Въпросът е свързан с прилагането на чл. 55 от ЗКПО и по-конкретно в коя категория данъчни амортизируеми активи би следвало да се отнесат ремаркетата:

 

• категория ІІІ - транспортни средства, без автомобили, чиято годишна данъчна амортизационна норма е 10 %, или

 

• категория V - автомобили, чиято годишна данъчна амортизационна норма е 25%.

 

В ЗКПО липсва легална дефиниция на понятията "автомобил" и "транспортно средство".
В Закона за движението по пътищата (ЗДП), който съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 урежда изискванията към пътните превозни средства, е налице легална дефиниция на понятието „автомобил". Съгласно § 6, т. 12 от ДР на ЗДП "автомобил" е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:

 

а) леки - за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;
б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;

 

в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;

 

г) специални - с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини.

 

От друга страна ЗДП не дефинира понятието "транспортно средство", а борави с понятията "пътно превозно средство" и "моторно превозно средство". Ето защо за целите на ЗКПО е необходимо да се уточни съдържанието на понятията "автомобил" и "транспортни средства" в общоприетия им смисъл.

 

Приходната администрация е отправила запитване до компетентния орган по прилагането на ЗДП с искане за разясняване на посочените понятия. С писмо № ОД-16247/03.09.2003 г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при Министерство на транспорта и съобщенията е изразила следното становище:

„ЗДП дава легално определение на понятието "автомобил". Считаме, че вложеният в определението, дадено с § 6, т. 12 от ЗДП смисъл е общоприетият смисъл на това понятие. В ЗДП не се използва понятието "транспортни средства", липсва и дефиниция. В редица подзаконови актове се дава определение на "транспортно средство", като разликата в дефинициите се оправдава от целите на съответния нормативен акт. Общото в тези дефиниции е, че транспортните средства се определят като превозни средства, отговарящи на конкретни изисквания".
От горното и на основание ЗНА, следва да се приеме, че "транспортно средство" е пътно превозно средство по смисъла на § 6, т. 10 от ДР на ЗДП. В този смисъл "транспортно средство" е всяко пътно превозно средство (съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.).
Съгласно § 6, т. 17 от ДР на ЗДП "ремарке" е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата. Приемайки, че "транспортно средство" е пътно превозно средство по смисъла на т. 10 на § 6 от ДР на ЗДП, каквото се определя и ремаркето по смисъла на т. 17 на § 6 от ДР на същия закон, следва да се приеме, че последното е транспортно средство.
С оглед на гореизложеното следва да се направи извод, че за целите на чл.55 от ЗКПО посочените в запитването ремаркета попадат в категория ІІІ -транспортни средства, чиято данъчна амортизационна норма е в размер на 10%.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free