Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г.

 

ДВ

Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 100/19.11.2013 г., както и в брой 109/20.12.2013 г. и влизат в сила от 01.01.2014 г.

Чл.37

След промените в брой 100/19.11.2013 г., чл.37 добива следната редакция:

Ал. 1 ( в сила от 1.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:

т.1. (в сила от 1.01.2014 г.) изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;

т.2. възмездно прехвърляне на вземането;

т.3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;

т.4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;

т.5. (в сила от 1.01.2014 г.) преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон;

т.6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетворената част.

Ал.2 ( в сила от 1.01.2014 г.) Когато преди настъпване на обстоятелство по ал. 1 вземането бъде изпълнено, включително, но не само, чрез плащане, събиране или прихващане, непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели в годината на изпълнението.

Чл.42

След промените от бр. 100/19.11.2013 г., чл.42 добива следната редакция:

Ал.1 Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

Ал.2 Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи:

т.1. (в сила от 1.01.2014 г.) основно трудово възнаграждение;

т.2. (в сила от 1.01.2014 г.) допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт;

т.3. (в сила от 1.01.2014 г.) обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт;

т.4. (в сила от 1.01.2014 г.) доходи на еднолични търговци.

Чл.46

След промените в бр. 100 от 19.11.2013 г., чл.46 добива следната редакция:

Ал.1 При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:

т.1. (в сила от 1.01.2014 г.) изтичане на три години за задълженията с тригодишен давностен срок или на 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок от момента, в който задължението е станало изискуемо;

т.2. производството по несъстоятелност на данъчно задълженото лице е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на кредиторите; увеличението се извършва с размера на намалението на задължението;

т.3. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че задължението или част от него е недължимо;

т.4. кредиторът се е отказал от вземането си по съдебен ред или го е опростил; увеличението се извършва с размера на опростената сума;

т.5. (в сила от 1.01.2014 г.) преди изтичане на съответния срок по т. 1 задълженията са погасени по силата на закон;

т.6. данъчно задълженото лице е подало молба за заличаване.

Чл.184

След промените в бр. 100 от 19.11.2013 г., чл.184 добива следната редакция:

Чл.184 Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. (в сила от 1.01.2014 г.) данъчно задълженото лице извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период;

2. (в сила от 1.01.2014 г.) през целия данъчен период данъчно задълженото лице поддържа не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50 на сто от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност;

3. (в сила от 1.01.2014 г.) през целия данъчен период не по-малко от 30 на сто от персонала са лица с постоянен адрес в общини по т. 1;

4. (в сила от 1.01.2014 г.) изпълнени са условията по:

а) член 188 - в случаите на минимална помощ, или

б) член 189 - в случаите на държавна помощ за регионално развитие

Чл.189

След промените в бр. 100 от 19.11.2013 г., чл.189 добива следната редакция:

(1) Данъчно задължените лица трябва да изпълнят следните условия за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие:

1. преотстъпеният корпоративен данък трябва да се инвестира в материални и нематериални активи, които са част от проект за първоначална инвестиция;

2. първоначалната инвестиция трябва да бъде извършена в срок до 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът;

3. (в сила от 1.01.2014 г.) първоначалната инвестиция трябва да бъде извършена в общини, в които за годината на преотстъпване има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период;

Следват следващите точни на алинея 1.

Чл.195

Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица

След промените в бр. 100 от 19.11.2013 г., чл.195, ал.6 добива следната редакция:

Ал.6 (в сила от 1.01.2014 г.) С данък при източника не се облагат:

1. доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент на облигации или други дългови ценни книжа, когато са изпълнени едновременно следните условия:

а) емитентът е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б) емитентът е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне на постъпленията от тях назаем на местно юридическо лице;

в) облигациите или другите дългови ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Чл.200а

Данъчна ставка на данъка върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

Промените са в брой 100/19.11.2013 г., отнасят се до почти всички алинеи на чл.200а

Чл.201 и чл.262а

Чл. 201 Деклариране на данъка. Удостоверение за удържан данък върху доходи на чуждестранни лица. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен

- създават се ал. 5 и 6:

Ал.5 С декларацията по ал. 1 лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите в случаите по ал. 3 предоставят информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 и 6 от ДОПК за целите на автоматичния обмен. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на съответната година.

Ал.6 Редът по ал. 5 се прилага и от ЧЮЛ, които реализират доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 и 6 от ДОПК чрез място на стопанска дейност в Република България.“

Чл. 262а

Ал.1 За непредставяне или за несвоевременно представяне на информация по чл. 201, ал. 5 и 6, както и за посочване на неверни или непълни данни се налага имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

Ал.2 За нарушения по ал. 1, извършени за повече от едно юридическо лице, за което следва да се предоставя информация, имуществената санкция се налага поотделно за всяко юридическо лице.

Ал.3 При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер до 500 лв.

Чл.267

След промените в бр. 100 от 19.11.2013 г., чл.267 добива следната редакция:

Ал.1. (в сила от 1.01.2014 г.) Данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба.

Ал.2. (в сила от 1.01.2014 г.) В случаите, когато данъчно задължено лице, извършило скрито разпределение на печалба, посочи това обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията по ал. 1 не се налага.

§ 1 ДР

Точка 26 буква „д“ се отменя и се създава т. 70 Определение за регулиран пазар.

§ 14, 15, 16, 17 от ПЗР

§ 14. След 31 декември 2013 г. данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV, с изключение на чл. 189б, могат да се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди 1 януари 2020 г.

§ 15. Данъчното облекчение по чл. 184, за което министърът на финансите е уведомил Европейската комисия по реда на чл. 8 от Закона за държавните помощи, представляващо държавна помощ за регионално развитие, влиза в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 – 2020 г. на Европейската комисия. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия. След постановяване на положително решение от Европейската комисия министърът на финансите не следва да изготвя индивидуални уведомления за данъчно задължените лица, прилагащи чл. 184, с изключение на тези, извършващи големи инвестиционни проекти по чл. 189.

§ 16. Запазването на правото на преотстъпване на данък съгласно чл. 185, ал. 1 и 2 за данъчното облекчение по реда на чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие в съответствие с Насоките за националната регионална помощ за 2014 – 2020 г. на Европейската комисия, се прилага до 31 декември 2020 г.

§ 17. За 2014 г. данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.

§ 43 от ПЗР

§ 43. (в сила от 19.11.2013 г.) Данъчното облекчение по реда на чл. 189б може да се ползва до 31 декември 2013 г. включително за корпоративния данък за 2013 г.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free