Някои считат, че този вид данък върху разходите е заменен с данък „уикенд”, данъка върху разходите в натура, но не е така. Ако автомобилът се използва само за управленческа дейност, няма данък върху разхода.

Отчитането на разходите в натура, съгласно чл.215а от ЗКПО има тогава, когато се извършват разходи, които са свързани както с използване в дейността, така и за лични нужди.

Тези разходи са данъчно признати, ако е начислен данък 10 % върху сумата на разхода. Данъкът също е данъчно признат разход. Това е в случай, че ръководството е избрало да облага тези разходи с данък 10%. Другият вариант е тези разходи да се облагат като доход на физическите лица - вариант, който ние няма да разглеждаме. Ръководството декларира избора си чрез ГДД, като в тази декларация за 2016 г. се декларира избор за 2016 и 2017 г.

 

ЗКПО разглежда активите като недвижими имоти, автомобили и други, като за всеки вид дава избор на начина на определяне на размера на разхода. За  недвижимите имоти – площ или часове, за автомобилите – км, часове или 50:50, за другите активи – 80:20 или доказване на друго съотношение.

 

Кога има ползване на активи за дейността и за лични нужди?

Ще разгледаме пример с автомобили, които са най-често срещани в практиката. Когато персонала, включително управителят пътуват с автомобила от местоживеене до месторабота и обратно, когато автомобилът се ползва в почивните дни или в други случаи в неработно време. От НАП предупреждават, че ще извършват проверки за това дали автомобилите се ползват за лични нужди чрез  застрахователни компании и чрез фирмите, извършващи годишни технически прегледи. Всяко предприятие трябва да прецени дали автомобилите му се ползват и за лични нужди и какво да направи, ако е така.

 

 Съгласно ЗКПО не се изисква доказване на процента за лично ползване, ако е избран подхода 50:50 за автомобилите. Данъчната основа включва всички счетоводни разходи, вкл. винетки, данък, ремонти, разходи за шофьор плюс данъчни амортизации на автомобила. Данъкът е 10% и се дължи на годишна база, декларира се в ГДД. Данъкът върху разхода е данъчно признат разход, както и дължимия ДДС, ако има такъв.

 

На основание на ЗДДС

 

ЗДДС има изрични правила за начисляване на ДДС при ползване на активи за лични нужди. Те бяха разширени и уточнени с промените, които влязоха в сила от 01.01.2016 г.

 ЗДДС определя правила за начисляването на ДДС при ползването както за дейността, така и за лични нужди на следните активи:

- недвижимите имоти, определени в §1, т. 82;

- превозните средства, определени в § 1, т. 49, без инвалидните колички;

- дълготрайните активи, определени в § 1, т. 83 от ЗДДС – които са ДА по смисъла на ЗКПО и имат стойност на придобиване над 4999,99 лв.

 

Варианти на ползване на ДК при активи, които се ползват и за лични нужди:

 

-       Не е ползвано право на данъчен кредит в никакъв размер – тогава няма проблеми в бъдеще.

-        Ползвано е пропорционално право на данъчен кредит за частта, която ще се ползва в дейността. За частта, която ще се ползва за лични нужди, не е ползван ДК. В този случай няма проблеми в бъдеще. Ангажиментът в бъдеще е свързан само с проследяването на процента на съотношение на лични нужди спрямо дейността и ако той се е променил, се прави корекция.

-        Ползвано е право на данъчен кредит на цялата данъчна основа – в бъдеще трябва да се начислява ДДС върху разходите за лични нужди с протокол. При промяна на процента на ползване се извършват корекции по правилата на чл.79 от ЗДДС.

 

Няма синхрон между ЗКПО и ЗДДС по отношение на начина на определяне на разходите за лично ползване. В ЗКПО освен другите начини  има и фиксирани проценти, които може да се използват и то без документална обоснованост от пътни листове, а в ЗДДС няма такива правила - нито за проценти, нито за освобождаване от доказване. Начините на определяне на данъчната основа по смисъла на двата закона, също са различни: по ЗКПО се включват всички счетоводни разходи + данъчните амортизации от ДАП. По ЗДДС се включват разходите, за които е ползван ДК + изхабяване определено по правила на ЗДДС (за автомобилите месечната данъчна основа е 1/60 от данъчната основа на ползвания ДК.)

