Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2019 г.

Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

 

 Проценти за осигуряване от 01.01.2019 г.

Процентите на осигуровките се запазват. Не се внася фонд ГВРС.

 Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. от 0,4 до 1,1 %.

 

Промяна в чл.4, ал.3, т.2 от КСО - задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Това съгласно чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ са физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като едноличен търговец.

 

 

      Таблица за разпределение на фондовете по проценти между работодател и осигурено лице,

 III категория

  

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

Раб.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

12

13

   14

   15

Преди

01.01.

1960

 

11,02

 

8,78

 

 

19,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

0

След

31.12.

1959

 

8,22

 

6,58

 

14,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

2,8

 

2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗОВ

раб.

ЗОВ

лице

ЗОВ общо

Общо раб. 

Общо

лице

общо

 

 

  

   16

   17

   18

19

20

   21

 

 

Преди

01.01.1960

 

4,8

 

3,2

 

8,0

 от 18,92 до 19,62

 13,78

32,7 – 33,4

 

 

След

31.12.1959

 

4,8

 

3,2

 

8,0

 от 18,36 до 19,06

 13,78

 32,7 – 33,4

 

    

 

      

         Таблица за дължимите осигуровки за самоосигуряващите се лица, вкл. Фонд ОЗМ

 

  

ФП

ФОЗМ

ДЗПО-УПФ

ЗОВ

     Общо

преди

01.01.1960

 

       19.8

 

         3,5

 

           -

 

      8,0

 

         31,3

след

31.12.1959

 

       14,8

 

         3,5

 

           5,00

 

     8,0

 

         31,3

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free