Промени в СС 17 Лизинг

 В ДВ бр. 15 от 19.2.2019 г. е обнародвана промяна в СС 17 Лизинг по отношение на счетоводното третиране на експлоатационните лизингови договори. Промяната в стандарта свързана с промените в тази посока в ЗКПО в сила от 01.01.2019 г.

 

а/ промяна, свързана с определения:

- експлоатационен – (оперативен) лизинг – направена е за яснота и единство при ползване на понятията експлоатационен и оперативен лизинг.

- стимули при експлоатационен лизинг – това са плащания, извършени от наемодателя към наемателя, свързани с лизинговия договор, или възстановяване или поемане от страна на наемодателя на разходите на наемателя по подобрения на наетото имущество, преместване и други подобни. Тези плащания са направени при сключване или подновяване на експлоатационния лизинг и са договорени отделно от минималните лизингови плащания и условния наем.

 

б/ Отчитане при наемодателя – т.5.1. - При оперативния лизинг наемодателят:

- представя в своя счетоводен баланс активите, които са отдадени под наем;

- начислява амортизация на отдадените под наем активи в съответствие с приетата си счетоводна политика за подобни активи;

        - разходите, вкл. разходите за амортизация, които са направени за генерирането на приходи от лизинг, се признават текущо в отчета за приходите и разходите;

- първоначалните преки разходи, извършени от наемодателя по уреждането и сключването на оперативния лизингов договор, се отчитат като текущи разходи за отчетния период.Такива разходи могат да бъдат – комисионни на агенти, такси, хонорари и други;

- отчитане на приходите по оперативния лизинг ново, най-съществено изискване. Те се признават по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, включително когато постъпленията не се получават на тази база, освен ако друга системна база е по-представителна и отразява по-точно времевия модел, по който се черпи изгодата от лизинговия актив;

- плащанията за стимули, извършени от наемодателя – признават се като намаление на приходите от наем за целия срок на лизинговия договор на линейна база (освен ако друга системна база е по-адекватна за прилагане);

- отдаденият под лизинг актив се тества за обезценка съгласно СС 36 Обезценка на активи;

- за наемодателя не възниква изискване за признаване на печалба от продажба към момента на сключване на договор за експлоатационен лизинг.

 

в/ Отчитане при наемателя - т. 5.2.

- плащанията по оперативния лизинг (без плащанията за услуги, например за застраховка, поддръжка, охрана, почистване и др.), се отчитат като текущ разход по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, независимо от начина, по който са договорени плащанията (освен ако друга база не е по-подходяща);

- разходи, свързани с други плащания  (извън наема) се отчитат от наемателя в съответствие с Общите положения и съответните приложими за тези разходи стандарти. Тези разходи се отчитат отделно от разходите за наем. Такива разходи могат да бъдат например: плащанията за услуги – поддръжка, охрана, застраховки и др. – отчитат се като текущи разходи, когато услугата се консумира; плащания за ремонти и подобрения – отчитат се като текущи разходи, или се капитализират в зависимост от естеството им и в случаите, когато са за сметка на наемателя; разходи, свързани със съществувал по-рано лизинг (преместване на наето имущество, подобрения, разходи за прекратяване и др.), вкл. разходи ефективно възстановени чрез споразумението за стимули – отчитат се в съответствие с приложимия стандарт за конкретния вид разход.

- разходите  за подготовката и сключването на лизинговия договор се отчитат и от наемателя като разходи за текущия отчетен период;

- общата сума на получените стимули се признават от наемателя като намаление на разходите за наем през целия срок на лизинговия договор на линейна база (освен ако няма друга по-подходяща база.

 

г/ Корекции вследствие на промяната в счетоводната политика

В промените на стандарта няма преходна разпоредба за прилагането му за миналите периоди, поради което трябва да се приложат изискванията на СС 8. При препоръчителния подход съгласно   т. 8.3.1. промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила. Всяка корекция вследствие на промяната трябва да бъде отразена като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация трябва да бъде преизчислена.

