Покажи брой 
Заглавие Посещения
Указание на НАП 20-00-8/10.01.2020 1793
Писмо № 94-и-46-20.03.2018-наем-Австрия 2060
Писмо № 20-21-91 от 13.08.2018 г. ОТНОСНО: Задължения по ЗДДС при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон 1519
Писмо № № 20-21-9 от 23.01.2018 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО 1706
Писмо № 07-00-107-10.07.2018-Отдаване-наем 2841
Писмо на НАП № 3_1045/21.05.2018 г. Относно: данъчно третиране на електронна търговия със стоки съгласно ЗДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО 4189
Писмо 53-04-283 от 07.08.2014 г. относно отчитането на криптовалутите 1923
Писмо 96-00-267 от 28.09.2016-Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства 1402
Писмо 96-00-45 от 08.07.2016-ОТНОСНО Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник 1887
Писмо 94-00-196 от 23.11.2016.ОТНОСНО Формиране на оборот за задължителна регистрация 2570
Писмо 94-00-176 от 20.10.2016.Относно данъчно облагане на доходи, получени от наследник на починал едноличен търговец 3153
Писмо 3_2206 от 17.10.2016.Относно деклариране на доход от регистриран земеделски стопанин при възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя съгласно ЗДДФЛ и дължимите здравни вноски 1323
Писмо № 3_2081 от 03.10.2016.ОТНОСНО приложение на чл. 176в от ЗДДС 2029
3_275 от 06.02.2017.Относно данъчно третиране на разходи по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО 2723
Писмо № 3_240 от 01.02.2017 ОТНОСНО място на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба съгласно ЗДДС 1654
Писмо № 96-00-219 от 12.08.2016 г. ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО за случай на отделяне на дружества 3057
Писмо № 96-00-198 от 27.07.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС 1228
Писмо № 96-00-65 от 23.03.2016 г. ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС 2676
Писмо № 24-39-36 от 24.03.2016 год. ОТНОСНО: начин на попълване на ред 14 “Остатък за възстановяване” от справка за извършеното приспадане на ДДС – Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС 2057
Писмо № 20-19-07 от 28.03.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС 1419
Писмо на НАП № 20-12-42 от 19.04.2016 г. ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО 2589
Писмо № 3_1538/12.07.2016 г. ОТНОСНО: данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ 3535
Писмо № 3_813/18.04.2016 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт 3385
Писмо № 2_192/23.03.2016 г. Относно: включването на данъци и такси при продажба на имоти 2218
Писмо на НАП № 96-00-385 от 18.11.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на плащането в натура на рента 3590
Писмо на НАП № 96-00-46 от 18.02.2015 г. Относно: Прилагане на ЗДДФЛ и КСО от едноличен търговец, регистриран земеделски производител 3608
Писмо на НАП № 96-00-13 от 20.01.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона на закона за ограничаване на плащанията в брой 1870
Писмо на НАП № 96-00-6 от 06.01.2016 г. ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за автомобил със сертификат от производителя „N1“; 5060
Писмо на НАП № 92-00-3 от 15.02.2016 г. Относно: Какъв ще е вида на дохода от сайт за публикуване на реклами, дължи ли се данък върху него, как се облага и декларира в ГДД 2657
Писмо на НАП № № М-24-36-62 от 19.08.2015 год. Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на предоставяне на превишението на приходите над разходите, извършено от юридическо лице, което не е търговец, в полза на неговия собственик и данъчно третиране на 1190
Писмо на НАП № М-24-36-6 от 13.01.2015 год Относно: данъчно третиране по реда на ЗДДС на услуги, извършвани по електронен път 3266
Писмо на НАП Изх. № 20-37-5 Дата: 06.08.2015 год. Относно: прилагане на чл. 189б от ЗКПО 2354
Писмо на НАП № 20-21-36 от 22.02.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС 2362
Писмо на НАП № 20-21-27 от 16.02.2015 г. Относно: Данъчно облагане на лице, упражняващо свободна професия - архитект 3516
Писмо № 20-15-83 от 25.02.2016 г. ОТНОСНО: Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски 2998
