Евангелие на Йоан

 

Йоан е най-младият от учениците на Христос. Той е написал Евангелие на Йоан и откровението на Йоан, откъси от които често съм цитирала.

                Днес ще ви разкажа накратко живота на Исус Христос според това евангелие и ще цитирам някои от текстовете в него.

                Глава 1 В начало бе Словото

 

„ В начало бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. То в начало бе у Бога. Всичко чрез него стана и без него не е станало нищо, от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе виделина на человеците. И виделината свети в тъмнината, но тъмнината я не позна.”

                Йоан Кръстител – предвестник на Христос казва: „Аз съм гласът на едного, който вика в пустинята: „Прав правете пътя на Господа!” Той кръщава Исус и вижда Духът да слиза като гълъб от небето върху Него.

Първият от учениците на Исус е Андрей - брат на Симон, който Исус по-късно нарича Петър, т.е. канара.

 

                Глава 2 Сватбата в Кана Галилейска

 

                Исус и майка му заедно с учениците, са на сватба, където свършва виното. Исус превръща водата от шест каменни делви във вино. Когато отиват в Ерусалим, в един от храмовете, където търговците продават волове, овце и гълъби, Той прави бич от върви, изгонва животните и търговците и прекатурва масите.

                Тогава Христос казва думите: „Разрушете този храм и аз за три дни ще го изградя.”, имайки предвид храма на своето тяло.

 

                Глава 3 Въпросите на Никодим

 

                Никодим е юдейски началник, който пита как може човек да се роди отново. Исус му отговаря: „Ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие.  Роденото от плътта е плът, роденото от Духа е дух.”

                Исус говори за светлината, която хората пренебрегват и предпочитат тъмнината, за да не се видят делата им. Но тези, които вършат добри дела, предпочитат светлината.

                Думите на Йоан Кръстител за Исус: „Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен.”

 

                Глава 4 Сцената със самарянката

 

                Юдеите не са общували със самаряните, но в областта Самария при Яковия кладенец Исус поискава вода от една самарянка и говори с нея.

 „Бог е Дух и ония, които Му се покланят с дух и истина трябва да се покланят.”

                Исус отива отново в Кана Галилейска, където прави второ чудо – спасява умиращото дете на един царски чиновник.

                 

Глава 5 Къпалнята Витесда

 

                В къпалнята Витесда има много болни, които чакат да влезат, когато водата се раздвижи, за да оздравеят. Има един болен, който стои там 38 години, защото не може да стане и да влезе във водата. Исус му казва: „Вземи постелката си и ходи!” Тъй като е ден събота, в който юдеите са почивали, фарисеите Го обвиняват. Обвиняват го не само за това, а и защото прави Бога Свой Отец, а така прави и Себе Си равен на Бога.

                „Защото както Отец има живот в Себе Си, така е дал и Сину да има живот в Себе Си и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син.”

 

Глава 6 Галилейското езеро

 

                Исус отива на Галилейското езеро заедно с голямо множество, което иска да слуша думите и да гледа знаменията Му. Исус ги нахранва с 5 ечемичени хляба, които разчупва и 2 риби. След като всички се наяждат, Той нарежда да се съберат остатъците, за да не се изгуби нищо. От което се напълват 12 коша с къшеи.

                Вечерта в тъмното учениците Му отиват с ладия от другата страна на езерото, а Той ходейки по водата ги настига и укротява силния вятър, който е започнал да духа.

                На другия ден хората Го търсят, а Исус им казва: ”Търсите ме не защото  видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, но за храна, която трае вечен живот. Аз съм хлябът на живота, който дойде при Мене, никак няма да огладнее и който вярва в Мене, никак няма да ожаднее.

                Духът е който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, Дух са и живот са.”

 

Глава 7 Исус ходи по Галилея

 

                „ Не съдете по изглед, но права съдба съдете.”

