Независимият финансов одит се провежда от регистрирани одитори, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Актуален списък на  регистрираните одитори може да бъде намерен в сайта на Института на дипломираните експерт-счетоводители www.ides.bg.
Мария Атанасова, едноличен собственик и управител на "Интер Одит" ЕООД е регистриран одитор, диплома № 0263, включен в списъка на ИДЕС.
На независим финансов одит подлежат:
- акционерните дружества;
- командитните дружества с акции;
- банките, застрахователните компании, пенсионно осигурителните дружества;
- предприятията, които в текущата и предходната година превишават 2 от трите критерия: сума на актива на баланса - над 2 млн. лв.; сума на нетните приходи от продажби - над 4 млн. лв.; средно числен състав на персонала - 50 човека;
- ЮЛНСЦ за общественополезна дейност, които за текущата година превишават един от следните критерии: сума на актива на баланса – 1 млн. лв.;. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност - 2 млн. лв.; обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 млн. лв.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free