Писмо на НАП № 3_2750/ 25.11.2015 г. Относно: регистриране и отчитане на зареждания на превозни средства с течни горива за собствени нужди по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фи 1352
Писмо на НАП № 3_1044/30.04.2015 г. Относно: Отчитане на продажби на талони от националната лотария в търговските обекти съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ( 1442
Писмо на НАП № 3_173/25.01.2016 г. Относно: приложението на разпоредбата на чл.26, ал.3 от ЗДДС 3169
Писмо на НАП № 3_2743/ 24.11.2015 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижим имот 1517
Указание на НАП 20-00-15 от 22.01.2016 г. относно ЗДДС на стоки и услуги за лични нужди 3576
Писмо на НАП № 96-00-216 от 12.06.2015 г. относно прилагане на ЗДДС при международен транспорт 5566
Писмо на НАП № 96-00-207 от 2015 г. относно прилагане на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС 4039
Писмо на НАП № 96-00-202 от 2015 г. от 26.03.2015 г. относно данъчно третиране продажба на автомобил по реда на ЗДДС 7594
Писмо на НАП № 96-00-74 от 27.02.2015 гОТНОСНО: Прилагане на чл. 55, ал. 3 от ЗКПО 4239
94-00-71 от 17,03,2015 г. относно комисионен договор на физическо лице 5212
Писмо № М-24-36-18 oт 22.04.2015 Относно прилагане на ДДС при дистанционни продажби 4554
Писмо на НАП № 96-00-160 от 29.04.2015 г. Относно прилагане на ДДС при префактуриране на местни данъци и такси 12066
Писмо на НАП № 96-00-158 от 28.04.2015 Относно Определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване 3176
Писмо на НАП № 94-c-55 oт 26.03.2015 Относно данъчно третиране на доход от продажба на дървесина, получен от собственик на реституирана гора 4128
Писмо на НАП № 53-04-1026 oт 06.01.2015 Относно групова рентна застраховка Живот 7032
Писмо на НАП № 24-39-22 oт 22.04.2015 Относно прилагане на ЗСч, ЗКПО и ЗДДС при покупка на полиетилен гранули 3945
Писмо на НАП № 24-00-40 от 18.02.2015 г. Относно преобразуващи се дружества 9604
Писмо на НАП № 24-00-39 от 20.04.2015 Относно столово хранене 4627
Писмо № 23-22-2140 от 12.01.2015 Относно чл.17, ал. от ЗДДС 5751
Писмо № 20-00-96 от 26.03.2015 Относно данъчно третиране на застраховка живот 5254
Писмо на НАП № 20-00-79 от 25.03.2015 г. Относно диапазона на номера на фактури 5886
Писмо на НАП № 20-00-48 от 11.03.2015 Относно данъчен кредит при наем на лек автомобил 6531
Писмо на НАП № 20-00-42 от 20.03.2015 Относно договор за финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността върху автомобил 3103
Писмо на НАП № 20-00-1 от 13.02.2015 Относно отчитане на консорциум 9752
Писмо на НАП № 07-00-33-Относно Ползване на отстъпка за ДДФЛ от наем, получен от физическо лице по ГДД 2803
Коментар на писмо на НАП № 20-00-158/28.07.2014 г. за данъчен кредит на лек автомобил 3327
Писмо № М-94-В-356 от 11.08.2014 г. относно Регламент )ЕО) № 987/2009, чл.16 (отнася се за международните шофьори, които работят в рамките на ЕС) 2352
Писмо на НАП № 11-00-1 от 04.07.2014 г. Относно прилагане на ЗДДС (отнася се за продажба на УПИ) 3855
Писмо на НАП № 94-00-167 от 15.07.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на земя – УПИ, извършванa от физическо лице 11301
Писмо на НАП № 94-00-163 от 11.07.2014 г. Писмо на НАП № 9400163/11.07.2014 г. В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № =…11.07.2014г. относно прекратяване на членство в ООД и доброволно уреждане на имуществени отношения. Постигнато е съгл 5097
Писмо н НАП № 3_1653/07.07.2014 г. Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 3066
Писмо на НАП № 9400246 от 18.10.2013 г. Относно: Приложение на чл.4, ал.4 и 5 от ЗДДФЛ за лице, постоянно пребиваващо в САЩ 6126
Писмо на НАП № 91-00-86 от 21.03.2007 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател 3288
Писма на НАП УКАЗАНИЕ № 62-00-9 от 8.04.2014 г. относно приложение на чл. 36а от ЗДДС 3774
Писма на НАП УКАЗАНИЕ № 15-00-5 от 8.04.2014 г. относно приложение на чл. 36а от ЗДДС 4716
Писмо на НАП № 96-00-360 от 14.08.2014 г. Относно данъчно облагане на разходите за ваучери за храна 6642