 

Какво е данъчното третиране на сумите, отнесени в с-ка 122 Неразпределена печалба?

Съгласно чл.82, ал.1 от ЗКПО при промяна в счетоводната политика, резултатът на текущата година се коригира по начина и със сумите, с които биха се коригирали данъчните финансови резултати за предходните години, ако променената счетоводна политика е била прилагана през тези години.

Този текст означава, че сумите, отнесени през 2019 г. в с-ка 122 по дебита или кредита, като увеличение на разхода или прихода от наем за предходни години, се намаляват или увеличават в ГДД на 2019 г.  В редове 16 или 13 от ГДД Други намаления или увеличения във връзка с ред 17 или 12 от Помощната справка към ГДД.

 

            д/ Пример за изчисляване на сумите за наем по линейния подход

Дружество „А”, Наемодател, отдава сграда под наем на дружество „Б” Наемател за срок от 3 години - от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г. Дружествата са регистрирани по ЗДДС. Месечният наем е определен по следния начин:

-        за 2018 г.  12 м. х 1000 лв. без ДДС = 12 000 лв.

-        за 2019 г.  12 м. х 1250 лв. без ДДС = 15 000 лв.

-        за 2020 г.  12 м. х 1800 лв. без ДДС = 21 600 лв., общо 48 600 лв. наем за целия период.

Задача: Да се представи корекцията на наема за 2018 г., както и разхода за наем за 2019 и 2020 г. при Наемателя и Наемодателя

 

 

 

 

 

 

Справка за изчисИзчисление на суми по договора за наем съгласно СС 17

 

 

 

 

 

 

 

 

дата на договор

 срок на дого-вора

мес. наем по дог. лв.

обща наемна цена за целият период

брой месеци

среден месеч. наем

Сума, която би трябвало да се признае  за 2019 г.

Призната сума за наем през 2019 г.

корекция за 2019

Сума, която би трябвало да се признае  за 2018 г.

Призна-та сумаза наем за  2018 г.

Корек-ция за 2018

 

1

2

3

4

5

6=к.4/ к.5

7=к.6* бр. мес.2019

8=к.7*бр. мес.

9=к.7 -к.8

10=к.6 * бр. мес. 2018

11

12=к.10-к.11

 

01.01.

2018 г.

3 г.

1000,  1250, 1800

48600

36

1350

16200

15000

1200

16200

12000

4200

 

           

А. Осчетоводяване при Наемодателя

1. Пояснение на таблицата с изчисленията

Сборът на наемните вноски за целия период 48 600 лв. се разделя на 36 месеца и се получава средномесечен приход  1350 лв., който се осчетоводява за всеки един от месеците. За да може да се осчетоводяват разликите между фактуриране и признаване на приход, се използва сметка 498 Разчети с наематели. Сградата се амортизира според счетоводната политика на предприятието.

 

            - корекция в увеличение на прихода от наем за 2018 г. по препоръчителния подход, съгласно СС 8. Извършва се към дата 01.01.2019 г. и се оповестява в ГФО за 2019 г. В ОСК се представя като корекция от счетоводна политика на реда за корекции преди да се нанесат данните на движението за 2019 г.

            Д-т с-ка            498 Разчети с наематели                               4 200

               К-т с-ка 122 Неразпределена печалба                     4 200

 

-        за 2019 г. – издадени са фактури за наем за 15 000 лв. без ДДС и е осчетоводен текущо приход 15 000 лв.

            Д-т с-ка 411 Клиенти                                       18 000 ( 12  х 1 800 )

   К-т с-ка 703 Приходи от наем                      15 000 ( 12 х  1 250 )

               К-т с-ка 4532 ДДС на продажбите                 3 000

            и

            Д-т с-ка 50 Парични средства                         18 000

               К-т с-ка 411 Клиенти                                    18 000

 

-        за 2019 г. корекция на прихода от наем

Д-т с-ка 498  Разчети с наематели                     1 200

   К-т с-ка 703 Приходи от наем                                     1 200

 

-  за 2020 г. – издават се фактури за наем на обща стойност 21 600 лв. без ДДС, а се осчетоводява приход 12 х 1 350 = 16 200 лв.

