Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури             
        
В сила от
01.01.2014
Измененията са направени в ДВ бр. 98 от 12.11.2013 г. и бр. 101 от 22.11.2013 г.
Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., приета, но не обнародвана още промяна
Чл.163г,
§1, т.71,
§1а, т.7,
Прил. № 2 към глава 19а
В глава деветнадесета „а“ се създава чл. 163г:
Ограничение на обхвата
Чл. 163г. Разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение № 2 са налице условията по чл. 7, 13, 15, 16 и 28. (това означава, че при ВОД, ВОП, тристранни операции, внос и износ разпоредбите на този член не се прилагат).
5. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 се създава т. 71:
„71. „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.“;
б) в § 1а се създава т. 7:
„7. Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (ОВ, L 201/4 от 26 юли 2013 г.).“
6. Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ се изменя така:
I. Част първа
1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
5. Отпадъци от черни и цветни метали по Закона за управление на отпадъците.
6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер по Закона за управление на отпадъците.
7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 6.
II. Част втора - таблица с кодове по КН 2012 и описание на стоката, в които са включени: семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна; пшеница и смес от пшеница и ръж; ръж; ечемик; овес; царевица; ориз; сорго; елда, просо и семе за птици; други житни растения; семена соя, дори натрошени; семена от репица или рапица, дори натрошени; семена от слънчоглед, дори натрошени.
Чл. 92, ал.3,
§ 9
В чл. 92 ал. 3 се изменя така:
(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:
1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;
2. лицето – земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.
§ 9. Разпоредбите на чл.92, ал.3, т.2, §1, т.71 от ДР и част $$ от приложение № 2 се прилагат до 31.12.2018 г.
Преходни разпоред-би
§ 8. (1) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от ЗДДС, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.
(2) В случаите по ал. 1 доставчикът на стоки по приложение № 2, част втора от ЗДДС документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.
Чл.117, ал.2, т.9 и 10;
Чл.163б, ал.2, т.7
В чл. 117, ал. 2, която гласи: Протоколът по ал. 1 задължително съдържа:
се създават т. 9 и 10:
9. идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;
10. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата.“
В чл. 163б, ал. 2, която също се отнася за съдържанието на прокотола, се създава т. 7:
7. наименование и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора.
 
§ 46. За неплатените публични задължения, срокът за плащане на които е изтекъл преди 1 януари 2008 г., чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прилага след 1 януари 2015 г.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free