Промените във валутния закон, направени в ДВ бр.96 влизат в сила от 10.12.2011 г. с изключение на тези, които се отнасят до измененията на чл.6 за презгранични преводи  и плащания и промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които влизат в сила от 01,01,2012 г.

 

Промените в закона са много и в различни направления, на повечето от които няма да се спираме. Ще обърнем внимание на тези, които засягат декларирането пред БНБ от юридически лица и ЕТ.


Промените на чл. 6 изискват при презгранични преводи и плащания над 30 хил.лв. или левовата им равностойност, да се представят в институцията, която плаща, сведения и документи, които се изискват по закона.

Промените на чл.10:

– промяната в заглавието „Отчетност на операции, вземания и задължения”  уточнява декларирането и на операции с чуждестранни лица, не само на остатъци.

- отпада израза „всяко тримесечие”, който се отнася за отчитането пред БНБ. Тази промяна според нас не означава, че не се декларират на тримесечие отстатъците по заемите, вземанията и задълженията. Наредба № 27 от 14.07.2003 г. за статистиката на платежния баланс не е променена, нито е записано, че ще се променя, а в нея срокът за деклариране е до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, като за четвърто тримесечие срокът е до 25.01.2011 г.

Промяната сигурно е свързана с това, че се декларират и операциите, т.е. възникването на такива суми, до 15 дни от възникването. Това е особено валидно за кредитите към чуждестранни юридически лица, които са над 50 хил.лв.

 

Останалите промени са свързани с пренасяне на средства и благородни метали през граница, декларирането им, изисквания към банките и други.

Тези промени са повод да си припомним задължението на фирмите и физическите лица да декларират както заеми, така и вземания и задължения към чуждестранни лица.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free