                Повечето от хората в Галилея, не вярват в Исус, защото е от Галилея, а те смятат, че от там пророк не се издига. Много от тях го обвиняват и искат да го заловят.

 

                Глава 8 Исус отива на Елионския хълм

 

                Неговите врагове – книжниците и фарисеиите довеждат при него една жена, уловена в прелюбодейство и питат дали да я убият с камъни, както е Мойсеения закон.  Исус казва: „Който от вас е праведен, нека пръв хвърли камък върху нея.” Никой не смее да направи това, хората се разотиват, а Исус казва на жената: „Иди си и от сега не съгрешавай вече!”

 

                Глава 9 Излекуването на сляпородения човек

 

                Исус излекува един сляпороден човек да прогледне като намазва с кал очите му. Това става отново в събота, за което фарисеите го преследват.

                „За съдба дойдох Аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.”

 

                Глава 10 Аз съм вратата на овцете

 

                „Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Който влиза през вратата, овчар е на овцете. Нему вратарят отваря и овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда.

                Аз съм вратата, през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Аз съм добрият пастир, добрият пастир животът си дава за овцете. Познавам Моите и Моите Ме познават.

                И други овце имам, които не са от тази кошара и тях трябва да доведа и ще чуят гласа Ми и ще станат едно стадо с един пастир.

                Аз и Отец Ми едно Сме.”

 

                Глава 11 Възкресението на Лазар

 

                Лазар от Витания, брат на Мария и Марта, бил болен. Исус има ясновидение, че той е умрял и отива във Витания, за да го възкреси. Гробът на Лазар е в пещера с привален камък на входа. Исус казва да махнат камъка и произнася думите: „Отче, благодаря Ти, че Ме послуша” и извиква със силен глас: „Лазаре, излез навън!” Умрелият излиза с ръце и нозе, повити в саван и с кърпа на лицето. Развиват го и го оставят да си отиде.

                Главните свещенници и фарисеите се уплашват от това знамение и решават да  умъртвят Исус

 

                Глава 12 Вечерята в Лазаровия дом

 

                Шест дни преди пасхата Исус и учениците Му са на вечера в дома на Лазар (от възкресението на Лазар и от тази вечеря произлиза нашият празник Лазаровден).

По-малката сестра на Лазар Мария взема съд с чист и скъпоценен нард и помазва нозете на Исус, като ги изтрива с косата си. Юда, който по-късно става предател, протестира срещу това, че маслото не е продадено, а парите не са разададени на сиромасите.  Исус казва: „Оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми. Сиромасите всякога се намират между вас, но Аз не се намирам всякога.”

                На другия ден Исус отива в Ерусалим, яхнал осле. Множеството от хора го посреща с палмови клонки (от тук прозлиза нашият празник Цветница).

                Там присъстват няколко гърци, които искат да видят Исус, тогава Той казва: „ Дойде часът да се прослави Човешкият Син. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре дава много плод. Сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? „Отче, избави ме от тоя час. Но затова дойдох на тоя час.”

                Тогава се чува глас от небето: ”И Го прославих и пак ще Го прославя!”

                Исус в отговор казва: „Сега е съдба на този свят, сега князът (има предвид сатана) на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.”

 

                Глава 13 Тайната вечеря

 

                Исус събира своите ученици на вечеря преди пасхата. Слага мантия и измива краката им. Казва им, че един от тях ще го предаде. Йоан го пита кой, а Исус отговаря „За когото ще затопя залъка  и ще му го дам” и затопява залъка и го дава на Юда Искариотски. Тогава сатана влиза в Юда. Исус му казва: „Каквото вършиш, върши го по-скоро!” и Юда излиза.

                „Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.”

                Петър Му казва, че животът си ще даде за Него, а Исус отговаря: „Животът си ли за Мене ще дадеш? Петелът няма да е пропял преди да си се отрекъл три пъти от Мене.”

 

                Глава 14 Да се не смущава сърцето ви

 

                Исус дава съвети на учениците си. 

