Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2015 г.

 

 

 

 I. Промени в ЗБДОО за 2015 г. – ДВ бр.107/24.12.2014 г.

 

1. Осигурителни прагове - Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:

 

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;


2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

 

2. Проценти за осигуряване от 01.01.2015 г.

Няма промени в процентите за осигуровки и ЗОВ, запазват се действащите през 2014 г. Няма промени и в съотношението между работодателя и осигурения. Не се внася фонд ГВРС.

 

3. Съотношение на разпределение - за ОЗМ, Безработица и ЗОВ съотношението се запазва в размер на 60:40. За фонд Пенсии и ДЗПО УПФ не е посочен процент за разпределение, а конкретни проценти за сметка на работодателя и за сметка на лицето, които се запазват от 2014 г.

 

                             Таблица за разпределение на фондовете по проценти

                                    между работодател и осигурено лице, III категория

  

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

Раб.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

12

13

   14

   15

Преди

01.01.

1960

 

9,9

 

7,9

 

 

 

17,8

 

2.1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

0

След

31.12.

1959

 

7,1

 

5,7

 

12,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

2,8

 

2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

0

 

 

 

ЗОВ

Раб.

ЗОВ

лице

ЗОВ общо

Общо раб.

 

Общо

лице

общо

  

   16

   17

   18

19

20

   21

Преди

01.01.

1960

 

4,8

 

3,2

 

 

 

8,0

 

от 17,8 до 18,5

 

12,9

 

30,7

29,0

След

31.12.

1959

 

4,8

 

3,2

 

8,0

 

от 17,8 до 18,5

 

12,9

 

30,7

31,4

 II. Някои други по-важни промени

 

  1. В КСО - бр. 107/24.12.2014 г.

   - отпада ал. 2 на чл. 4, регламентираща ограничения обхват на осигуряването на работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни, както и отпада текстът на т. 1 на ал. 1 на чл. 4, т.е. тези лица ще се осигуряват по общия ред;

 

   - чл. 4, ал. 1, т. 7 - включване в обхвата на лицата, осигурявани по реда на лица наети по договор за управление и контрол и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия;

 

- нов чл. 4б, нова т. 4 в чл. 6, ал. 1, както и промени в други членове в тази връзка - въвеждане на възможност лицата, родени след 31 декември 1959 г. да избират дали да се осигуряват в УПФ или във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за УПФ;

 

   - чл. 5, ал. 7 - осигурителят е длъжен да издава документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при прекратяване на трудови или служебни правоотношения в срок от 14 дни от искането на работника или служителя;

 

   - чл.5, ал. 11 - когато се прекратява дейността на търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е държавата или община, и няма възможност обработването и предаването на документите да се извърши за сметка на дружеството, средствата се осигуряват от министерството или общината, които упражняват правата на едноличния собственик на капитала;

 

        - чл. 6, ал. 8 - въвеждане на задължение за самоосигуряващите се лица, които през годината са се осигурявали за рисковете болест и майчинство, да извършват годишно изравняване на осигурителния си доход не само за фонд “Пенсии”, но и за фонд “Общо заболяване и майчинство” . Промяната е в сила от 01. 01. 2016 г.

Тези лица трябва да внасят осигурителните си вноски за всеки месец поотделно.

       В тази връзка е създаден нов чл. 54м, ал. 1. Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.

Ал. 2. Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.

 

      - чл. 6, ал. 15 - Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.;

 

    - чл. 40, ал. 4 – уточнени са случаите за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете;    

              

- чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 и чл. 54б - периодът, от който се изчисляват обезщетенията при временна неработоспособност при бременност и раждане периодът се увеличава от 18 на 24 месеца;

 

        - чл. 66, т. 3 - отпада изискването осигурителят да изпраща в териториалното поделение на НОИ копие от първичния болничен лист за трудова злополука или професионална болест.

 

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free