 

 

 

Пример първи за вече съществуващ автомобил

Закупен е автомобил с право на данъчен кредит на 30.09.2014 г. с данъчна основа 40 000 лв. и ДДС 8 000 лв. Автомобилът се ползва от управителя, за което е начисляван данък  върху разходите за управленческа дейност за 2014 и 2015 г. Автомобилът не е третиран като ползван за лични нужди до 01.10.2016 г.

Включен е в САП и ДАП с 25% амортизационна норма, което е 10 000 лв. годишно или 833,33 лв. месечно – счетоводен и данъчен разход за амортизация.

 От 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. не е определяна методика и не е начисляван ДДС на разходите за лични нужди. Не са издавани пътни листове за разходите за гориво, тъй като ръководството е считало, че ще начислява данък върху разхода за управленческа дейност.

На 30.09.2016 г. ръководството преценява, че ще третира автомобила като ползван както за управленческата дейност, така и за лични нужди от 01.10.2016 г. и избира методиката 50:50. Това се оформя с протокол на ръководството. Съставят се пътни листове от 01.10.2016 г., в които се включват и км за лично ползване, за да се доказва съотношението.

 

Ще разгледаме два въпроса:

 

Въпрос 1 – Изчисляване на ДДС в протокол за м.10: 

 

През м. 10 ще трябва да се направи протокол, за да се начисли ДДС върху данъчната основа, която е 50 % от разходите за този автомобил.  Разходите за този автомобил включват: 1/60 от данъчната основа на покупката, както и горивото и всички разходи, свързани с автомобила.

През м. 10 е ползван данъчен кредит върху данъчна основа за гориво в размер на  100 лв. и автомивка, паркинг в размер на 50 лв. Фактурите за покупка на тези стоки и услуги са разнесени през месец 10 с право на данъчен кредит, затова ще се включат в протокол за начисляване на ДДС.

Тъй като е ползван данъчен кредит през 2014 г. при закупуването на автомобила, и не са изминали 60 месеца, т.е. 5 г. от тогава, трябва да  се начисли ДДС. Данъчната основа се определя по следния начин:

40 000 : 60 = 666,67 лв. х 50% = 333,34 лв.

 

Протоколът за м. 10 ще съдържа следните данни:

 

Дан. основа на изхабяването 666,67 х 50%      333,34 лв.

Дан. основа за гориво  100 х 50%                        50,00 лв.

Дан. основа за разходите  50 х 50%                    25,00 лв.

Общо данъчна основа                                         408,34 лв.

 

ДДС 20%                                                                    81,67 лв.   

   

 Протоколът се изготвя съгласно изискванията на чл.117 от ЗДДС, на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС и чл. 81, ал.1, т.3 от ППЗДДС. ДДС се включва в колона 16 от дневника за продажбите за м.10.2016 г.

 

 Въпрос 2 - Изчисляване на данъчна основа за данък върху разхода:               

Данъчната основа за разходите за лични нужди е на годишна база, но не пречи да се осчетоводяват разходите ежемесечно, а данъкът да се начисли годишно.

Ето какви счетоводни операции могат да са удачни, за да има яснота в с-ка 609 за данъчната основа на разходите за лично ползване. В с-ка 609 могат да се създадат партиди по видове разходи за лично ползване: за автомобили, за недвижимо имущество. Особеността е, че и ДДС разхода по протокола също трябва да се отнесе към данъчната основа за данък върху разхода, тъй като е счетоводен разход, свързан с активите за лично ползване.

 

а/ разход за амортизации – отнасят се 50% в с-ка 609 аналитичност лични нужди автомобил /ЛНА/. В условието е казано, че автомобилът се амортизира счетоводно и данъчно с 25%, което е 833,33 лв. месечна квота. 833,33 х 50 % = 416,67 лв. месечно амортизации за лично ползване.

Д-т с-ка 609 Други разходи - ЛНА                             416,67

   К-т с-ка 241 Амортизации на с-ка 205                   416,67

 

б/ разход на гориво – 50% се отнася в с-ка 609 ЛНА

Д-т с-ка 609 Други разходи – ЛНА                              50,00

   К-т с-ка 501 Каса                                                       50,00

 

в/ разходи за външни услуги, които са за лични нужди – 50 % се отнася в с-ка 609 ЛНА

Д-т с-ка 609 Други разходи – ЛНА                               25,00

   К-т с-ка 401 Доставчици                                            25,00

 

г/ разход за ДДС – сума по протокол

 Д-т с-ка 609 Други разходи – ЛНА                              81,67

   К-т с-ка 4532 ДДС на продажбите                            81,67

 

 

Данъчната основа ще натрупва разходите за лично ползване за м.10, 11 и 12 към с-ка 609, за да може към 31.12.2016 г. да има пълна данъчна основа и да се начисли данък в размер на 10 %.