                „ Аз Съм пътя, истината и живота, никой не дохожда до Отца освен чрез Мене. Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми, Отец ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. А Утешителят, Святий Дух, когото Отец ще ви изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, що Съм ви рекъл.

                Мир ви оставям, Моят мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.”

 

                Глава 15 Аз съм истинската лоза

 

                 Аз Съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.

                Аз Съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод, защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо. Ако пребъдете в мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде.

                Това е моята заповед да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.

                А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на Истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.”

 

                Глава 16  Обръщение към учениците

 

                „Сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил. За вас е по-добре да отида Аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. И той като дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба.

                Имам още много неща да кажа, но не можете да ги понесете сега. А кога дойде онзи, Духът на истината, ще ви настави на всяка истина.

                Ето, настава часът и даже дошел е, да се разпръснете всеки при своите си и Мене да оставите сам. Обаче не Съм сам, защото Отец ми е с Мене. Затова ви казах, да имате в Мене мир. В света скръб ще имате, но дерзайте, Аз победих света!”

 

                Глава 17 Обръщение към Отца във връзка с последователите на учението

 

                „ А това е живот вечен, да познаят Тебе, единния, истинен Бог, и Исуса Христа, Когото Си изпратил.

                И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създаването на света. Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света.

                И всичкото Мое, Твое е и Твоето е Мое и Аз се прославям в тях.

                Аз им предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не Съм от света. Освети ги чрез Твоята истина, Твоето слово е истина.

                И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение. За да бъдат всички едно, както ти, Отче, Си в Мене и Аз в Тебе, така и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти Си Ме пратил. Аз във тях и Ти в Мене, да бъдат съвършени в едно.”

 

                Глава 18 Предаването на Христос

 

                След като казва тези думи, Христос и учениците Му излизат в градината. Юда, който знае, че там е обичайното място, в което вечер те се събират, идва заедно с римски войници и юдейски свещеници, с фенери, факли и оръжия. Христос като знае какво следва, излиза напред и казва: Аз съм. Тогава те се дърпат назад и падат на земята. После Петър изважда нож и отрязва ухото на слугата на първослещенника, а Исус казва: „Прибери ножа! Чашата, която Ми даде Отец, да я не пия ли?”

                Хващат Исус и Го водят при първослещенника. Там в двора влизат Йоан и Петър. Три пъти питат Петър дали не е от учениците, но той отрича. На третия път изпява петел, Петър си спомня думите на учителя си и се разплаква.

                Завеждат Исус при Пилат, той да го съди. Пилат го разпитва: „ Ти цар ли си?” Исус казва: „Моето царство не е от тук. Аз за това се родих, затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.”

                Пилат казва на множеството юдеи, което се е събрало вън: „Аз не намирам никаква вина у него. Желаете ли да пусна юдейския цар? „ Но те крещят да пусне разбойникът Варава.

 

                Глава 19 Разпятието

 

                 Тогава Пилат предава Исус на биене. Войниците сплитат венец от тръни и го слагат на главата Му, обличат Го с морава дреха. Пилат отново извежда Исус пред множеството и казва: „Ето Човекът!”, с намерение да го освободи. Но главните свещеници викат: „Разпни Го!” Пилат отговаря: „Разпнете Го вие, защото аз не намирам никаква вина у Него.”  Юдеите казват: „Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божи син.”

                Пилат се уплашва още повече и пита Исус: „Ти от къде си?” Като не получава отговор, Му казва: ”Не знаеш ли, че имам власт да Те пусна и имам власт да Те разпна!” Исус отговаря: „Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не ти беше дадено отгоре, затова по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.”

                Пилат отново търси начин да Го пусне, но юдеите го обвиняват, че не е приятел на Кесаря и не защитава интересите му.

