ВЪПРОС: Върху какъв осигурителен доход дължи осигурителни вноски едноличен търговец, който е регистриран земеделски производител като физическо лице?
 
ОТГОВОР:  С измененията и допълненията на НООСЛБГРЧМЛ, публикувани в ДВ бр. 16/24.02.2012 г.  в чл. 2, ал. 3 е създадено ново изречение второ със следното съдържание:
      „Лицата, регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО”.
      Тази разпоредба касае лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, едноличните търговци, собственици и съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества.
      С цел гарантиране на еднаквото прилагане на закона за всички категории лица, от 01 март 2012 г. регистрираните като земеделски производители или тютюнопроизводители, които упражняват и други дейности, задължително се осигуряват върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен за другите самоосигуряващи се лица.
        От това следва, че ако лицето е регистриран земеделски производител и има действащ ЕТ, или пък се осигурява като съдружник някъде, както и като свободна професия, от 01.03.2012 г. няма право да се осигурява  като ЗП върху 210 лв., а върху избран осигурителен доход, който е базиран на облагаемия доход на лицето за 2010 г. и не може да бъде по-малко от 420 лв.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free