За какво трябва да са подготвени производителите и търговците на зърнени и технически култури?
 
1. Ситуация - производител на зърнени или технически култури, които не са преработени
- продава на регистрирано по ЗДДС лице без да начислява ДДС, във фактурата пише основание за неначисляване "чл. 163г от ЗДДС" и "обратно начисляване на основание чл.163а, ал.2 от ЗДДС".
- продава на нерегистрирано по ЗДДС лице - начислява ДДС по общия ред. Тук ще попадне и рентата, която се предоставя в зърно на ФЛ.
 
Лицата, производители имат право на данъчен кредит за извършените от тях покупки, пълен или частичен, зависи от това дали лицето има освободени доставки. Ще се получи така, че производителите ще излизат на ДДС на възстановяване и ще подлежат на проверки и ревизии от страна на НАП, за да им бъде възстановен ДДС. Смисълът на промяната е именно този - да се избегнат злоупотреби относно разходите, за които лицата ползват ДДС.
 
2. Ситуация - получател на зърнени или технически култури, които не са преработени
- регистриран по ЗДДС - получава фактура от регистрирано или нерегистрирано лице, която е без ДДС. Изготвя протокол по чл.117, който съдържа освен другите реквизити и номера на фактурата и ЕИК номера на доставчика. Включва протокола в дневника на продажбите и дневника на покупките.
- нерегистриран по ЗДДС - няма задължение да издава протокол, тъй като не е регистрирано по ЗДДС лица.
 
3. Авансови плащания преди 01.01.2014 г.
Когато лицата, които са регистрирани по ЗДДС, са получили авансово суми за продажби на зърнени и технически непреработени култури, те са издали фактура по общия ред и са начислили ДДС.
Продажбата се осъществява след 31.12.2013 г., клиентът е регистрирано по ЗДДС лице.
Ето какви счетоводни статии биха възникнали в тази ситуация:
а/ при доставчика - продавача
- при получаване на аванса в 2013 г.:
Д-т с-ка 411 Клиенти                                      12 000
   К-т с-ка 412 Клиенти аванси                    10 000
  К-т с-ка 4532 ДДС на продажбите            2 000
и
Д-т с-ка 503 Разпл. с-ка                                12 000
   К-т с-ка 411 Клиенти                                 12 000
- при анулиране на ф-рата за аванс в 2014 г., което става на основание чл.116, ал.4 с протокол, подписан от двете страни
Д-т с-ка 411 Клиенти                                    -12 000
   К-т с-ка 412 Клиенти аванси                  -10 000
  К-т с-ка 4532 ДДС на продажбите         - 2 000
- при издаване на фактурата през 2014 г., на основание чл.163г без начислен ДДС
Д-т с-ка 411 Клиенти                                     30 000
   К-т с-ка 701 Приходи от прод. прод.    30 000
и
Д-т с-ка 503 Разпл. с-ка                              18 000
   К-т с-ка 411 Клиенти                               18 000
 
б/ при получателя
- при плащане на аванса в 2013 г:
Д-т с-ка 402 Доставчици аванси                10 000
Д-т с-ка 4531 ДДС на покупките                 2 000
  К-т с-ка 401 Доставчици                           12 000
и
Д-т с-ка 401 Доставчици                          12 000
   К-т с-ка 503 Разпл. с-ка                         12 000
- при анулиране на ф-рата за аванс в 2014 г., което става на основание чл.116, ал.4 с протокол, подписан от двете страни
Д-т с-ка 402 Доставчици  аванси            -10 000
Д-т с-ка 4531 ДДС на покупките               -2 000
  К-т с-ка 401 Доставчици                         - 12 000
- при издаване на фактурата за аванс в 2014 г., на основание чл.163г без начислен ДДС
Д-т с-ка 304 Стоки                                       30 000
   К-т с-ка 401 Доставчици                         30 000
и
Д-т с-ка 401 Доставчици                             18 000
   К-т с-ка 503 Разпл. с-ка                            18 000
- при издаване на протокол по чл.117 в 2014 г. и включването му в двата дневника по ДДС
в дневника на покупките
Д-т с-ка 4531 ДДС на покупките                 6 000
   К-т с-ка 490 Разчети за др. данъци        6 000
в дневника на продажбите
Д-т с-ка 490 Разчети за др. данъци             6 000
   К-т с-ка 4532 ДДС на продажбите         6 000

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free