Някои от основните промени в ЗДДФЛ за 2017 г.

 

ДВ

Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. Промените влизат в сила от 01.01.2017 г.

Чл.13, ал.1

Чл. 13, ал.1 Не са облагаеми:

- т.20. Паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- т.21. наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20.

т.62 от ДР Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.

- т. 22 предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията,„както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

- ал. 4 Не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. Когато впоследствие търговското дружество извърши продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на имуществото – предмет на непаричната вноска, и вследствие на това намали капитала си и направи плащане (в пари или в натура) в полза на лицето, направило непаричната вноска, за данъчни цели се смята, че физическото лице – съдружник или акционер в това дружество, е извършило продажба на имуществото на датата на вписването на непаричната вноска в търговския регистър. В тези случаи доходът се смята за придобит от физическото лице на датата на вписването на намаляването на капитала в търговския регистър и се облага по реда на чл. 33, освен ако не е освободен от облагане по реда на ал. 1.

Отно-сно чл.19, чл.24, ал.2, т.12 и чл.28, ал.2, т.1

§ 1, т.14. „Застраховки „Живот“ за целите на чл. 19, чл. 24, ал. 2, т. 12 и чл. 28, ал. 2, т. 1 са сключваните от застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги:

а) застраховка „Живот“, която включва застраховка само за достигане на определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст или за по-ранна смърт, посочена в т. 1, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането;

б) застраховка с изплащане на анюитети (пенсия или рента) по т. 1, буква „б“ и т. 3, буква „б“ от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането.

Чл. 22г

В чл.  22г Данъчно облекчение за деца с увреждания

 ал.  2 т.  2 се изменя така:  към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие. Прилага се и за 2016 г.

Чл. 22д

Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

Чл. 22д. (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:

1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;

3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.

(2) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.

(3) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в ГДД по чл. 50.

Чл.23

Чл. 23 Ползване на данъчни облекчения

(2) Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

(3) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 8 и 9 не се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията по чл. 18, 20, 22, 22в и 22г са ползвани в пълен размер по реда на чл. 49, ал. 3 и 4. Прилага се и за 2016 г.

Чл. 29

Чл. 29, ал. 3 В облагаемия доход по ал. 1 се включват доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през период на облагане с данък по  чл. 14, ал. 2 (ЕТ и чл.29а) и които не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а.

Чл. 29а

чл. 29а, ал.5 и ал.6:

(5) Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор по ал. 1 за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 за същата година.

(6) След изтичането на срока по ал. 3 лицето може да:

1. продължи да се облага по избрания ред, като в този случай не е необходимо да подава нова декларация по ал. 4;

2. избере да се облага по реда на чл. 29, като упражни правото си на избор в декларацията по ал. 4 в срок до 31 декември на предходната година.

§ 53. Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, с която се упражнява правото на избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2, за 2017 г. се подава в срок до 31.01.2017 г.

Чл. 33, ал.6, т.11

Чл. 33, ал. 6, т. 11 - когато предмет на непарична вноска в търговско дружество са акции и дялове, получени срещу направени непарични вноски в друго търговско дружество, при продажба или замяна на новопридобитите акции и дялове, с изключение на случаите по чл. 38, ал. 7, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, ако към датата на вписването й в търговския регистър доходите от продажбата или замяната на това имущество са облагаеми по смисъла на този закон.

Чл. 43, ал.8

В чл. 43, ал. 8 се създава изречение второ: „Тези лица внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие в срока по чл. 67, ал. 5

Чл. 47

Чл. 47, ал.1 Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, прилагат разпоредбите за облагане на разходите и за данъците, удържани при източника, на ЗКПО.

Ал.2. Лицата по ал. 1 внасят дължимия данък върху разходите в срок до 30 април на следващата година, като в този случай не се прилага чл. 217, ал. 2 от ЗКПО, който гласи, че данъкът върху разходите се внася до 31.03. на следващата година.

Чл. 49, ал.4

В чл. 49, ал. 4 се създава т. 8 писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Чл. 50

Чл. 50 Местните физически лица подават ГДД по образец за:

т.2. доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ, както и за доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29, които са доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

т. 3 Дължимия данък по чл. 67, ал. 4 за придобитите през годината от източник в чужбина доходи от:

а) дивиденти; б) ликвидационни дялове; в) доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13.

Ал. 9. ГДД по ал. 1 за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Чл. 52

Чл. 52 Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:

3. необлагаеми доходи, с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29, които са доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ и/или;

Чл. 53

Срок и начин за подаване на годишната данъчна декларация

Чл. 53. (1) ГДД се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

(2) При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

(3) В случаите по чл. 50, ал. 9 годишната данъчна декларация може да се подаде и след срока по ал. 1, но не по-късно от 6 месеца след откриването на наследството.

(4) Доходи, за които наследниците или заветниците са узнали след изтичането на сроковете по ал. 1 и 3, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(5) Когато не е подадена декларация по чл. 50, ал. 9, задължението може да бъде установено с акт по чл. 106 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) Лицата, които подадат ГДД до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по ГДД, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5.

§ 52. В случаите по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ при откриване през 2017 г. на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения за 2016 г. данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да направи промени чрез подаване на нова декларация за 2016 г.

§ 56. Разпоредбата на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ се прилага и при декларирането на доходите за 2016 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.

Чл. 54

Чл. 54  Годишната данъчна декларация се подава

-  ал. 3 В случаите по чл. 50, ал. 9 годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на НАП по последния постоянен адрес на наследодателя.;

- досегашната ал. 3 става ал. 4, а ал. 4 става ал. 5.

Чл. 55, ал.2 и чл.67

Чл. 55, ал. 2 Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка. освен в случаите по чл. 67, ал. 4.

Чл. 67

- ал.4 Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.

- досегашната ал. 4 става ал. 5.

 

§ 1 т. 26, Трудови правоотношения са и:

- буква „и” правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1, коите се отнасят за доходи на чуждестранни лица от различни видове доходи от източници в България.

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free