Преглед на държавен вестник за м. декември 2020 г.

 

Бр. 102/01.12.2020 г.

-          Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите

 

Бр. 103/04.12.2020 г.

-          Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

-          Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

-          Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

-          Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Неофициален раздел

-          Декларация по чл. 22в, ал.8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца

-          Декларация по чл. 22г, ал.7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания

-          Служебна бележка за доходи по трудови правоотношения по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ

-          Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатени през годината доходи от трудови правоотношения

 

 

Бр. 104/08.12.2020 г.

-          Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

-          Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който се променят множество закони, между които са ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗСч

 

Бр. 105/11.12.2020 г.

-          Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се променят ЗСч, ЗНФО

 

Бр. 107/18.12.2020 г.

-          Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

-          Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

-          Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

-          Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

        Неофициален раздел – Декларации по ЗМДТ

Бр. 110/29.12.2020 г.

Неофициален раздел:

-  Справка за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

-  Декларация по чл.246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

-  ГДД по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби

-  ГДД по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

-   ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, образец 1010 и приложения 1,2 и 3

-  ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, образец 2001 и приложения 1, 2, 7, 10, както и образец 2001в.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free