В сила от

Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 – 52(за нефинансовата декларация), които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

Глава 1 Общи поло-жения

С тази глава се урежда: приложното поле на закона, изискванията към текущото счетоводно отчитане, съставянето и издаването на счетоводни документи, съхраняването на счетоводната информация, правата и задълженията на ръководителите на предприятията и правомощията на министъра на финансите.

- Разширен е обхватът на понятието „предприятие“ за целите на закона -осигурителните каси по чл. 8 от КСО също се считат за предприятия по смисъла на закона(чл.2).

- Запазва се изискването за двустранно текущото счетоводно отчитане, с изключение наЕТ, с НПП за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., да могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване (чл. 3).

- Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, следва да бъдат преведени на български език само в случаите, когато това е предвидено в закон (чл. 5, ал. 2).

- Не се допуска отчитане на стопански операции в: извънсчетоводни книги или регистри, както и счетоводно отчитане на: фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп (чл. 9).

- Съгласно чл.11, ал.1, т. 4 При изграждането и поддържането на счетоводната система предприятията осигуряват и изменения в извършените счетоводни записвания чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии. Чл. 11, ал. 2 Когато при осъществяване на счетоводството се използва счетоводен софтуер, той трябва да е разработен при спазване на изискванията на този закон и да дава възможност обработваните чрез него данни и изходните документи да са на български език.

- Съхраняване на счетоводната информация: ведомости за заплати – 50 г.; счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години;всички останали – три години. Периодът започва да се брои  считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят документите (чл. 12).

- Изисквания при прекратяване на правоотношение на лице, което извършва текущо отчитане или е съставител на отчета  (чл.14).

- Права и задължения на ръководителя (чл.16).

- Съставители на финансови отчети (чл.17) – могат да бъдат ФЛ или счетоводни предприятия, които да отговарят на определeни изисквания за образование и стаж, както и да не са осъждани за престъпление от общ характер. Освободени да имат съставител са само ЕТ, които прилагат едностранно счетоводство и микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

Глава 2 Кате-гории и групи пред-прия-тия

 Пояснение на критерия нетни приходи от продажби (НПП) съглосно § 1, т.11 на ДР на закона: сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, получени от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, ДДС и други данъци, пряко свързани с приходите. Обичайна дейност според т.12  е тази, която се извършва регулярно в рамките на осъществяваната от предприятието дейност.

 Чл. 20, ал. 1 Промяна в категорията се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период.

 Ал. 2 В случаите по ал. 1, когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период.

  Ал. 3 За отчетния период, в който предприятие по § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби престане да бъде предприятие от обществен интерес, същото се отчита като предприятие от обществен интерес.

Категориите предприятия и изсикванията към техните ГФО са представени в по-долната таблица. Категориите групи предприятия са аналогични на категориите малки, средни и големи предприятия от по-долната  таблица.

Глава 3 Фин. отчети

Чл. 23, 24 и 25 определят общите изисквания към ФО за реквизити, подписи и печати на ръководителя, съставителя и одитора.

В чл. 26  са посочени принципите, на база на които е изготвен отчета: действащо предприятие, последователност на представянето, предпазливост, начисляване, независимост на отделните периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс, същественост, компенсиране, предимство на съдържание пред форма, оценяване по цена  на придобиване.

Чл.27 определя изготвянето на годишен ФО към 31.12., консолидиран ФО към 31.12 и междинни ФО, обхващащи период, по-кратък от един отчетен период, когато това се изисква по закон или по решение на ръководителя на предприятието.

Чл. 28 поставя изискване за извършване на инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно. Предприятия, чиито НПП не надвишават 200 хил.лв. за текущия период, не извършват задължителна инвентаризация. Инвентаризация се извършва и по решение на ръководителя, или съдебната власт или ако е предвидено в закон.

 

 

Видове предпр

Критерии

 

Приложими счет. станд.

Минимално съдържание на ГФО и доклади, в сила от 01.01.2016 г.