Писмо на НАП № 94-00-243 от ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на разходи за пътуване и престой на лице в качеството му на работещ собственик на ЕООД 2727
Писмо на НАП № 20-00-42 от 21.02.2014 г. Относно данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, при които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка 7300
Писма на НАП № УК-4 от 17.03.2014 г. Относно практическото прилагане на глава 19а от ЗДДС по отношение на доставките на стоки по част ІІ на приложение 2 на закона, в сила от 01.01.2014 г. 4810
Писмо на НАП № 94-00-4 от 07.01.2014 г. Относно: Преотстъпване на данък по чл. 48 ЗДДФЛ от физическо лице – земеделски производител, регистрирано по ЗДДС 3413
Писмо на НАП № УК-3 от 10.03.2014 г.Относно: попълване на Справка 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и справка № 2077
Писмо на НАП № 20-00-60 от 10.03.2014 г.Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 92, ал. 11 във връзка с ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 2094
Писмо на НАП № 96-00-87 от 20.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стоки на територията на ЕС. 6728
Писмо на НАП № 96-00-73 от 17.02.2014 г. ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на дружество предоставящо онлайн езикови курсове без пряко участие на преподавател . 7214
Писмо на НАП № 20-08-7 от 15.01.2014 г. Относно: Данъчно третиране на вземане 9727
Писмо на НАП № 94-00-48 от 20.02.2014 г. Относно: Облагане на доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имот 10412
Писмо на НАП № 94-00-50/20.02.2014 г. ОТНОСНО: Регистрация на основание чл.132, ал.1 от по ЗДДС 6552
Писмо на НАП № 94-С-145 от 03.09.2013 год. Относно: данъчно третиране по реда на ЗДДС на услуга по събиране на вземания 6284
Писмо на НАП № 96-00-360 от 14.08.2013 г. Относно: Данъчно облагане на разходите за ваучери за храна 7170
Писмо на НАП № 94-00-243 от 26.08.2013 г. Относно: Признаване за данъчни цели на разходи за пътуване и престой на лице в качеството му на работещ собственик на ЕООД 1507
Писмо на НАП № 3_2058/23.07.2013 г. Относно: Подаване на уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК във връзка със заличаване на акционерно дружество, обявено в ликвидация 5877
Писмо на НАП № 94-00-219 от 01.08.2013 г.Относно: полагане на личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност, във връзка с предмета на дейност на същото 18151
Писмо на НАП № 96-00-309 от 15.07.2013 г.относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО във връзка с доставка на влекачи по договор за лизинг 6889
Писмо на НАП № 3_1926 от 12.07.2013 г. относно осигуряване управителя/прокуриста на ЕТ 7404
Писмо на НАП № 94-00-181 от 05.07.2013 г.Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и осигурителното законодателство 6365
Писмо на НАП № 20-21-80 от 25.04.2013 г. относно възможността за промяна на деклариран вече избор за облагане по реда на чл.29а, ал.3 от ЗДДФЛ 3320
Писмо на НАП № 94-00-116 от 2013 г. Относно: Издаване на фактури по реда на ЗДДС. 4659
Писмо на НАП № 96-00-269 от 20.06.2013 г. Писмото е относно данъчен кредит на лек автомобил от ВОП 8753
Писмо на НАП № 94-00-123 от 22.05.2013 г.ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител без подновена регистрация в Областна дирекция “Земеделие” и данъчно третиране на реализираните доходи от земеделска дейност 6484
Писмо на НАП № 2000134 от 21.06.2013 г. Относно: ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка 7083
Писмо на НАП № НАП 91-00-88 от 26.06.2013 г. Относно правото на приспадане на ДК за начислен ДДС за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил 5838
Писмо на НАП № 91-00-22 3297
Писмо на НАП № 74-00-32 от 13.03.2013 г.Относно подаване на ГДД по чл.92 от ЗКПО от ЮЛНЦ 4417
Писмо на НАП № 96-00-107 от 06.03.2013 г. относно Признаване на получена субсидия по мярка Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 4871
Писмо на НАП № 20-21-69 от 12.04.2013 г. относно данъчното третиране на получени субсидии от ФЗ, регистрирано като ЗП 3660
Писмо на НАП № М-94-П-98 от 29.04.2013 г. относно облагането на доходи от деривативни финансови интструменти 4432
