Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2020 г.

Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

 

 Проценти за осигуряване от 01.01.2020 г.  - Процентите на осигуровките се запазват. Не се внася фонд ГВРС.  Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ“ по групи основни икономически дейности за 2020 г. от 0,4 до 1,1 %.

 

Промяна в чл.5, ал.7 от КСО

1. да съхранява за срок 50 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд;

2. по искане на осигурено лице или негов представител да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.;

3. по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи;

4. (в сила от 01,01,2022 г.) до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването, да представи на Националния осигурителен институт документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от лицето; в документа осигурителят вписва и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране и/или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, по която предлага да се зачете осигурителният стаж.

 

      Таблица за разпределение на фондовете по проценти между работодател и осигурено лице,

 III категория

  

ФП

Раб.

ФП

лице

ФП общо

ОЗМ

Раб.

ОЗМ

лице

ОЗМ

общо

ФБ раб.

ФБ лице

ФБ общо

ДЗПО

УПФ

Раб.

ДЗПО
УПФ

лице

ДЗПО УПФ общо

ТЗПБ

Раб.

ГВРС

Раб.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

12

13

   14

   15

Преди

01.01.

1960

 

11,02

 

8,78

 

 

19,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

   -

 

   -

 

   -

 

0,4 – 1,1

 

0

След

31.12.

1959

 

8,22

 

6,58

 

14,8

 

2,1

 

1,4

 

3,5

 

0,6

 

0,4

 

1,0

 

2,8

 

2,2

 

5,0

 

0,4 – 1,1

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗОВ

раб.

ЗОВ

лице

ЗОВ общо

Общо раб. 

Общо

лице

общо

 

 

  

   16

   17

   18

19

20

   21

 

 

Преди

01.01.1960

 

4,8

 

3,2

 

8,0

18,92 -19,62

 13,78

32,7 – 33,4

 

 

След

31.12.1959

 

4,8

 

3,2

 

8,0

18,36- 19,06

 13,78

 32,7 – 33,4

 

      

         Таблица за дължимите осигуровки за самоосигуряващите се лица, вкл. Фонд ОЗМ

 

  

ФП

ФОЗМ

ДЗПО-УПФ

ЗОВ

     Общо

преди  01.01.1960

19,8

         3,5

        -

     8,0

       31,3

След 31.12.1959

14,8

         3,5

       5,00

      8,0

       31,3

             

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free