Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г.

 

  ДВ бр. 98/ 15.12.2015 г.

 

  1. 1.Осигурителни прагове

 Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

 

2. Проценти за осигуряване от 01.01.2016 г.

Няма промени в процентите за осигуровки и ЗОВ, запазват се действащите през 2015 г. Няма промени и в съотношението между работодателя и осигурения. Не се внася фонд ГВРС.

 

3. Съотношение на разпределение - за ОЗМ, Безработица и ЗОВ съотношението се запазва в размер на 60:40. За фонд Пенсии и ДЗПО УПФ не е посочен процент за разпределение, а конкретни проценти за сметка на работодателя и за сметка на лицето, които се запазват от 2015 г.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free