№ 20-21-36 от 22.02.2016 г.
                                
 
            Относно:  Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС
 
 
Във  връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОП  е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е с предмет на дейност- извършване на услуги с тежка строителна механизация- булдозери, багери, грейдери, валяци и фандроми. Услугите представляват изкопни работи, товаро-разтоварни дейности, направа на трасета и други. Уточнено е в запитването, че машините не се движат по републиканската пътна мрежа и зареждането им е възможно единствено от мобилна автоцистерна директно в резервоарите на машините по обектите. Дружеството не разполага със собствена автоцистерна, поради което заререждането ще се осъществява от автоцистерна, собственост на доставчика на гориво.
В тази връзка и предвид измененията в Наредба № Н-18/ 2006г. се поставя следния въпрос:
 Възможно ли е дружеството да зарежда машините си директно от мобилна цистерна на доставчик на гориво и да подава данни за така полученото гориво по реда на чл. 59а, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006г.?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос  изразяваме следното становище:
Чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, в сила от 01.01.2015г., регламентира задължението на данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника  за собствени нужди с течни горива, да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал.4 / Наредба № Н-18/2006г./.
           Съгласно чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, данъчно задължено лице - доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.
         Съгласно ал. 14 на горната разпоредба, лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.   
          В описания от дружеството случай зареждането на течни горива по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за собствени нужди от подвижна цистерна / мобилна автоцистерна / попада в хипотезата на чл.3, ал. 14 от Наредба № Н-18/2006г. Предвид на това, за дружеството ще е налице единствено задължение да подава данни за получените количества горива като получател по доставка по реда на чл. 118, ал. 10 от ЗДДС и чл. 59а, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006г.
        Видно от гореизложено, няма пречка дружеството да зарежда машините си директно  от  мобилна автоцистерна на доставчика, но само в случай, че по отношение на същата са изпълнени изискванията на чл. 3 от Наредба № Н-18/2006г.
 
 
 
 
   
 
 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free