                Тогава Пилат извежда Исус  и казва: „Ето вашия цар!” и Го предава на войниците и юдеите, за да бъде разпънат. Пилат написва табела: Исус Назарянинът, юдейският цар, на еврейски, гръцки и латински.  Главните свещеници казват: „Пиши самозваният юдейски цар”, но Пилат отговаря: „Каквото писах, писах.”

                Исус е разпънат между двама разбойници. Долу при кръста стоят майка Му, сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Исус казва на майка Си: Жено, ето синът ти, като посочва Йоан. От този момент Йоан прибира Мария, майката на Исус, да живее при него.

                Исус казва: „Жаден Съм”, дават Му гъба с оцет, Той казва: „Свърши се!” и предава дух. Един от войниците пробожда с копие ребрата Му, от където изтича вода и кръв.

                След това Йосиф Ариматейски поисква от Пилат тялото на Исус и заедно с Никодим Го помазват със 100 л благовонни масла - смирна и алое, увиват Го в плащенища и Го полагат в гроб в градината до мястото на разпятието.

 

                Глава 20 Възкресението

 

                В неделя рано сутринта Мария Магдалина идва на гроба и вижда, че къмъкът е махнат. Отива тичайки при Петър и Йоан и им казва, че са дигнали Господа от гроба. Петър и Йоан тичайки отиват до гроба и виждат само плащениците, а тялото го няма. Тогава повярват в думите, които техният учител им е говорил, че ще възкръсне от мъртвите. Петър и Йоан се прибират, а Мария Магдалина остава пред гроба, след което влиза вътре и вижда два ангела, които й казват: „Защо плачеш?”  После тя вижда някой, но не може да познае, че е Исус и го пита знае ли къде е положен умрелия.

                Той й казва: „Марийо!”, след което тя Го познава и отговаря: „Равуни!, което значи Учителю. Исус й казва да не се докосва до Него, защото още не се е възнесъл при Отца. Да отиде при учениците и да им каже, че е възкръснал.

Мария Магдалина отива и разказва всичко. Вечерта на същия ден Исус застава посред тях и им казва: „Мир вам!”, духа върху тях и казва: „Приемете Светия Дух!” Тома не е в стаята тогава и не повярва. След осем дни Исус пак идва и казва на Тома: „Сложи ръката си в ребрата Ми и виж ръцете Ми!” Тома отговаря: „Господ  мой и Бог мой!” Отговорът на Исус е: „Блаженни онези, които без да видят са повярвали!”

 

Глава 21 След възкресението

 

Исус се явява отново на учениците си, когато те отиват да ловят риба на Тивериадското езеро. Те не хващат нищо, но Исус, който те не могат да познаят, им казва: „Хвърлете мрежите си да уловите риба. „ Извличат много риби в мрежата си – 152 броя. Исус ги чака на брега, запалил огън, приготвил риба и хляб.  Като закусват, Исус пита Петър три пъти: „Симоне Йонов, обичаш ли Ме?” Симон Петър, натъжен че Исус толкова пъти го пита, казва: ”Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам!” Исус му казва: „Паси овцете Ми!”

Исус му предрича от каква смърт ще умре. (Петър е разпънат с обърнат кръст, надолу с главата, по негово желание, тъй като се считал недостоен да умре като неговия учител.)

Петър пита Исус за Йоан, какво ще стане с него. Исус отговаря: „Ако искам да остане той, додето дойда, тебе що ти е? Ти върви подире Ми!”

Йоан е ученикът, който умира от естествена смърт. Той се грижи за Богородица до нейната смърт.

 

 

Животът на Исус Христос е описан в още три евангелиета, но евенгелието на Йоан е най-мистичното, тъй като самият Йоан е бил най-младият и най-любимият ученик на Христос.

 

Любовта и светлината, с които Христос дарява нашия свят, греят и осветяват и днес. Бъдете сигурни, че светлината ще победи тъмнината, иде това време! Белият овен ще ни изведе на горната земя!

Нека не забравяме да погледнем нагоре към небето, да усетим в себе си присъствието!

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free