Пример втори за новозакупен автомобил:

 

Закупен е автомобил с право на данъчен кредит на 15.09.2016 г. с данъчна основа 40 000 лв. и ДДС 8000 лв. Включен е в САП и ДАП с 25% амортизационна норма, амортизира се от 01.10.2016 г.

Ръководството преценява, че ще третира автомобила като ползван както за управленческата дейност, така и за лични нужди и избира методиката 50:50. Това се оформя с протокол на ръководството. Изготвят се пътни листове ежемесечно, в които се включват и км за личното ползване, за да се доказва съотношението.

 

Ще разгледаме два въпроса:

 

Въпрос 1 – Изчисляване на ДДС

 

Покупката е през м. 09 и може още с въвеждането й в дневника за продажбите да не се ползва ДДС на цялата данъчна основа, а на 50 % от нея.

Фактурата за покупка се въвежда в дневника на покупките с два реда:

- в първият ред въвеждаме данъчна основа 20 000 лв. и право на ДК 4 000 лв.;

- във втория ред въвеждаме сумата от 24 000 лв. в колоната без право на ДК.

По този начин няма да се включи данъчната основа на изхабяването в протоколи за всеки от следващите 60 месеца.

В САП и ДАП автомобилът ще е заведен за 44 000 лв., което включва 40 000 лв. + 4 000 лв. неползван данъчен кредит по ЗДДС. Месечната амортизация при норма 25% ще е 916,67 лв., от които 50 % са 458,33 лв.

През м. 10 е ползван данъчен кредит върху данъчна основа за гориво в размер на 100 лв. и паркинг в размер на 50 лв. В този случай протоколът в края на м.10 ще включва само ДДС върху данъчната основа на разходите, което е 20% върху 75 лв. = 15 лв.

 

 

Въпрос 2 – Изчисляване на данъчната основа за данък върху разхода :

                        

Данъчната основа за разходите за лични нужди е на годишна база.

Ето какви счетоводни операции могат да са удачни за м. 10, 11 и 12, за да има яснота в с-ка 609 за данъчната основа на разходите за лично ползване. В с-ка 609 могат да се създадат партиди по видове разходи за лично ползване: за автомобили, за недвижимо имущество.

 а/ разход за амортизации се отнася в с-ка 609 аналитичност лични нужди автомобил /ЛНА/. В условието е казано, че автомобилът се амортизира счетоводно и данъчно с 25%, което е 916,67 лв. месечна квота, от които 50% са 458,33 лв.

Д-т с-ка 609 Други разходи - ЛНА                              458,33

   К-т с-ка 241 Амортизации на с-ка 205                    458,33

 

б/ разхода на гориво, който е за лични нужди  се отнася в с-ка 609 ЛНА

Д-т с-ка 609 Други разходи – ЛНА                               50,00

   К-т с-ка 501 Каса                                                        50,00

 

в/ разходите за външни услуги, които са за лични нужди се отнасят в с-ка 609 ЛНА

Д-т с-ка 609 Други разходи – ЛНА                              25,00

   К-т с-ка 401 Доставчици                                           25,00

 

 г/ ДДС по протокол за м.10

Д-т с-ка 609 Други разходи – ЛНА                                15,00

   К-т с-ка 4532 ДДС на продажбите                            15,00

 

д/ Данъчната основа ще натрупва разходите за лично ползване за м.10, 11 и 12 към с-ка 609 , за да може към 31.12.2016 г. да има пълната данъчна основа и да се начисли данък в размер на 10 %.

 

 

Ще представим горните примери в следната таблица:

 

Ползван ли е ДК

ДО

ДК

Лично ползване

Задължение по ЗДДС

Месечни разходи с ползван ДК

ДО за протокол по ЗДДС

ДДС в протокол

ДО по ЗКПО

Да, върху цялата ДО

40 000

8 000

Да, определено е съотн. 50:50

Ежемесечно, с протокол в дневника на продажбите, вкл. изхаб.

 

   150,00

333,34 +   75,00 = 408,34

 

  81,67

416,67+ 75,00 + 81,67=

573,34

Да, пропорционално на ползването за дейността

20 000

4 000

Да, определено е съотн. 50:50

Ежемесечно, с протокол в дневника на продажбите

без  изхаб.

 

   150,00

 

   75,00

 

  15,00

 

458,33 +          75,00 + 15,00=

548,33

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free