Финансирания по програми  за Медицински центрове, стоматолози и лични лекари

Във връзка с епидемиологичната обстановка от м.март 2020 г., РЗОК доплаща суми до 85 % от заработката от м.януари 2020 г. на Медицинските центрове, стоматолози и лични лекари. Издават се дебитни известия с текст по указания на РЗОК: „Сума за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.

За целта е сключено допълнително споразумение към договора между лицата и НЗОК, съгласно НРД 2020-2022.

 

Пример: Заработката от извършените медицински услуги за м.01.2020 г. е 70 000 лв., 85 % от тях са 59 500 лв.

Заработката от извършените медицински услуги за м.април 2020 г. е  45 000 лв., издадени са фактури до 16-17-то число на следващия месец. Издава се дебитно известие за м.април - за 14 500 лв. с дата последно число на следващия месец за доплащането по допълнителното споразумение.

Така приходът за м.април става: 45 000 лв.от извършени услуги и 14 500 лв. финансиране по програмата, общо 59 500 лв.

            Въпрос: Как да се осчетоводят получените суми от доплащането по допълнителното споразумение с НЗОК?

           

 

Получените суми са допълнително доплащане, което не зависи от извършените услуги за текущия  или  предходния  месец,  зависи  само  от  заработката  на   м.януари  2020  г.  Поради  тази

причина, те не се отчитат като приходи от услуги, а като приходи от финансиране, по правилана на СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. Тъй като тези суми компенсират извършени разходи, те се отчитат като приходи. Признати са за данъчни цели по правилата на ЗКПО, няма данъчно преобразуване с тях.

            Би трябвало доплащането за м. декември 2020 г., което ще се фактурира и получи през м. януари 2021 г. да се отчете като приход за 2020 г., тъй като се отнася за компенсация на разходи на 2020 г.

             Финансирания за подкрепа на МСП за преодоляване на последствията от пандемията и други програми във връзка с Ковид 19

 

            Голяма част от предприятията получиха финансиране по различни програми, свързани с Ковид 19. За някои периоди, примерно последните месеци от 2020 г., средствата не са получени през 2020 г., ще се получат през 2021 г., а разходите на предприятията са извършени през 2020 г.

 Възниква въпрос кога трябва да се признаят като приход средствата, които се очаква да се получат за последните месеци на 2020 г.

            Мнението на НАП, изложено многократно в указания във връзка с отчитането на финансирания, които се получават в следващата година е, че приходът се отчита в годината на получаването на средствата. Тези отговори са основани на т.3.4 от СС 20, която касае получени финансирания като компенсации на минали разходи и загуби. Изкривявайки смисълът на този текст и пренебрегвайки логиката на съпоставимост на приходите и разходите и текущото начисляване, се стига до парадоксално отчитане на разходите в едната година, което може да доведе и до загуба и отчитането на прихода в следващата година, абсолютно несвързан с разхода.

 

През годините сме защитавали тезата, че логиката на отчитането на финансиранията, която следав СС 20 и МСС 20, е да има съпоставимост между разходите и приходите.

Тази теза защитаваме и сега в тези примери и стигаме до два възможни варианта за осчетовяване:

 

а/ Вариант 1 –  Този вариант е валиден тогава, когато към момента на приключването на 2020 г. има сигурност, че предприятието е изпълнило условията и няма причини да не се получи финансирането, макар и да не може да се изчислим точната сума.

 

Да се отчете очакваната сума като приход за 2020 г. по приблизителна оценка, изчислена от ръководството или по конкретна стойност, ако сумата се получи през 2021 г. до момента на счетоводното приключване. Ако е осчетоводен приходът от финансиране по приблизителна оценка и преводът по-късно се размине с нея, корекцията се осчетоводява като текущ приход или разход за 2021 г., който е данъчно признат. Съществуването на разлика между осчетоводеното през 2020 г. като приход от финансиране и полученото не е корекция на грешка, а е промяна в приблизителна оценка.

 

Счетоводните статии през 2020 г. при 5 000 лв. разходи, които очакваме да се компенсират са:

Д-т с-ка 6112 Разходи по програма Ковид 19                                    5 000

   К-т с-ки от гр. 60 разходи по икон. елементи                                  5 000

 

Д-т с-ка 498 Други дебитори /или друга разчетна сметка/                 5 000 

   К-т с-ка 753 Финансиране за текущата дейност                              5 000 

и

Д-т с-ка 753 Финансиране за текущата дейност                                 5 000 

   К-т с-ка 705 Приходи от финансиране                                              5 000

 

Д-т с-ка 705 Приходи от финансиране,                                                5 000

   К-т с-ка 6112 Разходи по програма Ковид 19                                    5 000

 

Счетоводните статии за 2021 г., при получени примерно 5 700 лв. ще бъдат:

Д-т с-ка 503 Разплащателна сметка                                                   5 700

   К-т с-ка 498 Други дебитори                                                             5 000

   К-т с-ка 705 Приходи от финансиране                                               700

 

Може да се получи така, че някой разход не бъде одобрен по програмата през 2021 г., след като ГФО е приключен и трябва да бъде заменен с друг разход от 2020 г. за целите на отчета. Тази размяна не променя финансовия резултат и облагането с корпоративен данък, променят се само данни в дневниците на сметки и Оборотната ведомост.

 

б/ Вариант 2 – Този вариант е валиден тогава, когато към момента на приключването на 2020 г. няма сигурност, че са изпълнили все още условията.

 

Да се отложат част от разходите, които са свързани с очакваната сума, примерно за заплати и осигуровки, като разходи за бъдещи периоди, които ще се признаят през 2021 г.

 

Счетоводните статии през 2020 г. при разходи 5 000 лв. са:

Д-т с-ка 6112 Разходи по програма Ковид 19                                       5 000

   К-т с-ка 604 Разходи за заплати и 605 Разходи за осигуровки        5 000

 

Сметка 6112 остава със салдо 5 000 лв., което в баланса се представя като Разходи за бъдещи периоди.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free