№ 07-00-33
 
Относно: Ползване на отстъпка за данък върху дохода от наем, получен от физическо лице по ГДД
 
Във връзка с постъпило запитване вх. № ……/12.02.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:
В запитването е посочено, че получавате доход от наем. При деклариране и внасяне на данъка в началото на годината сте ползвали отстъпка в размер на 5%.
В тази връзка поставяте въпрос: Може ли да ползвате отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация за 2014г.?
След разглеждане на нормативната уредба актуална към момента на поставяне на запитването и описаната фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за данъците върху дохода на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.
На основание чл. 44, ал. 1 от закона лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка за тримесечие.
Разпоредбата на чл. 32 от ЗДДФЛ изисква годишно данъчно облагане на посочения в запитването доход от наем. Основата за облагане на доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се определя, като облагаемият доход по чл. 31, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
Когато местните физически лица са придобили през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа подават годишна данъчна декларация по образец със съответното приложение, в конкретния случай това е № 4 „доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползаване на права или имущество“ /чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ/.
Разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ определя, че годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Алинея 2 на чл. 53 от закона посочва, че лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път /електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НАП/, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения /чл. 162 от ДОПК/ към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 4, а именно до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Тази разпоредба е нова и е в сила от 01.01.2015 година.
Информация относно издаването и ползването на персонален идентификационен код може да получите от страницата на НАП на адрес: http://nap.bg.
Проверка относно подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията може да направите в офис на Териториалната дирекция в гр. …
Видно от изложеното до тук са изменени правилата за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне, считано от 01.01.2015г., която промяна е относима към данъка върху доход за 2014г., който се декларира и внася с годишната данъчна декларация.
Вие ще имате право да ползвате отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне, ако до 31 март на 2015г. подадете декларация по електронен път, нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен до 30 април на 2015г.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free