Въпрос: Фирмата ни има надвнесен данък от 2011 г. 30 хил.лв. и загуба за приспадане от минали години в размер на 15 хил.лв. През 2012 г. излизаме на печалба 20 хил.лв., ще приспаднем данъчна загуба 15 хил.лв и ще обложим 5 хил.лв. печалба с 10 %, което е 500 лв. данък. Ще ни остане надвнесен данък 25 хил.лв. Не искаме да ни го възстановяват по банкова сметка, какво можем да направим, за да усвоим надвнесения данък?
 
Отговор: След промените на ЗКПО и ЗДДФЛ юридическите лица и ЕТ нямат право от 01.01.2013 г. да приспадат надвнесения данък от авансови вноски за 2013 г. и данъци върху разходите. ГДД по чл.92 за 2013 г. е направена така, че ако излезе цифра в надвнесен данък, ред 26.2 в ГДД по чл.92, трябва да се попълни и ред 27, който е „Възстановяване по реда на раздел І от глава шестнадесета на ДОПК” и има указание - В случай, че на този ред сте отбелязали с „х”, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде възстановен данъка.
Най-лесният и безпроблемен начин да се коригира данъчният резултат в посока увеличение е да се намалят данъчните амортизации. Обикновено фирмите използват данъчни и счетоводни амортизации с еднаква амортизационна норма. Но ако искаме данъчната печалба да е значително по-голяма от счетоводната, без да имаме други особености от увеличения и намаления, можем да използваме ниски проценти на амортизация в ДАП.
 
Пример: В САП машина с цена на придобиване и амортизируема стойност 100 хил.лв. се амортизира с 30%, има годишна амортизация 30 хил.лв. До 01.01.2012 г. машината е имала и в ДАП 30 % норма и не е имало разлики между ДАП и САП. През 2012 г. дружеството приключва с 20 хил.лв. счетоводна печалба.
През 2012 г. ръководството решава да използва в ДАП 10 % норма и тогава машината ще има 10 хил.лв. данъчна амортизация.
В ГДД ще имаме:
Счетоводна печалба                                                 + 20 000
увеличение със счетоводни амортизации + 30 000
намаление с данъчни амортизации           - 10 000
данъчен резултат                                          + 40 000
Това е един лесен начин за корекция на данъчния резултат, който не води до никакви корекции, свързани със счетоводни статии. Ще дойде време, когато тази разлика ще се обърне обратно, тогава счетоводните амортизации ще бъдат по-малко, а данъчните повече и ще се платят по-малко данъци.
 
Тази разлика се нарича временна разлика и е свързана с активи и пасиви по отсрочени данъци. В случая имаме възникнал през 2012 г. актив по отсрочен данък, защото в бъдеще ще имаме да вземаме данък.
Осчетоводяването на актив по отсрочен данък е със следната статия:
Д-т с-ка 4971 Активи по отсрочени данъци                       2 000       (30 000 – 10 000) х 10 %
   К-т с-ка 123 Финансов резултат за периода                    2 000
Това осчетоводяване се прави, ако имаме сигурност, че в бъдеще ще имаме печалба и ще можем да закрием временната разлика с обратна счетоводна статия д-т с-ка 123| к-т с-ка 4971.
 
Дори да не осчетоводим актива по отсрочен данък, това не пречи да ползваме горната схема, т.е да имаме в ДАП по ниски проценти и по този начин да увеличим данъчната си печалба през 2012 г.
 


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free