Независим финансов одит

Пред-прия-тия от общест-вен инте-рес

(ПОИ)

Съгласно § 1, т. 22 от ДР това са:

а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в ДЧ  ЕС;

б) кредитни институции;

в)застрахователии презастрахователи;

г) пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове;

д) инвестиционни посредници, които са големи предприятия по този закон;

е) колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на ЗДКИС и на други предприятия за колективно инвестиране, които са големи предприятия по този закон;

ж) финансови институции по смисъла на ЗКИ, които са големи предприятия;

з) „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, и дъщерните му предприятия; Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

и) ТД, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или топлоенергия и които са големи предприятия;

к) ТД, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия;

л) ТД, чиято основна дейност е да предоставят водоснабдителни и канализационни услуги.

 

МСС

В пълен комплект според изискванията на МСС:

1. Баланс,

2. Отчет за всеобхватния доход,

3. ОПП,

4. ОСК,

5. Приложение

6. Годишен доклад за дейността, вкл. Декларация за корпоративно управление по ЗППЦК за лицата по т.”а”, „б” и „в”.

7. Нефинансова декларация по чл.48 за тези, които са големи предприятия и към 31.12. имат над 500 бр. служители.

8. Доклад за плащания към правителства – за тези, които са в добивната промишленост или в дърводобива на девствени гори.

Задължителен

Големи

 

За текущия период    надвишават най-малко 2 от 3-те критерия:

БСА –   38 млн. лв.

НПП –   76 млн. лв.

ССС – 250 души

НСС, по желание МСС, при условие, че не е извършвана промяна на счетоводната база

(това важи от 01.01.2017 г., за 2016 г. базата е МСС)

1. Пълен комплект според изискванията на приложимите стандарти

- МСС: Баланс, Отчет за всеобхватния доход, ОПП, ОСК, приложение

- НСС : Баланс, ОПР, ОПП, ОСК, приложение

2. Годишен доклад за дейността

3. Нефинансова декларация по чл.48 за тези, които са ПОИ и към 31.12. имат над 500 бр. служители.

4. Доклад за плащания към правителства – за тези, които са в добивната промишленост или в дърводобива на девствени гори.

Задължителен

Средни

 

За текущия период не  надвишават най-малко 2 от 3-те критерия:

БСА –   38 млн. лв.

НПП –   76 млн. лв.

ССС – 250 души

НСС, по желание МСС, при условие, че не е извършвана промяна на счетоводната база

1. Пълен комплект според изискванията на приложимите стандарти

- МСС: Баланс, Отчет за всеобхватния доход, ОПП, ОСК, приложение

- НСС : Баланс, ОПР, ОПП, ОСК, приложение

2. Годишен доклад за дейността

Задължителен

Малки

 

За текущия период не надвишават  най-малко 2 от 3-те критерия:

БСА –   8 млн.лв.

НПП – 16 млн.лв.

СЧП –  50 души

НСС, по желание МСС, при условие, че не е извършвана промяна на счетоводната база

По НСС

1. Съкратен баланс

2. Съкратен ОПР

3. Приложение

(не се отнася за инвестиционни д-ва и финансови холдинги)

4. Годишен доклад за дейността за тези, които подлежат на одит и за тези, които са АД, освен ако АД не е оповестило информа-цията по чл.187 от ТЗ.

Задължителен за:    -превишаващи  най—малко 2 от 3 критерии:

БСА– 2 млн. лв.

НПП- 4 млн. лв.

СЧП – 50 души

- за участващите в консолидация

-  АД или КДА, които имат дейност

Микро

 

За текущия период не  надвишават най-малко 2 от 3-те критерия:

БСА –    700 хил.лв.

НПП – 1 400 хил.лв.

СЧП –     10 души

НСС, по желание МСС, при условие, че не е извършвана промяна на счетов. база

По НСС

1. Съкратен баланс

2. Съкратен ОПР

(не се отнася за инвестиционни д-ва и финансови холдинги)

3. Годишен доклад за дейността за тези, които подлежат на одит и за тези, които са АД, освен ако АД не е оповестило информацията по чл.187 от ТЗ.

Не е задължителен, освен ако не:  

- участват в консолидация

- е АД или КДА, които имат дейност през отч. период

ЕТ без одит

НПП за текущия период, които не надхвърлят 200 хил.лв.

НСС

Само ОПР

Не е задължителен

    

Чл. 29 и 30  още изисква-ния към фин. отчети

Чл. 29, ал. 8 ЕТ, микро и малки предприятия могат да изготвят по желание пълен отчет.

Чл. 29, ал. 10За предприятията, които са контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, министърът на финансите може да изисква представянето на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на изготвяне и представяне.

