Някои от основните промени в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г.

ДВ

Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 98/27.11.2018 г. Промените влизат в сила от 01.01.2019 г.

В чл. 23, ал. 2 накрая се добавя $включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”.

Чл.22а, чл.22в, чл.22г

Промени във връзка с ползването на облекчения за младите семейства, за деца и за деца с увреждания – отменя се условието за деклариране от другия родител, че не ползва облекчението.

Чл. 22а, ал. 3. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че съпругът/съпругата няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.

(6) Когато в нарушение на условието по ал. 3 и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Чл. 22в, ал. 4. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50.;

(9) Когато в нарушение на условието по ал. 4 пълният размер на данъчното облекчение е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата по ал. 3 дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Чл. 22г – аналогична е промяната.

Тези условия се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2018 г.

Чл. 35,

Чл.38, чл.46

Облагането на придобити парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител се променя – не се облага вече като доход от други източници по чл.35, а като доход с окончателен данък по чл.38, ал.14. Това означава, че данъкът се удържа от платеца без да се дава служебна бележка и лицето да декларира този данък.

Чл. 38, ал. 15 С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Ставката за този вид данък при източника на основание чл.46, ал.1 е 10%.

Чл. 45

Чл. 45. (1) При поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49.

(2) Обстоятелството, че работодателят не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя.

(3) При прекратяване на дейността на работодателите, които нямат правоприемник, служебните бележки по ал. 1 се издават от последния представляващ работодателя или от съответното териториално поделение на НОИ, където са предадени разплащателните ведомости и приложенията към тях по реда на КСО.

(4) Предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО – платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.

(5) При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

(6) Сметката за изплатени суми по ал. 4 и служебната бележка по ал. 5 не се издават в случаите по чл. 43, ал. 5.

(7) При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице платец на доходи от други източници по чл. 35 издава служебна бележка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък.

(8) Служебните бележки по ал. 1, 5 и 7 се издават в 14-дневен срок от датата на поискването им.

В чл. 81а, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Лице – платец на доход, което при поискване не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

Тези правила се прилагат за изплатени доходи след 31.12.2018 г.

Чл.48, чл.50, чл.51, чл.53

Чл. 48.  Определяне размера на данъка

(5) От определения по ал. 1 данък се приспада и данъчното облекчение по чл. 22д, ал. 2.

(8) Данъкът по ал. 1 и 2 се закръглява към всеки пълен  лев след приспаданията по ал. 3 – 6, когато не се ползва отстъпка, или след ползването на отстъпка / в сила за ГДД за 2018 г./

Чл. 50, ал. 1, т. 3, буква „в“ – декларират се  и доходите, придобити в чужбина от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

Ал. 4 се отменя – отпада задължението за приложение на служебни бележки към ГДД / в сила за доходите на 2019 г./.

Чл. 51 ал.2. Годишен отчет за дейността не подават лицата по ал. 1, които през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Чл. 53, ал.1. ГДД се подаватот 10 януари до 30 април / прилага се за ГДД и за 2018 г./.

 Ал. 6 Срокът за подаване на ГДД с отстъпка се променя от 31.01 на 31.03 / важи за ГДД за 2019 г./.

 Ал.7. ГДД на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО се подава само по електронен път/ важи за ГДД за 2019 г./.

Чл. 55, чл.56, чл.64, чл.65, чл.67, чл.73, чл.73а

Чл. 55 ал. 3 В декларацията по ал. 1 не се посочва дължимият от работодателите данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по ред и по начин, определени в наредба, издадена от министъра на финансите.

  Чл. 56, ал. 2. Предприятията - платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път /не се прилага за деклариране на данъъци за 2018 г./.

Ал.3. При заличаване/прекратяване на предприятието декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в срока и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО. В същия срок се внасят и данъците, дължими по декларацията.

Чл. 64, ал. 3. Образците на сметка за изплатени суми и на служебна бележка по този закон, както и на удостоверението по чл. 58 и справките по чл. 73, се утвърждават със заповед на министъра на финансите.

Чл. 65, ал.3. Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 3 се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършено скритото разпределение на печалбата.

Ал. 7. Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 8, 11 и 14 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице / тук се включват и наградите  по чл.38, ал.14/.

Ал. 14. Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 15 /доходи на нерег. зем.производители от субсидии/ се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода.

Чл. 67, ал. 6. Дължимият данък по ал. 4 и 5 за доходи на починали лица в случаите по чл. 53, ал. 3, 4 и 5 се внася в едномесечен срок от датата, на която изтича срокът за подаване на ГДД от наследниците/ заветниците.

Чл. 73, ал. 1. Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:

ал. 4. Справката по ал. 1 се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. При заличаване/прекратяване на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Ал. 5. Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Ал.6. Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

Ал. 7. Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.

Ал. 8. При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на предходните алинеи, след срока по ал. 4 задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.“

Чл. 73а, ал. 5, изречение второ след думите „Информацията се предоставя“ се добавя „само по електронен път.

Ал. 6, изречение второ думите „прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност“ се заменят със „заличаване/прекратяване“.

Информацията по чл. 73 и чл. 73а, ал. 5 се прилага за данъчните декларации и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г.

 § 1 ДР

28. „Упражняване на занаят“ е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, упражняващо занаят по реда на Закона за занаятите, което не е регистрирано като едноличен търговец.

т. 62 Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free