Някои от основните промени в ЗКПО за 2017 г.

 

 

ДВ

Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. Промените влизат в сила от 01.01.2017 г., с изключение на тези, които се отнасят за подаването на декларации след 31.12.2017 г. по електронен път, които влизат в сила от 01.01.2018 г. 

Чл. 7, ал. 2

В чл. 7 се създава ал. 2, която гласи: Подаването на декларациите по образец по този закон се извършва по електронен път -  в сила от 01.01.2018 г.

Чл.31, ал. 2

Чл. 31 За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат, когато разходите за дарения са направени в полза на: текстът Център „Фонд за асистирана репродукция“ се заменят с „Център за асистирана репродукция“.

Чл.75, ал.3

Чл. 75, ал.3 В случаите по ал. 1 при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена ГДД и законоустановеният срок за подаването й е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

Чл. 79    

 Коригиране на грешки, различни от счетоводни грешки и отразяване на коиргиращи събития    

 Чл. 79.  Разпоредбите на тази глава се прилагат и за грешки, различни от счетоводни грешки, включително за грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат, както и за коригиращи събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти.

Чл. 92, ал.4

Ал. 4 Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Ал. 5 се отменя от 01.01.2018 г. Данъчно задължено лице, което подаде ГДД и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

Чл. 217, ал.4

Чл. 217, ал.4 Новоучредените данъчно задължени лица декларират избора си по ал. 3 за годината на учредяването им с годишната данъчна декларация, подавана за същата година.

 

§ 48. Декларациите по образец по ЗКПО, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., се подават по електронен път.

§ 49. Данъчно задължените лица по ЗКПО не ползват отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък по реда на отменения чл. 92, ал. 5 от закона за годишната данъчна декларация за 2017 г.

§ 50. При откриване през 2017 г. на счетоводни или други грешки и при отразяване на коригиращи събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти, свързани с 2016 г., данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация за 2016 г.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free