Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г.

 

 I. Промени в ЗБДОО за 2014 г. – ДВ бр.106/10.12.2013 г.

1. Осигурителни прагове - Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2400 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

 

2. Проценти за осигуряване от 01.01.2014 г.

Няма промени в процентите за осигуровки и ЗОВ, запазват се действащите през 2013 г. Няма промени и в съотношението между работодателя и осигурения. Не се внася фонд ГВРС.

 

3. Съотношение на разпределение - за ОЗМ, Безработица и ЗОВ съотношението се запазва в размер на 60:40. За фонд Пенсии и ДЗПО УПФ не е посочен процент за разпределение, а конкретни проценти за сметка на работодателя и за сметка на лицето, които се запазват от 2013 г.

 

II. Някои други по-важни промени

 

  1. В КСО - бр. 109/14.12.2012 г.

   В чл. 7 се създава нова ал. 5 - При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 (съпрузите на СОЛ) заявяват по ред, определен с наредбата по чл. 5, ал. 6, кои задължения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват. В този случай чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага.

 

  1. ДОПК – редакция след промяната в ДВ брой 98 /12.11.2013 г.

Ал. 4 (в сила от 1.01.2013 г.) Когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за плащане на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.

 

Ал.5 (в сила от 1.12.2013 г.) При прилагането на ал. 4 към погасяване на лихви се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията.

 

Ал.6 (в сила от 1.12.2013 г.) Алинея 4 не се прилага за вземания по невлязъл в сила акт, освен ако до образуване на изпълнителното дело лицето подаде заявление до компетентната териториална дирекция, че погасява задължението си по този акт или погасяването става чрез прихващане.

 

Ал. 7 (в сила от 1.12.2013 г.) След образуване на изпълнителното дело ал. 3 и 4 не се прилагат, като публичните вземания се погасяват в следната последователност: разноски, главница, лихви.

 

 

                              Таблица за разпределение на фондовете по проценти

                                    между работодател и осигурено лице, III категория

 

 

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

Раб.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

12

13

   14

   15

Преди

01.01.

1960

 

9,9

 

7,9

 

 

 

17,8

 

2.1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

0

След

31.12.

1959

 

7,1

 

5,7

 

12,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

2,8

 

2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

0

 

 

 

ЗОВ

Раб.

ЗОВ

лице

ЗОВ общо

Общо раб.

 

Общо

лице

общо

  

   16

   17

   18

19

20

   21

Преди

01.01.

1960

 

4,8

 

3,2

 

 

 

8,0

 

от 17,8 до 18,5

 

12,9

 

30,7

29,0

След

31.12.

1959

 

4,8

 

3,2

 

8,0

 

от 17,8 до 18,5

 

12,9

 

30,7

31,4

 

 

 

                             Таблица за дължимите осигуровки за самоосигуряващите се лица

 

 

ФП за сметка на лицето

ФОЗМ за сметка на лицето

ДЗПОУФ за сметка на лицето

ЗОВ за сметка на лицето

     Общо

Родени преди

01.01.1960

 

       17.8

 

         3,5

 

           -

 

      8,0

 

         29,3

Родени след

31.12.1959

 

       12,8

 

         3,5

 

           5,00

 

     8,0

 

         29,3

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free