 2013 г. дружеството ще има данък за довнасяне 200 лв. и няма да дължи лихви върху по-малко внесени авансови вноски.
 
Извод: Можем да направим следния извод, за тези, които правят тримесечни вноски: ако авансовите вноски сборно за годината са равни или по-големи от 0,75 от годишната вноска делена на 1,2, тогава лихва не се дължи.
В примера, вариант 2: 0,75 х 1700 / 1,2 = 1062,50 лв.
Ако авансовите вноски за годината са не по-малко от 1062,50 лв., лихва няма да се дължи.
 
 
Пример 3, свързан с авансови вноски на корпоративен данък с преотстъпване
 
Дружество, което има приходи от продажби над 300 хил.лв. и под 3 млн.лв. за 2012 г. и данъчна печалба за 2012 г. е декларирало в ГДД по чл.92 прогнозна данъчна печалба за 2013 г. 0 лв., от което следва тримесечен данък в размер на 0 лв.
Дружеството е ползвало преотстъпване на корпоративен данък за 2012 г. и има намерение да ползва преотстъпване и за 2013 г.
За месеците от януари до ноември дружеството не е внасяло авансов корпоративен данък.
През месец ноември 2013 г. се установява, че счетоводният финансов резултат към 30.09.2013 г. е 25 000 лв. Перспективата за годишния счетоводен финансов резултат е около 30 000 лв.
За трето тримесечие срокът за внасяне на авансовия данък е 15.12., а за четвърто тримесечие данък не се дължи.
 
Какво следва за годишното облагане с корпоративен данък при положение, че дружеството преотстъпва корпоративен данък за 2013 г. в размер на 60 %?
 
Вариант 1: Дружеството не променя авансовата вноска на корпоративния данък за третото тримесечие и дължи лихва на основание чл.89 от ЗКПО.
Да приемем, че след приключване на 2013 г. данъчната печалба е 30 000 лв., дължимият годишен корпоративен данък е 3 000 лв., след преотстъпване от 60 % = 1 800 лв., остава дължим данък 1 200 лв. Определените тримесечни авансови вноски за годината са: 0 х 3 = 0.
Лихвата се изчислява върху сума, определена по формулата:
0,75 х 1 200 – 1,2 х 0 = 900 – 0 = 900 лв.
Лихвата се дължи за периода от 16.04 до 31.12.2013 г.!!!
 
В ГДД за 2013 г. дружеството ще има данък за внасяне 1 200 лв. и ще дължи лихви за по-малко внесените авансови вноски.
 
 
Вариант 2: Дружеството променя авансовата вноска като подава декларация по чл.88 до 15.12.2013 г. Промяната е на вноската за третото тримесечие от нула лева на 1 000 лв.
Да приемем, че след приключване на 2013 г. данъчната печалба е 30 000 лв., дължимият годишен корпоративен данък е 3 000 лв., след преотстъпване на 60% от данъка, дължимият данък остава 1 200 лв. Определените тримесечни авансови вноски за годината са: 0 х 2 + 1 000 = 1 000.
Прилагаме формулата:
0,75 х 1 200 – 1,2 х 1 000 = 900 – 1 200 = - 300, лихва не се дължи.
 
В ГДД за 2013 г. дружеството ще има данък за внасяне 200 лв. и лихви няма да се дължат за по-малко внесените авансови вноски.
 
Извод: Можем да направим следния извод, за тези, които правят тримесечни вноски и преотстъпват данък: ако авансовите вноски сборно за годината са равни или по-големи от 0,75 от годишната вноска делена на 1,2, тогава лихва не се дължи.
В примера, вариант 2: 0,75 х 1200 / 1,2 = 750 лв.
Ако авансовите вноски за годината са не по-малко от 750 лв., лихва няма да се дължи.
 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free