Писмо на НАП № 94-Я-5/ 22.04.2013 г. относно доходи на местно лице по граждански договори от ЕС 4356
РАЗЯСНЕНИЕ № 24-34-218 от 31.01.2011 г. относно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с придобиване на доходи от местни физически лица по договори за клинични изпитвания 2210
Писмо на НАП № 2_477/05.03.2010 г. за доходи на физически лица за медицински клинични изследвания 7055
Писмо на НАП № 5 94-00-32/22.04.2010 г. за доходи на физически лица от медицински клинични изследвания 5359
2_1861/12.12.2011 г. 3965
3_2773/14.10.2010 г. Относно: осигуряване на командировани работници в чужбина 3843
№ 96-00-296 от 04,09,2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при преобразуване на търговски дружества чрез вливане. 3990
№ 07-00-49 Относно: Осъществяване на дейност в Гърция, свързана с продажба на билети за автобусна линия. 6821
Писмо на НАП № 96-00-435/11,11,2008 г. Относно: относно прилагането на чл.37 от ЗКПО при отписване на вземане, погасено по давност 4439
Писмо на НАП № 94-00-105 от 30,05,2012 г. ОТНОСНО: извършване на дейност свободна професия и облагане по ЗДДФЛ 4285
Писмо на НАП № 26-Л-98 от 07,04,2012 г. Относно: прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с пътуване от местоживеенето до местоработата на работници и служители 2525
Писмо на НАП № 96-00-98 от 16.02.2012 г. Относно: Годишно приключване на фирма след приемане на наследство 5665
Писмо на НАП Изх. № 24 - 34 – 207 от 18.04.2012 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на присъдени вземания за юрисконсултски възнаграждения, във връзка с покриване на разноски за образуване и водене на арбитражни и изпълнителни дела срещу длъжници и н 1490
Писмо на НАП Изх.№ М - 24 - 31- 32 от 18.05.2012 г. Относно: Прилагане на чл. 189б, ал. 2, т. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане 4170
Писмо на НАП Изх.№ 24 - 34- 56 от 12.04.2012 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на преобразуване на търговско дружество по реда на чл. 264н от Търговския закон 1443
Писмо на НАП Изх. № М 24 - 33 – 101 от 19.05.2012 г. 2759
Писмо на НАП Изх. № 91-00-141 от 08.06.2012 г. Относно: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки 5056
Писмо на НАП № 3_390/03.02.2012 г. Относно: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители и прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО. 3062
Писмо на НАП № 2_253/10.02.2012 г. 8324
2. Писмо на НАП № 2_295/17.02.2012 г. относно: Третирането за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на собственика и управител на ЕООД, извършени във връзка с дейността на дружеството (командировъчни разходи) 7032
Писмо на НАП № 202515/23.01.2012 г. относно: Признаване на разходи за електроенергия при ползване под наем на помещение, което е собственост на физическо лице. 3480
№ 3_1013/05.04.2011 г Относно: данъчни и осигурителни задължения при изплащане на обезщетения при пенсиониране 3870
Писмо № 96-00-168 от 20.03.2012 г. ОТНОСНО: Прилагане на СИДДО за разпределени дивиденти 5664
Писмо № 20 - 00 – 296 от 07.07.2011 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит за закупени или наети леки автомобили 5252
Коментар на писмо НАП изх. № 20-00-62 от 20.03.2012.г. Коментар на писмо НАП изх. № 20-00-62 от 20.03.2012.г. 2403
Указание на НАП изх. № 04-19-570 от 16.11.2011 г. 5877
Становище на НАП Изх.№ 20-00-328 от 22.12.2011 г. 4759
Писмо на НАП № 3_2394/15.08.2011 г. Относно: документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане съгласно разпоредбите на ЗДДС 6383
Писмо на НАП № 3_2355 от 09.08.2011 г. Относно: Данъчно третиране на операции свързани с дейността на непесонифицирано дружество и срок за задължителна регистрация по ЗДДС 3027
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-208 от 17.05.2011 г. относно разходните норми за гориво на превозни средства 3316
Изх. № 24-30-47 от 28.10.2009 г. Относно: прилагане на чл. 55 от ЗКПО във връзка с категоризиране на данъчен амортизируем актив „ремарке” 2233
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free