Чл. 30Големите предприятия и предприятията от обществен интерес в пояснителните приложения оповестяват начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори, поотделно за:независим финансов одит;данъчни консултации;други услуги, несвързани с одита.

В консолидирания ФО се оповестява по аналогичен начин горната информация за предприятията, включени в консолидацията.

Чл. 31-33 Консоли-дирани ФО

Чл. 31. Консолидиран ФО се съставя от предприятие майка по правилата и изискванията на:

1. НСС – за предприятията, които съставят и представят ГФО на базата на НСС;

2. МСС – за предприятията, които съставят и представят ГФО на базата на МСС.

Консолидиран ФО се съставя от майката независимо от това къде се намират седалищата на дъщерите й.

Чл. 32. Консолидиран ФО може да не се съставя от майка на малка група (критериите на стр.11), освен ако в групата има поне едно предприятие от обществен интерес.

Чл. 33. Формата, структурата и съдържанието на консолидирания финансов отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

Чл.34 -35 приложи-ма счет. база

Чл.34, ал.4 Предприятие, което през един отчетен период е съставило и представило ГФО на базата на МСС, не може да прилага НСС.

Ал. 5Консолидираните и междинните ФО се съставят на базата на счетоводните стандарти, въз основа на които се съставя ГФО на предприятието, което съставя консолидирания или междинния ФО.

Чл. 35, ал.1 Годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност се съставят на базата на НСС.Ал.2.Предприятия – ЮЛНСЦ, независимо от категорията им, съставят ГФО на базата на НСС.

Чл. 37 Незави-сим финансов одит

Ал. 1, 2 и 3, отнасящи се за одита в общия случай са представени в таблицата на стр. 7.

Ал. 4На задължителен одит подлежат ГФО на ЮЛНСЦ, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:

1. БСА към 31 декември – 1 000 000 лв.;

2. размер на НП от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.;

3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.

Ал. 5 На задължителен одит подлежат ГФО на ЮЛНСЦ, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

Чл. 38

Публичност Условията за публикуването на отчетите са на стр.4 от материала, буква „д”„е” и „ж”.

Чл. 39 -47 Год. доклад

В чл.39 са записани изискванията към информацията в годишния доклад за дейността, както и в таблицата на стр.11.  В чл.44-47 са дадени изисквания към консолидирания доклад за дейността.

Чл. 48 – 52 Нефинанс. декларац.

В чл. 48- 52 са дадени изискванията за съставянето на нефинансова декларация. Тя се изготвя от големите предприятия, които са ПОИ и които към 31.12. имат над 500 души среден брой служители.

Чл. 53-62 Доклад за плащ. към правител.

В чл. 53-62 са дадени изисквания за съставянето на Доклад за плащания към правителства. По принцип той се изготвя от големите предприятия и ПОИ, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори, които изготвят и публикуват годишен доклад за плащанията, извършени към правителства, едновременно с годишния доклад за дейността си. Поставени са изключения от това правило, както и изисквания за съдържанието му.

Чл. 63 -67 Бюджетни предпр.

Бюджетните предприятия осъществяват счетоводството си в съответствие с изискванията на глава петнадесета от Закона за публичните финанси. В тази глава са  записани изисквания към отчетите на бюджетните предприятия.

Чл. 68-78 Администр. наказат. разпо-редби

Някои от по-важните глоби:

Чл. 74. (1) Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 75. (1) Който е задължен и не възложи извършването на независим финансов одит на регистриран одитор, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 77. (1) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 300 до 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

 ПЗР

§ 7 Предприятията и групите предприятия определят категорията си за 2016 г. в съответствие с чл. 19 и 21 съгласно показателите си към 31 декември 2015 г.

§ 8. Предприятията, които към 1 януари 2016 г. отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие съгласно чл. 19 от този закон и съставят ГФО на база МСС, могат еднократно да преминат към прилагане на НСС след приемане на национален счетоводен стандарт.

§ 10. (1) Съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството.

(2) Публикуването на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършва по реда на този закон.

§ 11. (1) Големите предприятия по този  закон съставят годишните си финансови отчети за 2016 г. на база на МСС.(2) Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 по отношение на големите предприятия се прилага от 1 януари 2017 г.(отнася се за прилагането на НСС като счетоводна база).

