Преглед на държавен вестник за м. февруари 2020 г.

 

Бр. 10/04.02.2020

- Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку

- Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

 

Бр. 13/14.02.2020

- Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

- Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

- Държавна агенция „Национална сигурност“, Българска народна банка - Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Бр. 14/18.02.2020

- Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

- Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

- Постановление № 20 от 13 февруари 2020 г. за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 2005 г.

Бр. 17/25.02.2020

- Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Бр. 18/28.02.2020

- Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

- Министерство на земеделието, храните и горите - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free