Авансово изплащане на дивиденти

Интересна е ситуацията, когато собствениците на капитала, обикновено съдружници в дружество с ограничена отговорност, решават да получат дивидент на база текущ финансов резултат, преди финансовата година да е изтекла.

Как биха се третирали тези дивиденти от счетоводна и от данъчна гледна точка?

 

Авансово изплащане на дивиденти
Интересна е ситуацията, когато собствениците на капитала, обикновено съдружници в дружество с ограничена отговорност, решават да получат дивидент на база текущ финансов резултат, преди финансовата година да е изтекла.
Как биха се третирали тези дивиденти от счетоводна и от данъчна гледна точка?
Ще разгледаме ситуацията в дружество с ограничена отговорност. Търговският закон в чл. 137, ал.1, т.3 уточнява компетентността на Общото събрание на съдружниците, което приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
От този текст става ясно, че годината трябва да е изтекла, за да има разпределение на печалбата.
Въпреки този текст, в практиката съществуват две често срещани ситуации на авансово получен дивидент:
1. Често срещано явление е съдружниците да изтеглят парични средства (обикновено от касата) за лични нужди. Това на практика е авансово изплатен дивидент, дори да няма решение на Общото събрание за това.
Как би могло да се стигне до тази ситуация - от данъчна гледна точка да се счете, че има изплатени дивиденти на съдружниците? Отговорът е прост - ако при проверка парите в касата не са налични, те биха могли да се зачетат за разпределени дивиденти. Последиците от това са начислен дължим данък дивидент и лихва.
2. Когато съдружниците вземат официално решение през годината да разпределят дивидент на база текущата печалба, независимо че годината не е приключила, те начисляват и внасят данък дивидент и получават дивидентите си.
Има ли проблем от данъчна гледна точка в тази ситуация?
Осчетоводяването на авансово получения дивидент би трябвало да е:
Д-т с-ка Вземания от съучастия / К-т с-ка група Парични средства и
Д-т с-ка Вземания от съучастия / К-т с-ка Задължения за други данъци.
Не може да се дебитира с-ка 122, защото в нея няма салдо, не може да се дебитира и с-ка 123, защото тя е текущия финансов резултат за годината.
Така полученият дивидент се явява едно вземане за дружеството, тъй като годината не е приключила и финансовия резултат още не е установен, за да бъде разпределян.
От тук възниква един проблем - изплатеният дивидент не намалява собствения капитал в годината на изплащането му и не попада в определението за дивидент в допълнителните разпоредби по ЗКПО.
Поради тази причина може да възникне проблем от данъчна гледна точка. Въпреки че, не попадат в определението за дивидент все още, изплатените суми на съдружниците не биха могли да се третират и като скрито разпределение на печалбите, защото там случаите са други.
Кратко казано - нито рак, нито риба!
Все пак съвет от нас - когато сте счетоводители в първата ситуация - информирайте съдружниците за дължимостта на данък дивидент и рисковете за неначисляването му.
Когато сте счетоводители във втората ситуация трябва да разполагате с решение на Общото събрание на съдружниците за авансово разпределяне на дивидент (ако не можете въпреки всичко да ги убедите, че риск има от данъчна гледна точка).
Не забравяйте, че в справката по чл.73 от ЗДДФЛ изплатените дивиденти се декларират.
Не забравяйте и правилата за ограниченията на плащанията в брой!
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free