Примери за прило-жение на ЗСч

Пример 1

„А” ООД, което не е част от група за консолидация, има следните данни в ГФО за 2015  и съответно 2014 г.

1. БСА – 600 хил.лв. и 950 хил.лв.; 2. НПП – 1600 хил.лв. и 1990 хил.лв.; 3. ССС – 4 души и 9 души

Дружеството прилага за 2015 г. НСФОМСП като база за изготвяне на отчета си, като прилага ОФФО, т.е. отчетът включва: Баланс, ОПР , Справка за ДМА и оповестяване. Доклад за дейността не се изготвя. Отчетът не е одитиран.

Предприятието определя категорията, в която попада за 2016 г. на база данните от 2015 г. – микро предприятие.

Ще се публикува ГФО в срок до 30.06.2016 г. в АВ към ТР. Не е ясно дали е освободено да публикува протокол от предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или покриване на загубата и решение на общото събрание за това, на основание чл.38, ал. 4 от новия ЗСч, тъй като текстът е за малките предприятия.

За 2016 г. дружеството може да продължи да използва НСС като база за изготвяне на ГФО.

 

Пример 2

  „Б” ООД, което не е част от група за консолидация, има следните данни в ГФО за 2015  и съответно 2014 г.

1. БСА – 2100 хил.лв. и 1950 хил.лв.; 2. НПП – 4900 хил.лв. и 3650 хил.лв.; 3. ССС – 41 души и 49 души

Дружеството прилага НСФО като база за изготвяне на отчета си. Отчетът включва: Баланс, ОПР, ОСК, ОПП и оповестяване, изготвен е и доклад на ръководството. Отчетът е одитиран.

Предприятието определя категорията, в която попада за 2016 г. на база данните от 2015 г. – малко предприятие.

За 2015 г. ще публикува ГФО, заедно с доклада на ръководството в срок до 30.06.2016 г. в АВ към ТР. Не публикува протокол от предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или покриване на загубата и решение на общото събрание за това, на основание чл.38, ал.5 от новия ЗСч.

За 2016 г. дружеството може да продължи да използва НСС като база за изготвяне на ГФО.

 

Пример 3

„В” ООД, което не е част от група за консолидация, има следните данни в ГФО за 2015  и съответно 2014 г.

1. БСА – 8500 хил.лв. и 9600 хил.лв.; 2. НПП – 15080 хил.лв. и 13650 хил.лв.; 3. ССС–120 души и 110 души.

Дружеството прилага за 2015 г. МСС като база за изготвяне на отчета си. Отчетът включва: Баланс, ОВД, ОСК, ОПП и оповестяване, изготвен е и доклад на ръководството. Отчетът е одитиран.

Предприятието определя категорията, в която попада за 2016 г. на база данните от 2015 г. – средно пр.

За 2015 г. ще публикува ГФО, заедно с доклада на ръководството в срок до 30.06.2016 г. в АВ към ТР. Публикува протокол от предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или покриване на загубата и решение на общото събрание за това.

За 2016 г. дружеството може да продължи да използва НСС като база за изготвяне на ГФО, след като се публикува счетоводен стандарт за преминаване.

 

Пример 4

„В” ООД, което е майка на група предприятия, има следните данни в ГФО за 2015 и съответно 2014 г.

  1. 1.БСА – 1200 хил.лв. и 1100 хил.лв.; 2. НПП – 580 хил.лв. и 550 хил.лв.; 3. ССС– 30 души и 30 души.

2. за групата БСА – 40 000 хил.лв., НПП – 85 000 хил.лв. и ССС – 910 души, данни за 2015 г.

Дружеството прилага за 2015 г. НСС за изготвяне на индивидуалния си отчет и МСС за изготвяне на консолидирания отчет. Отчетите са одитирани.

Предприятието определя категорията, в която попада за 2016 г. на база данните от 2015 г. – малко предприятие.

За 2015 г. ще публикува индивидуалния и консолидирания ГФО, заедно с доклада на ръководството в срок до 30.06.2016 г. в АВ към ТР. Публикува протокол от предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или покриване на загубата и решение на общото събрание за това.

За 2016 г. дружеството може да използва НСС като база за изготвяне на ГФО на индивидуалния отчет и МСС на групата.  От 01.01.2017 г. може данните на групата да са  по НСС.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free