Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2021 г.


ДВ 96

Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 104, от 8.12.2020 г. И бр. 107 от 18.12.2020 г. Промените влизат в сила от 01.01.2021 г., но за голяма част от тях има преходни разпоредби в сила за облагането на 2020 г.

Чл. 55  ал. 7

Чл. 55, ал.7 За следните активи от категория IV годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 100 на сто:

1. софтуер или право на ползване на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС;

2. компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.

Правилата важат и за 2020 г.

Чл.83, ал.2; чл. 84

Чл. 83, ал.2 Авансови вноски не правят:

1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.;

2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Чл. 84. Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 3 000 000 лв.

Чл. 87а, ал. 1

Чл. 87а, ал.1 Определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година се декларират с декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година.

Чл. 88, ал. 1

Чл. 88, ал.1 Данъчно задължените лица могат да подават в срок до 15 ноември на съответната година декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък.

Чл. 89

 

Чл. 89, ал.1 Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 25 на сто се дължи лихва.

Наавсякъде в ал. 2, т. 1 и 2 числото „0,2“ се заменя с „0,25”.

Чл. 90, ал.1

Чл. 90, ал.1. Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

1. за месеците януари, февруари и март - в срок до 15 април на текущата календарна година;

2. за месеците от април до ноември - в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят;

3. за месец декември - в срок до 1 декември на текущата календарна година.

Ал.2. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 1 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Чл. 92, ал.2

Ал. 2. Годишната данъчна декларация се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година в териториалната дирекция на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице.

Чл. 118, ал.1 и чл.147, ал.1

Чл. 118 се отнася за Авансови вноски от приемащи или новоучредени дружества, които те правят в в годината на преобразуването и в следващата година.

Чл. 147 се отнася за Авансови вноски от получаващи при преобразуването дружества, които те правят в годината на преобразуването и в следващата година.

Чл. 208 и 213; 209 и 214

Чл. 208. Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „а“ (вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот) в размер до 60 лв.  месечно за всяко наето лице, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За целите на предходното изречение не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.

Чл. 213 ал. 3. Когато не е изпълнено условието за освобождаване от данък по чл. 208, данъчната основа за определяне на данъка върху разходите е целият размер на начислените разходи за календарния месец.

 

Чл. 209, ал.1. Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б" в размер до 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице, когато са налице едновременно следните условия:

Запазват се трите условия, като т.2 става: към края на месеца, през който са начислени разходите за ваучери, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; за целите на предходното изречение не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявен.

Чл. 214, ал.2. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите за календарния месец по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б" е превишението на тези разходи над 80 лв. месечно за всяко наето лице.

Чл. 217, ал.2; чл.218а ал. 3;

Чл.219, ал.5; чл.252 и 253

Чл. 217, ал.2. Данъкът върху разходите се внася до 30 юни на следващата година.

Чл. 218а, ал.3 Когато датата на заличаването/прекратяването е преди 30 юни и ГДД за предходната година не е подадена, тя се подава в срока по ал. 2, когато той изтича преди 30 юни.

Чл. 219, ал.5. Данъчно задължените лица по тази глава (хазартна дейност) подават годишен отчет за дейността в срок от 1 март до 30 юни на следващата година в териториалната дирекция на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице.

Чл. 252. Когато подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година, бюджетните предприятия подават годишна данъчна декларация по образец от 1 март до 30 юни на следващата година.

Чл. 253. Данъкът върху приходите (на бюджетните предприятия) се внася в срок до 30 юни на следващата година.

Правилата важат и за 2020 г.

Чл. 259, ал.2 и чл. 260

Чл. 259, ал.2. Данъчно задължените лица подават годишна данъчна декларация по образец за дължимия данък по тази глава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година.

Чл. 260. Данъчно задължените лица внасят дължимия данък по тази глава в срок до 30 юни на следващата година.    Правилата важат и за 2020 г.

§ 1, т.21 от ДР

§ 1, т. 21 от допълнителните разпоредби се създава буква „д“:

„д) с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB, L 173/349 от 12 юни 2014 г.)

§ 55 от ПЗР

§ 55. До изтичането на срока за пререгистрация чрез вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) годишните финансови отчети и докладите за дейността по Закона за счетоводството се публикуват, както следва:

4. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 септември на 2021 г. отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.

§ 73, 74, 75

§ 73. Данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО, представляващо минимална помощ по чл. 188 от ЗКПО, може да се ползва до 31 декември 2023 г., в т. ч. за корпоративния данък за 2023 г.

§ 74. Данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО, представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от ЗКПО, може да се ползва до 31 декември 2021 г., в т. ч. за корпоративния данък за 2021 г., след решение от Европейската комисия за удължаване на срока на действие на Схема SA.39869 (2014/N) – България, Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на решението на Европейската комисия, при условие че същото е след 31 декември 2020 г.

§ 75. (1) Преотстъпеният данък за 2019 и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

(2) Алинея 1 се прилага след получаване на разписка с идентификационния номер на помощта от Европейската комисия за промяна на условията на схема – Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък. (Такава разписка вече е получена и тези правила са валидни).

§ 77

§ 77. (1) До 31 декември 2025 г. разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 44 и 196 от Закона за корпоративното подоходно облагане са и сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала.

(2) До 31 декември 2025 г. с данък при източника по чл. 195, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане не се облагат:

1. доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице, държавата и общините и допуснати до търговия на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент на облигации или други дългови ценни книжа, когато облигациите или другите дългови ценни книжа са допуснати до търговия на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и отговарят на условията на чл. 195, ал. 6, т. 2, букви „а“ и „б“ от ЗКПО.

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free