            Д-т с-ка 411 Клиенти                                       25 920 ( 12 х 2 160 )

               К-т с-ка 703 Приходи от наем                      16 200 ( 12 х 1 350 )

               К-т с-ка  498 Разчети с наематели                5 400

               К-т с-ка 4532 ДДС на продажбите                  4 320

            и

            Д-т с-ка 50 Парични средства                         25 920

               К-т с-ка 411 Клиенти                                    25 920

 

-       Общо приходът става = 12000 (от 2018 г.) + 4200 + 15 000 + 1 200 + 16 200 = 48 600 лв.

-       С-ка 498 се закрива = + 4200 + 1200 - 5400  = 0

 

През периода сградата се амортизира и разходите за амортизация се закриват като разходи за основна дейност в гр. 61 нормално, без да се отнасят директно към сметка 703 Приходи от услуги.

 

В ГДД за 2018 г. не се правят корекции. В ГДД за 2019 г. сумата 4 200 лв., корекция за 2018 г. се посочва в увеличение от промяна на счетоводна политика, ред 13 на част V от ГДД. Останалите корекции на прихода в 2019 и 2020 г. са данъчно признати и не се регулират за данъчни цели.

 

 

Б. Осчетоводяване при Наемателя

Осчетоводяването е аналогично, използва се същата таблица, като се коригират разходите за наем. За да може да се осчетоводяват разликите между фактурите и признаване на разход, се използва сметка 498 Разчети с наемодатели.

           

- корекция в увеличение на разхода от наем за 2018 г. – предходен период в ГФО за 2019 г. по препоръчителния подход, съгласно СС 8. Извършва се с дата 01.01.2019 г. и се оповестява в ГФО за 2019 г. В ОСК се представя като корекция от счетоводна политика на реда за корекции преди да се нанесат данните на движението за 2019 г.

            Д-т с-ка            122 Неразпределена печалба                                    4 200

               К-т с-ка 498 Разчети с наемодатели                         4 200

 

-        за 2019 г. – получени са фактури за наем за 15 000 лв. без ДДС и е осчетоводен текущо разход 15 000 лв.

            Д-т с-ка 602 Разходи за наем                          15 000 ( 12  х 1 250 )

Д-т с-ка 4531 ДДС на покупките                        3 000

   К-т с-ка 401 Доставчици                               18 000 ( 12 х  1 500 )

               и

            Д-т с-ка 401 Доставчици                                  18 000

               К-т с-ка 50 Парични средства                      18 000

 

-        за 2019 г. корекция на разхода за наем

Д-т с-ка 602 Разходи за наем                             1 200

   К-т с-ка 498  Разчети с наемодатели               1 200

 

            -  за 2020 г. – получават се фактури за наем на обща стойност 21 600 лв. без ДДС, а се осчетоводява разход 12 х 1 350 = 16 200 лв.

            Д-т с-ка 602 Разходи за наем                          16 200 ( 12 х 1 350)

Д-т с-ка 498 Разчети с наемодатели                 5 400

            Д-т с-ка 4531 ДДС на покупките                        4 320

   К-т с-ка 401 Доставчици                               25 920 ( 12 х 2 160 )

                         и

            Д-т с-ка            401 Доставчици                                  25 920

               К-т с-ка 50 Парични средства                      25 920

 

-       Общо разходът става = 12000 (от 2018 г.) + 4200 + 15 000 + 1 200 + 16 200 = 48 600 лв.

-       С-ка 498 се закрива = + 4200 + 1200 - 5400  = 0

           

В ГДД за 2018 г. не се правят корекции. В ГДД за 2019 г. сумата 4 200 лв., корекция за 2018 г. се посочва в намаление от промяна на счетоводна политика, ред 16 на част V от ГДД. Останалите корекции на прихода в 2019 и 2020 г. са данъчно признати и не се регулират за данъчни цели.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free