Въпрос за обезценено вземане

       Дружество има вземане от клиент, възникнало през 2009 г., чийто 5 годишен срок изтича през 2014 г. Вземането е в размер на 120 000 лв. с ДДС и се отчита по дебита на с-ка 411 Клиенти.

През годините от 2009 г . до 2013 г. включително са начислени обезценки на тази сума в размер на 100 %, по кредита на с-ка 4111 Клиенти Обезценки. Същите не са били данъчно признат разход и с тях е увеличаван финансовия резултат по ГДД на съответната година. Осчетоводен е актив по отсрочен данък (АОД) в размер на 12 000 лв.:

Д-т с-ка 4971 АОД / К-т с-ка 123 12 000

                Въпрос: Ще бъде ли данъчно признат разходът от 120 000 лв. през 2014 г., начислен като обезценки за периода от 2009 до 2013 г. включително?

Какво ще стане, ако клиентът плати през 2015 г., как ще се отчете счетоводно и данъчно плащането?

 

                Отговор: Начислените обезценки през годините от 2009 до 2013 г. не са били данъчно признати, на основание чл.34, ал.1 във връзка с чл.37 от ЗКПО.

                1. През 2014 г. изтичат петте години от датата на изискуемостта на вземането, което означава, че разходите за обезценки би трябвало да се признаят като намаление на финансовия резултат за данъчни цели, на основание чл.37, ал.1, т.1 от ЗКПО.  В ГДД за 2014 г. ще се намали резултата за данъчни цели със 120 000 лв., защото в годините преди това е увеличен с тази сума. През 2014 г. в резултат на намалението ще се получи данъчна загуба в размер на 120 000 лв.

                Ще закриете и АОД със счетоводната статия:

Д-т с-ка 123 Печалби и загуби за текущата година     12 000

   К-т с-ка 4971 АОД                                                            12 000

 

                2. Ако през 2015 г. получите превод от клиента, операциите трябва да бъдат:

Д-т с-ка 503 Разплащателна с-ка                     120 000

   К-т с-ка 411 Клиенти                                      120 000

                и

Д-т с-ка 4111 Клиенти обезценки                    120 000

   К-т с-ка 709 Други приходи                         120 000

тази сума ще отиде съответно към с-ка 123

 

В ГДД за 2014 г. приходът от 120 000 лв., свързан с приключването на обезценка на клиенти, ще е данъчно признат, т.е. няма да намалявате резултата за данъчни цели на основание чл.37, ал.1, т.1 от ЗКПО. Ще има обаче намаление на резултата за данъчни цели със сумата от 120 000 лв., която е данъчна загуба от 2014 г., на основание чл.71, ал.1 от ЗКПО.

В крайна сметка комплексно за годините от 2008 до 2015 г. вкл. счетоводният и данъчният резултат е нула.

Ето една таблица, за по-голяма яснота на представяне на казуса.

Година

Счет. статия

Счет. резултат

Данъчно преобра-зуване

Основ. преоб-разуване

Данъчна печалба

Данъчна загуба

Преди 2014

609/4111

- 120 000

+ 120 000

Чл.34 във връзка с чл.37, ал.1, т.1

0

-

2014

-

0

  - 120 000

Чл.37, ал.1, т.1

0

възниква 120 000

2015

4111/709

   + 120 000

- 120 000

Чл.71, ал.1

0

Използва се 120 000

общо

 

0

 

 

0

0

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free