Формули за приложение:

 А) Формулата за корекция на частичния ДК е следната:

 Год. корекция = данъкът с ЧДК  х  К    ползвания данък с ЧДК през 2011 г.

 Б) В тази формула К е коефициентът за корекции, който се изчислява по следната формула:

 К = Оборот от доставки с ПДК (право на ДК)

       Оборот от всички доставки и дейности

 В) Оборотът от доставки с ПДК = Обл.Д + аванси за тях + ДМИИТСобл. + аванси за тях + Доставки, за които не е упражнено ПДК на основание чл.70, ал.1, т.3-5

 Обл. Д – облагаеми доставки

 ДМИИТС – доставки с място на изпълнение извън територията на страната, те могат да бъдат с характер на облагаеми и с характер на освободени, тук участват облагаемите.                              

 Доставки, за които не е упражнено ПДК на основание чл.70, ал.1, т.3-5 – това са доставките, свързани с разходи за представителни цели, както и леки автомобили и свързаните с тях разходи.

    Г) Оборотът от всички доставки и дейности = Оборотът от доставки с ПДК + ДМИИТС осв. + Осв.Д, с изкл. на чл.50, ал.2 + Доставки и дейности извън рамките на икономическата дейност + аванси по вече цитираните доставки + необлагаемите субсидии

  2. Извод

 Четейки текстовете на ЗДДС и ППЗДДС стигаме до изода, че:

 А)  Първа стъпка -  изготвя се СД за ДДС за месец декември с коефициент, който се използва през месеците 01-12, изчислен на база обороти за 2010 г. 

 Б)Втора стъпка – на база данните за 2011 г. се изчислява нов коефициент, който не се попълва в СД, а участва във формулата в протокола.

 В)Трета стъпка – с новия коефициент се изчислява годишната корекция на ДДС с частичен ДК.

 Г) За тази сума се изготвя протокол с дата до 31.12.2011 г., в който корекцията е вписана като една цифра със знак + или - . Този протокол се вписва в дневника за покупките през м.12.2011 г. и сумата по него са отразява в клетка 43 на СД за м.12.2011 г.

   Д) Четвърта стъпка – допълнена по този начин СД по ДДС за месец декември съдържа данните за месец декември и корекцията на годишния данък с оборотите за 2011 г., който повлиява на ДДС за внасяне или възстановяване за м.декември 2011 г.

 3. Пример за изчисляване на корекция на годишен ДДС с право на частичен ДК за 2011 г.

 Дружество, което е регистрирано п ЗДДС лице, извършва продажба на стоки и отдаване под наем на земя.

    Данни от м.01 до м.12.2011 г. от СД по ЗДДС:

       

  клетка

съдържание

стойност

Кл. 01

Общ р-р на ДО за обл.

   845,00

Кл. 11

Обл. дост. с 20%

   500,00

Кл. 12

ВОП и д.чл.82, ал.2-5

     20,00

Кл. 13

Обл. дост. със 7%

      -

Кл. 14

Дост. по глава трета

     50,00

Кл. 15

ВОД

   220,00

Кл. 16

Дост. по чл.140,146,173

     30,00

Кл. 17

Услуги по чл.21, ал.2

     25,00

Кл. 18

Дост. по чл. 69, ал.2

       -

Кл. 19

Освободени доставки

     90,00

Кл. 02

Сбор от кл. 21 до 24

   102,00

Кл. 21

Начислен ДДС по кл.11

     98,00

Кл. 22

Начислен ДДС по кл.12

      4,00

Кл. 24

Начислен ДДС 7/ 9%

       -

Кл. 33

Коефициент по чл. 73 ал.5

       0,97

Кл. 41

ДДС с право на ПДК

     70,00

Кл. 42

ДДС с право на ЧДК

     20,00

Кл. 43

Годишна корекция

      -

Кл. 44

Общо данъчен кредит

     89,40

Кл. 50

ДДС за внасяне

     12,60

 Допълнителна информация:

   - В кл. 11 - облагаеми доставки са включени продажби на отпадъци 10 хил.лв. без ДДС.

      - В кл.16 – Доставки по чл. 173 от ЗДДС са включени 30 хил.лв. по международен проект, облагаема доставка без ДДС.

    - В кл. 19 – Освободени доставки са включени 40 хил.лв. от отдаване под наем на земя и 50 хил.лв. от продажба на лек автомобил, за който не е ползвано правото на ДК по чл. 70, ал.1, т.4

    - Лицето е ползвало 10 хил.лв. субсидии за земеделие, които не са облагаема доставка и не участват никъде в горе посочените данни по СД за годината.

     Стъпки за попълване на корекцията и окончателната СД за  м. 12.2011 г.:

    Стъпка първа – След като е попълнена СД за м.12.2011 г. с коефииент 0,97, който е на база данни от 2010 г., пристъпваме към следващите стъпки.

    Стъпка втора

      - изчисляване на Оборота от доставки с право на ПДК, който е равен на сбора от клетки: 11 +  13 + 14 + 15 + 16 + 17 + продажбата на лекия автомобил, за който не е ползван ДК = 500 + 0 + 50 + 220 + 30 + 25 + 50 =    875

       - изчисляване на Оборота от всички доставки и дейности, който е равен на гореполучената цифра + кл. 19 – продажбата на автомобила + необлагаемите субсидии = 875 + 90 – 50 + 10 = 925

        - изчисляване на коефициента К = 875 : 925 = 0,95

    Стъпка трета – изчисляване на годишната корекция = ДДС с право на ЧДК х К - ползвания ЧДК през 2011 г., който е 19,40 (20 х 0,97)

 = 20 х 0,95 – 19,40 = 19 – 19,40 =  - 0,40.

    Стъпка четвърта - за тази корекция трябва да се изготви протокол по чл. 117, ал.2, който да се включи в дневника за покупките за м.12. и цифрата със знак минус да се попълни в кл. 43 на СД за м.12.2011 г.

    Стъпка пета - след попълването на кл. 43 ще се променят клетки 44 и 50. Клетка 44 ще стане 89, а клетка 50 ще стане 13. След нанасяне на тези корекции СД за м.12 е готова в окончателен вид.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free