Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г.

 

 Осигурителни прагове - Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 460 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;

г) над 7500 лв. – 600 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

 Проценти за осигуряване от 01.01.2017 г.

Съгласно чл. 6, ал.1, т.4. (в сила от 1.01.2016 г.) от КСО, осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава от 1 януари 2017 г. – с 1 %, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице. Останалите проценти се запазват. Не се внася фонд ГВРС.

 Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ“ по групи основни икономически дейности за 2017 г. съгласно приложение № 2, към Закон за бюджета на ДОО за 2017 г., от 0,4 до 1,1 %.

Осигуровката за Фонд Пенсии за лицата по чл.69 (военнослужещи и държавни служители), съгласно чл. 6, ал.1, буква „б“, т.1 и 2 се увеличава от 40,8 %  на 60,8 % и от 35,8 % на 55,8 %.

Върху социалните разходи се дължат вече всички видове осигуровки, а не само за фонд Пенсии.

 

      Таблица за разпределение на фондовете по проценти между работодател и осигурено лице,

 III категория

  

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

12

13

   14

  15

Преди

01.01.

1960

 

10,46

 

8,34

 

 

18,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

0

След

31.12.

1959

 

7,66

 

6,14

 

13,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

2,8

 

2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

0

 

 

 

 

  

ЗОВ

раб.

ЗОВ

лице

ЗОВ общо

Общо раб. 

Общо

лице

общо

 

 

  

   16

   17

   18

19

20

   21

 

 

Преди

01.01.1960

 

4,8

 

3,2

 

8,0

 от 18,36 до 19,06

 13,34

31,7 – 32,4

 

 

След

31.12.1959

 

4,8

 

3,2

 

8,0

 от 18,36 до 19,06

 13,34

 31,7 – 32,4

 

          

 

         Таблица за дължимите осигуровки за самоосигуряващите се лица, вкл. Фонд ОЗМ

 

  

ФП

ФОЗМ

ДЗПО-УПФ

ЗОВ

     Общо

преди

01.01.1960

 

       18.8

 

         3,5

 

           -

 

      8,0

 

         30,3

след

31.12.1959

 

       13,8

 

         3,5

 

           5,00

 

     8,0

 

         30,3

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free