Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г.

 

ДВ

Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 105/19.12.2014 г., както и в брой 107/24.12.2014 г. Повечето от промените влизат в сила от 01.01.2015 г., но някои са в сила от 01.01.2014 г.

Чл. 11 ал. 5,

чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл.13, ал.13,

чл.46, ал.4          

- При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13, доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

- чл.13, ал.1, т.8 – отпадат от необлагаемите доходи доходите от лихви по банкови сметки

- чл.38, ал.13 С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни ФЛ доходи от лихви по банкови сметки.

- чл.46, ал.4 Ставката на данъка за доходите по чл.38, ал.13 е 8 на сто. В сила за 2014 г.

Чл.22б

Отменя се чл.22б Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи МРЗ

Чл.22в

Създава се чл.22в Данъчно облекчение за деца

Отнася се за ФЛ, които приспадат от годишната данъчна основа:

- 200 лв. за 1 ненавършило пълнолетие дете; - 400 лв. за 2 деца; - 600 лв. за три и повече деца.

В този член са създадени множество условия, за ползването на това облекчение, което ще се ползва с подаване на ГДД на единия от родителите/настойниците/ член на семейството или приемен родител.

Чл.22г

Данъчно облекчение за деца с увреждания – множество условия.

Чл. 23, т.8 и 9

Изисквания за документиране на горините облекчения.

Чл.53, ал.2, 3 и 4, §9б

 

Ал.2 Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 4.

Ал.3 – предишните условия за отстъпката се отменят.

Ал.4 – Отпада текстът, че отстъпката се ползва при условие, че илцата са внесли авансовия си данък в предвидените в закона срокове.

§ 9б Разпоредбите на чл.53 се прилагат и при декларирането на доходите за 2014 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50. В сила за 2014 г.

Чл.65

 

Ал. 12 – отпада изразът, че данък за 4-то тримесечие не се удържа от платеца на дохода.

Ал. 13 Не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година. В сила за 2014 г.

§ 9а

Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2014 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г. В сила за 2014 г.

§13

Изречение първо се изменя така: Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2020 г. само след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. В сила за 2014 г.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free