Преглед на държавен вестник за м. януари 2019 г.

 

1. Бр. 2 /04.01.2019 г.

-  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор

 

2. Бр. 3 /08.01.2019 г.  и бр. 5/15.01.2019 г.

- Постановление № 357 от 31 декември 2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС

- Поправка в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 3 от 2019 г.)

 

3. Бр. 4 /11.01.2019 г. ,  бр.5/15.01.2019 г., бр. 6/18.01.2019 г.  -  неофициален раздел

-  Заповед на НСИ и НАП № РД-05-1054 и ЗЦУ-1899 от 20.12. и от 18.12.2018 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на Годишния отчет за дейността

 

4. Бр. 08/25.01.2019 г.

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 

5. Бр. 09/29.01.2019 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free