2. Счетоводителите като задължени лица

 Това изменение засяга най-големия кръг от нашите читатели – счетоводителите, независимо дали са предприятия (ЕТ или дружества) или работещи като свободни професии. Според нас изразът „които по занятие извършват счетоводни услуги” означава, че тези лица, които работят по граждански договори като съставители на отчети или счетоводители, не извършват дейността по занятие, тъй като не са регистрирани като упражняващи това занятие, а това за тях се явява страничен доход, а не основен. Поради тази причина според нас лицата, които работят по граждански договор като счетоводители няма да попаднат в задължените лица.

 3. Други категории задължени лица

 Освен новодобавените лица в т.10, 31 и 32, други категории лица, които са задължени по този закон и са по-често срещани са: заложните къщи; нотариусите;  юридическите лица с нестопанска цел;  регистрираните одитори;   търговците на петрол и петролни продукти; търговците на едро; лицата, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане; лицата, които извършват правни консултации; агенциите за недвижими имоти.

 4.       Задължения на лицата

 а) Лицата по чл.3, ал.2 и 3 от ЗМИП са задължени да изготвят и приемат вътрешни правила по ЗМИП, които да изпратят до дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС по пощата или на място на адрес: 1407 София, бул. Черни връх № 45 за утвърждаване от председателя на агенцията.

 б) Вътрешните правила, които трябва да бъдат изготвени, приети и изпратени установяват:

 - ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, съобразени с дейността на дружеството;

 - условията и редът за събиране, анализиране, съхраняване и разкриване на информация за операции или сделки;

 - правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл.6, ал.5 ЗМИП;

 - разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл.3, ал.2 и 3 от ЗМИП и мерки, включващи процедури по оценка на риска на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 3в, ал.2 от ЗМИП, ако има такива;

 - използването на технически средства по превенция на изпиране на пари;

 - системата за вътрешен контрол по изпълнение на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му;

 - правилата за обучение на служителите от специализираните служби;

 - правилата за обучение на останалите служители;

 - други изисквания съобразно особеностите на дейността на лицата по чл.3, ал.2 и 3 от ЗМИП.

 в) необходими документи

 - придружително писмо, в което лицето се самоопределя като задължено лице по ЗМИП

 - удостоверение за актуално състояние на лицето

 - документ, удостоверяващ приемането на вътрешните правила от компетентен орган ( общо събрание или от ръководството.

Всички неоригинални документи трябва да са заверени с текст „Вярно с оригинала”, съответен подпис на представителя и печат на задълженото лице.

 

г) срокове -  4 месеца от влизането в сила на този закон, т.е. до 26.11.2011 г.  

 

 Във връзка с публикувания от нас коментар на промените в Закон за мерките срещу изпирането на пари в брой 11, стр.8 на нашия вестник, правим следното уточнение:
 В точка 2 Счетоводителите като задължени лица коментирахме изразът „лица, които по занятие извършват счетоводни услуги”.

Според нас този израз означава, че тези лица, които работят по граждански договори като съставители на отчети или счетоводители, не извършват дейността по занятие, тъй като не са регистрирани като упражняващи това занятие, а това за тях се явява страничен доход, а не основен. Поради тази причина според нас лицата, които работят по граждански договор като счетоводители няма да попаднат в задължените лица.

Не е такова мнението на ДАНС, което изразиха при проведени телефонни разговори.

Тяхното тълкуване е, че лице, което извършва счетоводни услуги на повече от една фирма, попада в задължените лица по т.31 и трябва да изпрати правила по закона до 26.11.2011 г.

Имайте предвид това тълкуване!

 

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free