Преглед на държавен вестник за м. декември 2017 г.

 

1. БР. 97/ 05.12.2017 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, който са променени ЗАДС, ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч и други закони

 

2. БР. 98/ 17.12.2017 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

- Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

 

3. БР. 99/ 12.12.2017 г.

- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

- Указ № 250 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г., и мотивите към указа

- Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави

 

4. БР. 101/ 19.12.2017 г.

- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. – запазва здравноосигурителната вноска за 2018 г. на 8 процента.

- Заповед на МФ № ЗМФ-1203 от 12.12.2017 г. за одобряване на данъчни декларации по ЗМД- неофициален раздел

- Заповед на НСИ № РД-05-968 от 11.12.2017 г. за изменение на Номенклатурата на промишлената продукция – неофициален раздел

 

5. БР. 102/ 22.12.2017 г.

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

- Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната – от 01.01.2018 г. 510 лв.

неофициален раздел

- Справка за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

- ГДД по чл. 219 от ЗКПО

- Декларация по чл.239, ал. 1 и 2 от ЗКПО

- Декларация по чл.246 от ЗКПО

- ГДД по чл. 259, ал.2 от ЗКПО

- ГДД по чл. 252 от ЗКПО

 

-  ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, образец 1010

- Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

- Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци

- ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, образец 2001 и приложения 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, както и образец 2001в.

- Декларация по чл. 22г, ал.7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания

- Декларация по чл. 22в, ал.8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free